Incasso in Nederland

In Nederland wordt helaas nog een derde van alle facturen te laat betaald. Hieronder leest u wat wij bij Bierens Incasso Advocaten voor u kunnen doen wanneer uw handelspartner te laat of niet betaalt.

Inhoud

Buitengerechtelijk incasseren

In Nederland is het gebruikelijk om eerst te proberen een achterstallige vordering buitengerechtelijk te incasseren. De Nederlandse debiteur is vaak pas geneigd te betalen nadat er herinneringen of aanmaningen worden verstuurd. Vaak wachten debiteuren met reageren op betalingsverzoeken tot het op een incassozaak aankomt, omdat de crediteur hier in de regel niet snel toe overgaat. 

In Nederland worden incassozaken behandeld door incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso advocaten. Uitsluitend incasso advocaten mogen procederen boven de € 25.000,00 en het faillissement aanvragen van een debiteur. Incasso advocaten zijn mede om deze reden voor business to business vorderingen de meest voor de hand liggende incassopartner. 

In Nederland is dreigen met een faillissementsaanvraag het meest effectieve incassomiddel. Het is snel, goedkoop en maakt snel inzichtelijk of er iets te halen valt bij de debiteur. 

Gerechtelijke maatregelen

De faillissementsaanvraag

Het faillissement van een debiteur kan in Nederland worden aangevraagd zonder dat er een vonnis tegen de debiteur is gewezen. Zoals gezegd kan alleen een advocaat het faillissement van een debiteur aanvragen. Een faillissementsaanvraag is in veel gevallen aanleiding voor de debiteur om alsnog te betalen. De aanvraag van een faillissement kan in die gevallen weer worden ingetrokken.

Als de aanvraag wordt voortgezet, zal in deze gerechtelijke procedure door de rechter worden bepaald of de debiteur in staat van faillissement wordt verklaard. Deze faillietverklaring heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de debiteur. Om deze reden zal hij dit pressiemiddel in de regel ook willen vermijden. Na faillietverklaring zal door een toegewezen curator worden geÏnventariseerd hoeveel er nog uitgekeerd kan worden aan de crediteur(en).  

De kosten van de faillissementsaanvraag kunnen in de meeste gevallen op de debiteur worden verhaald. De kosten van de faillissementsaanvraag (vanaf € 1.559,00) zijn in het geval van een faillissement hoog preferent en worden om die reden ook vaak door de curator terugbetaald. De kosten van een faillissementsprocedure zijn aanzienlijk lager dan die van een trage bodemprocedure. 

Bodemprocedure in Nederland

Een andere mogelijkheid is om tot dagvaarding over te gaan. Meestal wordt er alleen door ons gedagvaard bij betwiste vorderingen. Nadat een debiteur is gedagvaard, krijgt hij zes weken de tijd om daarop te antwoorden. Meestal maakt een debiteur gebruik van het recht om deze termijn met nog eens zes weken te verlengen. Vervolgens zal de rechtbank een mondelinge behandeling bepalen, die vaak pas drie tot vier maanden later zal plaatsvinden. In de praktijk komt het erop neer dat een mondelinge behandeling zes tot acht maanden na het uitbrengen van de dagvaarding zal plaatsvinden. Als de zaak niet wordt geregeld tijdens de mondelinge behandeling moeten partijen verder procederen en dan zullen eventueel nog getuigen moeten worden verhoord. 

Aangezien Nederlandse advocaten geen gerechtelijke procedures mogen doen op basis van ‘No Win, No Fee’ en een bodemprocedure veel tijd in beslag neemt, zal een dergelijke procedure al snel € 2.000,00 tot € 5.000,00 gaan kosten. Bij complexe zaken zelfs aanzienlijk meer. 

Beslaglegging in Nederland

In Nederland is het mogelijk om beslag te leggen zonder dat er een veroordelend vonnis tegen debiteur is gewezen. Er kan dus al heel snel beslag gelegd worden. Dit beslag zonder vonnis heet conservatoir beslag. Dit conservatoir beslag houdt in dat roerende zaken in bewaring worden genomen tot er een vonnis is uitgesproken door de rechter. 

Nadat er beslag is gelegd, moet er binnen 14 dagen een bodemprocedure worden gestart. Nadat er vervolgens een vonnis is gewezen kan de crediteur zich verhalen op het vermogen waarop beslag is gelegd. Dit houdt in dat de rechter heeft besloten dat bijvoorbeeld wordt overgegaan tot verkoop van de goederen. Indien een debiteur in staat van faillissement wordt verklaard, vervallen alle beslagen. In de praktijk heeft het leggen van beslag slechts in uitzonderingsgevallen zin. 

Indien er vonnis wordt gewezen en de debiteur niet aan het veroordelend vonnis voldoet, wordt vaak de voorkeur gegeven aan een faillissementsaanvraag boven het executeren van het vonnis door een deurwaarder. 

Kort geding procedure in Nederland

In spoedeisende gevallen is het mogelijk om een kort geding procedure op te starten tegen een debiteur. De voorzieningenrechter van de rechtbank kan dan worden verzocht om een voorlopige voorziening te gelasten, dit vooruitlopend op een definitief vonnis in een bodemprocedure. Meestal houden partijen zich wel aan de uitspraak van de rechter in een kort geding, zodat er geen bodemprocedure gevoerd hoeft te worden. Bij incassozaken is het echter slechts bij uitzondering mogelijk om een kort geding procedure op te starten. Dit kan feitelijk alleen indien de crediteur zelf in zware financiële problemen raakt als gevolg van de wanbetaling. 

Rente en buitengerechtelijke incassokosten

In Nederland is een debiteur de contractuele rente en de gemaakte proceskosten verschuldigd die partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen of die in de wet zijn vastgelegd. In het laatste geval moeten de algemene voorwaarden wel van toepassing zijn, anders kan worden teruggegrepen naar de wettelijke handelsrente in Nederland.