Vymáhání pohledávek v Rusku

Máte zákazníka v Rusku s fakturou po splatnosti? Problémy s neplacením včas jsou bohužel v Rusku velmi aktuální. Mezi příčiny se řadí nestálá ekonomika, nepřátelské obchodní prostředí a nevyspělý právní systém. Naši ruští právníci jsou zkušení a vědí, jak docílit platby Vaší pohledávky. Od momentu, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Rusku:

  • Kontaktujte dlužníka a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
  • Zašlete komplexní upomínku s jasným popisem neuhrazených pohledávek.
  • Určete dodatečnou lhůtu splatnosti pohledávky s určením konkrétního počtu dnů.
  • Ústní dohody nejsou pro Rusko typické, písemná ujednání jsou vyžadována včetně razítek a podpisů.

Vymáhání pohledávek v Rusku

Vymáhání pohledávek v Rusku

  • Naši ruští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Rusku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

  • Inkaso pohledávky v ruštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

  • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

  • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Rusku

V Rusku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Upomeneme dlužníka a vyzveme jej k uhrazení pohledávky. Vždy se pokusíme nalézt přátelské řešení a v některých případech se s dlužníkem setkáme osobně. Pro úspěšné vyjednávání je výhodné být zastoupen ruským právníkem. Ten mluví stejným jazykem jako dlužník a rozumí místním vyjednávacím technikám. Pokud dlužník nereaguje, upozorníme jej na nadcházející soudní proceduru. Právě tento moment je často motivační a vede k uhrazení dluhu.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Rusku se nabízí možnost zkráceného či běžného civilního řízení. Zkrácené řízení je možné u nesporných pohledávek, jejichž výše nepřesahuje zákonnou hranici. Naši právníci s Vámi prodiskutují, zda jsou tato řešení vhodná.