Incasso in Frankrijk

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in Frankrijk? U zult zien dat de Franse ondernemer een heel andere kijk heeft op zakendoen dan de Nederlander. Zo zijn ze zich meer bewust van mogelijke risico’s waardoor ze voorzichtig zijn in hun handelen. Voor een goede handelsrelatie en succesvolle incasso van uw facturen is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Inhoud

Ken uw Franse handelspartner

De Franse economie draait voornamelijk om het MKB (PME), waardoor u iets voorzichtiger zult moeten handelen en informatie moet verzamelen over de bestuurder(s). Echter zijn het vooral de grotere bedrijven die langere betalingstermijnen hanteren omdat het algemeen geaccepteerd is dat als een bedrijf sterk in de markt staat, zij het recht hebben hun partners later te betalen.

Fransen zijn, meer dan andere Europeanen, bang voor advocaten. Daarentegen zal uw Franse handelspartner u minder snel serieus nemen als u een afwachtende houding aanneemt. Als u zaken doet met Fransen, wees u dan bewust van de meer hiërarchische zakencultuur. Hiernaast vindt u enkele adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met Les Français.

Ken de Franse handelstradities

 • Onderhandelen doet men liever mondeling. Het wordt wel verondersteld dat u uw partner na dit overleg een schriftelijke bevestiging van de afspraken stuurt;
 • De zakelijke lunch is belangrijk. Gesprekken gaan in eerste instantie niet over zaken maar over gezin, politiek of eten;
 • Ondanks het stereotype beeld dat veel Nederlanders van Fransen hebben, zien Fransen juist ons als arrogant. Houd hier rekening mee en vermijd grapjes over Franse arrogantie. Ook humor over stakingen in Frankrijk zijn uit den boze;
 • Fransen vinden het prettig om een organogram van uw bedrijf te ontvangen bij een eerste ontmoeting;
 • Franse ondernemers waarderen het als u de tijd neemt om een vertrouwensband te creëren;
 • Voor de mannen is het belangrijk te weten dat de Franse vrouw gewend is aan hoffelijkheid. Open dus de deur voor haar en loop niet achter haar de trap op;
 • Voor de Fransman betekent ‘nee’ niet altijd ‘nee’ en hij is het dus gewend om later nogmaals hetzelfde aanbod te doen om te laten weten dat ze het meenden; ook omdat Fransen regelmatig een aanbod doen, voor bijvoorbeeld een lunch, uit beleefdheid;
 • Wordt een factuur niet tijdig betaald? In Frankrijk is een telefonische herinnering vaak effectiever dan het sturen van een schriftelijke betalingsherinnering.

Wat kunt u doen?

Als uw Franse debiteur ook na een telefonische herinnering de facturen niet betaalt, moet u hem een formele sommatiebrief sturen. Dit kan via reguliere post en later of direct via aangetekende post. In deze brief moeten de sommatie tot betaling met een betalingstermijn, de plichten van de debiteur en een waarschuwing voor gerechtelijke consequenties worden vermeld. In de regel adviseren wij een betalingstermijn van één week. Ook dient u deze herinnering te voorzien van een specificatie van de vordering en een aankondiging dat als er niet tijdig wordt betaald, u de vordering uit handen zal geven op kosten van uw klant.

Wacht hier niet te lang mee. In Frankrijk geldt dat hoe trager u handelt, hoe minder serieus de debiteur u zal nemen. Als de debiteur ook deze keer niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, dient u de vordering direct ter incasso over te dragen. Het is van belang dat u bij een onbetaalde factuur over de volgende informatie beschikt om uw vordering te kunnen onderbouwen:

Onderbouw uw Franse vordering

 • Een ondertekende kopie van de (algemene) voorwaarden;
 • Getekende overeenkomsten en opdrachtbevestigingen;
 • Bewijs van levering of diensten;
 • Facturen;
 • Uitgewisselde brieven en e-mails.

Wat kunnen wij doen?

Als uw Franse klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. Met name door de verschillen tussen incasso in Frankrijk en Nederland, heeft u een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in Frankrijk weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een betalingsregeling, te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in Frankrijk

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan. Als de debiteur ook dan niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart.

Zoals gezegd zijn Fransen in de regel al snel onder de indruk van een advocaat die hen sommeert te betalen. Veelal zal de aankondiging van een gerechtelijke procedure uw Franse debiteur dan ook alsnog over de streep trekken.

Ook kunnen we ervoor kiezen om een schikking te treffen of de debiteur om een garantie te vragen. Tegenwoordig wordt zelfs door de Franse rechtbank geëist dat u een schikking heeft geprobeerd te treffen, alvorens een gerechtelijke procedure te starten. Tevens is er de optie om een Franse deurwaarder bij de debiteur langs te laten gaan met een uitgebreide sommatie. Deze deurwaarder zal onderzoek doen naar de reden van wanbetaling en eventuele andere schuldeisers.

Het leggen van conservatoir beslag is ten slotte ook een optie. Hiervoor is wel toestemming van een rechter nodig. Alleen in het geval van een onbetaalde cheque of wissel, kan dit beslag ook zonder tussenkomst van de rechtbank worden gelegd. Dit conservatoir beslag dient binnen 30 dagen te worden opgevolgd door een gerechtelijke procedure, om zo een executiemaatregel te kunnen opleggen. Deze procedure is bij een cheque vrij eenvoudig. Welke gerechtelijke procedures in de andere gevallen mogelijk zijn, is hieronder uiteengezet.

Gerechtelijke incasso in Frankrijk

Uiteraard zullen wij altijd proberen gerechtelijke procedures door een Nederlandse rechtbank te laten behandelen. Als de algemene voorwaarden van uw overeenkomst dit niet toelaten of dit voor u niet de meest gunstige optie is, kunnen onze Franse advocaten deze procedure ook succesvol voeren voor de Franse rechtbank.

Betalingsbevelprocedure
Voor onbetwiste vorderingen kunnen onze advocaten in Frankrijk een betalingsbevelprocedure (injonction de payer) starten. Dit is een relatief snelle en goedkope procedure waarmee betaling van de facturen afgedwongen kan worden. Hiervoor dient een Franse advocaat een verzoek te doen aan de rechter. Als de debiteur via de deurwaarder bezwaar aantekent, wordt een meer uitvoerige bodemprocedure opgestart.

Incasso kortgeding
Voor betwiste of hogere vorderingen waarin door de wanbetaler geen sterke argumenten worden gegeven, adviseren wij een incasso kortgeding (procédure de référé). In deze procedure verstuurt uw Franse advocaat argumenten tot betaling, via een deurwaarder, naar uw Franse debiteur. Als de debiteur de schuld erkent of als hij de geboden argumenten niet naar voldoening kan tegenspreken, zal de rechter snel uitspraak kunnen doen. Als er sprake is van een serieuze betwisting, wordt een bodemprocedure gestart.

Bodemprocedure
Bij meer complexe dossiers is een bodemprocedure (procédure au fond) noodzakelijk. In deze procedure is het zaak om het tempo zo hoog mogelijk te houden. Waar dit in Nederland soms wel het geval is, hoeft de schuldeiser zelf niet aanwezig te zijn op zitting bij de Franse rechtbank en kan de procedure volledig gevoerd worden door de advocaat.

Onbetaalde cheque
In het geval van een onbetaalde cheque, kan de deurwaarder een executietitel opstellen. Aan de hand hiervan kan de advocaat direct overgaan tot beslaglegging.