Incasso in België

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in België? In België duurt een incassoprocedure in de regel langer dan in Nederland maar wordt wel tegen lagere kosten geïncasseerd. Voor een succesvolle incasso van uw facturen is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Inhoud

Ken uw Belgische handelspartner

Als buurland waar door ruim de helft van de inwoners Nederlands wordt gesproken lijkt België voor veel ondernemers een handelspartner die redelijk eenvoudig aan de groep klanten kan worden toegevoegd. Hoewel onze zuiderburen qua ligging en taal op Nederland lijken, is de handelscultuur van België niet te vergelijken met die van ons.

Als u zaken doet met Belgen, wees u dan bewust van de meer bescheiden zakencultuur en de meer afwachtende houding van uw Belgische handelspartner. Belgische ondernemers waarderen het als u investeert in een vertrouwde handelsrelatie. Hiernaast vindt u enkele adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met onze zuiderburen.

Ken de Belgische handelstradities

 • Houd rekening met de taalverschillen tussen de verschillende streken in België;
 • België kent een meer hiërarchische handelscultuur, waardoor besprekingen bij voorkeur plaatsvinden met personen in gelijkwaardige functies;
 • Belgen zeggen niet onmiddellijk wat ze denken, dus trek niet te snel conclusies;
 • In de regel worden Nederlanders in België gezien als arrogant en drammerig. Toon uw bescheidenheid om weerstand te voorkomen;
 • Belgen zijn trouw aan hun handelspartner. Verdien het vertrouwen van uw handelspartner en hij zal u niet snel aan de kant schuiven voor een meer voordeligere leverancier.
 • Geef duidelijk aan wat uw functie en beslissingsbevoegdheid is. Vraag dat ook van de wederpartij;
 • De lunch is een belangrijk moment om het vertrouwen van uw handelspartner te winnen. Maak ruim tijd voor een uitgebreide lunch met een wijntje en meerdere gangen, waarin ruimte is voor zakelijk overleg en informeel kletsen.

Wat kunt u doen?

Hoewel dit niet verplicht is in België, raden wij u aan direct een aanmaning te versturen als uw Belgische handelspartner niet (tijdig) betaalt. Het is wenselijk om hierin een betalingstermijn van een specifiek aantal dagen te vermelden. Doorgaans wordt in België uitgegaan van een betalingstermijn van veertien dagen. Probeer in uw aanmaning nog de indruk te wekken dat u ervan uitgaat dat het om een menselijke vergissing gaat en houd de toon vriendelijk.

Mocht dan nog niet betaald worden, dan kunt u uw vordering ter incasso overdragen aan een bij voorkeur Belgische incasso advocaat. Als u een formele aanmaning heeft verstuurd, kan deze gedeeld worden met de rechtbank.

Onderbouw uw Belgische vordering

 • Het getekende contract of een kopie van correspondentie tussen partijen als bewijs voor wat is overeengekomen;
 • Kopie van bestellingen en opdrachtbevestigingen;
 • Bewijs van levering;
 • Kopie van (algemene) voorwaarden;
 • Kopie van facturen

Wat kunnen wij doen?

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. Met name door de verschillen tussen incasso in België en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in België weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een betalingsregeling, te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in België

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart. Veelal zal de aankondiging hiervan uw Belgische debiteur alsnog over de streep trekken.

Conservatoir beslag is een incassomiddel dat we ook in Nederland kennen en hoeft niet in alle gevallen voorafgegaan te worden door een rechtsprocedure. Dit zou kunnen op basis van bijvoorbeeld een notariële akte of onbetwiste factuur bij een derde. De tegenpartij wordt van dit conservatoir beslag niet vooraf op de hoogte gesteld. Wel moet aan de voorwaarden van zekere vaststaande opeisbare vordering en urgentie voldaan worden. De debiteur kan wel in beroep gaan door middel van een beslagprocedure.

Hiernaast is het in veel gevallen aan te raden om door uw Belgische advocaat en de gerechtsdeurwaarder een solvabiliteitsonderzoek te laten doen. Dit houdt in dat de deurwaarder bij de debiteur langsgaat om na te gaan om de situatie vast te stellen, waarbij ook het inventaris wordt bekeken. Aan de hand van dit onderzoek geeft uw Belgische advocaat u een gericht advies om wel of niet over te gaan tot gerechtelijke incasso.

Onze Belgische advocaten weten exact wat de meest succesvolle middelen zijn en hoe ze deze moeten inzetten. Uiteraard wordt u vooraf altijd volledig en eerlijk geïnformeerd over de slagingskansen.

Gerechtelijke incasso in België

Onze Belgische advocaten kunnen zowel voor de Nederlandse als de Belgische rechtbank procederen. Hierbij moet de afweging worden gemaakt wat de meest gunstige situatie biedt voor uw zaak.

Bodemprocedure
Om uw vordering gerechtelijk te incasseren, kunnen onze advocaten uw debiteur dagvaarden. Deze bodemprocedure in België is enigszins te vergelijken met de Nederlandse bodemprocedure. Als de vordering wordt betwist door de debiteur, zal de rechter beide partijen in de gelegenheid stellen om op elkaars standpunten te reageren. In de praktijk komt het er veelal op neer dat er geen verweer wordt gevoerd en de rechter een vonnis uitspreekt.

Europese Betalingsbevelprocedure
Ook is het mogelijk de Europese Betalingsbevelprocedure te starten. De toepasbaarheid van het Europees Betalingsbevel verschilt in België per rechtbank. Hoewel het Europees Betalingsbevel in de regel goedkoper is dan de bodemprocedure, verloopt dit niet per definitie sneller.

Per zaak dient te worden bekeken welk van de twee rechtsprocedures voor uw zaak het meest gunstig is.

In veel gevallen kan een dagvaarding of betekening van het vonnis al voor voldoende druk zorgen en gaat de tegenpartij alsnog over tot betaling.