Incasso in Griekenland

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in Griekenland? In Griekenland kent men geen incassobureaus maar worden incassozaken door een advocaat, eventueel met een deurwaarder, behandeld. Voor een succesvolle incasso van uw facturen is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Inhoud

Ken uw Griekse handelspartner

Als gevolg van de crisis ligt de prioriteit van uw Griekse handelspartner niet op het betalen van zijn facturen. Het is belangrijk om stil te staan bij de mogelijkheden en de behoedzaamheid van uw Griekse handelspartner.

Als u zaken doet met Grieken, wees u dan bewust van de meer hiërarchische zakencultuur. Griekse ondernemers waarderen het als u investeert in een vertrouwde handelsrelatie.

Hierbij gaat het niet alleen om zijn vertrouwen in u, maar ook het gevoel dat u uw Griekse handelspartner vertrouwt. Als u hem te veel opjaagt om snelle beslissingen te nemen, zal dit de zaken niet ten goede komen. Hiernaast vindt u nog enkele adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met Grieken.

Ken de Griekse handelstradities

  • De begroeting van uw Griekse handels- partner wordt bepaald door uw band. In deze zakencultuur wordt een nieuwe relatie begroet door de hand te schudden. Bij een meer persoonlijke relatie worden hierbij tevens twee kussen op de wang gegeven totdat deze, bij een zeer goede relatie, worden vervangen door een omhelzing;
  • Relatiegeschenken zijn in Griekenland niet gebruikelijk. Blijf in ieder geval weg van geschenken met uw bedrijfslogo. Als u wel een geschenk wil meenemen, is een mooie fles wijn een goede keuze;
  • Grieken kunnen zich kritisch uitlaten over de economische of politieke situatie in hun land. Grieken zijn nog altijd trots op hun land en zullen kritische uitingen van buitenlanders niet waarderen. Sta stil bij hun gevoel van overmacht en vermijd absoluut een verwijtende toon of uitingen van wantrouwen;
  • In de Griekse handelscultuur zijn mondelinge overeenkomsten gebruikelijk. Ben er echter op bedacht dat de overeenkomsten volledig moeten zijn en u afspraken in voldoende detail vastlegt. Dit om uw kansen in eventuele incassoprocedures te vergroten;
  • Grieken zullen tijdens onderhandelingen vaak proberen af te dingen. Zorg er daarom voor dat u bij uw eerste bod voldoende speling heeft voor een tegemoetkoming. Het bieden van een persoonlijke korting zal door uw Griekse handelspartner gewaardeerd worden;
  • Evenals in Italië, spreken Grieken luid en met veel handgebaren. Dit hoort bij de cultuur en moet dus niet worden opgevat als een teken van hoog oplopende emoties. Een pittige discussie mag u opvatten als een teken van interesse en betrokkenheid. Bedenk wel dat het besluitvormingsproces minder snel kan verlopen dan we in Nederland gewend zijn.

Wat kunt u doen?

Een bijzonder efficiënte manier om druk uit te oefenen op uw Griekse klant is hem te bellen en te vragen waarom nog niet is betaald. Voorkom in ieder geval dat u hem overspoelt met brieven, aangezien dit enkel tot effect zal hebben dat uw handelsrelatie gevaar loopt. Belangrijker is dat u één volledig onderbouwde aanmaning verstuurt met een duidelijk overzicht van de facturen en de mededeling dat, in de meeste gevallen, binnen zeven dagen betaald moet worden. Mocht dan nog niet betaald worden, dan kan deze formele aanmaning namelijk gedeeld worden met de rechtbank.

In het geval dat het uiteindelijk tot gerechtelijke incasso komt, is het raadzaam uw documentatie te verzamelen. Overeenkomsten met Griekse handelspartners zijn niet vormgebonden, dus ook mondelinge overeenkomsten zijn bindend. Wel is het hierbij vereist dat de voorwaarden duidelijk gecommuniceerd worden. Bij voorkeur zijn overeenkomsten schriftelijk en ondertekend. Bij een onbetaalde factuur is het van belang dat u in ieder geval over de volgende informatie beschikt:

Onderbouw uw Griekse vordering

  • Een erkenning van openstaande facturen;
  • Originele facturen en bewijs van levering, met ondertekening;
  • Originele overeenkomsten (indien aanwezig) en voorwaarden, met ondertekening;
  • Bij een mondelinge overeenkomst is een getuigenverklaring vereist.

Wat kunnen wij doen?

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. Met name door de verschillen tussen incasso in Griekenland en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in Griekenland weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een betalingsregeling, te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in Griekenland

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we ook face to face met de debiteur in gesprek gaan.

Het treffen van een betalingsregeling of een schikking is in de regel effectief om uw Griekse debiteur alsnog te laten betalen zonder een gerechtelijke procedure op te moeten starten. Voor een vruchtbaar onderhandelingsproces is begrip van de Griekse handelscultuur essentieel.

Als de debiteur ook dan niet betaalt, wordt in overleg met u een gerechtelijke procedure gestart. Veelal zal de aankondiging hiervan uw Griekse debiteur alsnog over de streep trekken. De Griek zal er alles aan doen om dagvaarding te voorkomen, wat betekent dat brieven van een Griekse advocaat de kans op betaling in de regel aanzienlijk zullen vergroten.

Onze Griekse advocaten weten exact wat de meest succesvolle middelen zijn en hoe ze deze moeten inzetten. Uiteraard wordt u vooraf altijd volledig en eerlijk geïnformeerd over de slagingskansen.

Gerechtelijke incasso in Griekenland

Onze Griekse advocaten kunnen zowel voor de Nederlandse als de Griekse rechtbank procederen. Als de algemene voorwaarden van uw overeenkomst dit niet toelaten of in het geval dat procederen voor de Nederlandse rechtbank in uw geval niet het meest gunstig is, kunnen onze Griekse advocaten de gerechtelijke procedure ook succesvol voeren voor de Griekse rechtbank.

In Griekenland dient u bij incassoprocedures en rechtsmaatregelen vertegenwoordigd te worden door een advocaat. Afhankelijk van het feit of uw vordering betwist wordt of niet kunnen gerechtelijke stappen worden genomen gebaseerd op Europese wetgeving (via het Europese Betalingsbevel) of op nationale wetgeving (afhankelijk van de bevoegdheid).

Betalingsbevelprocedure
Bij onbetwiste zaken kan de Nationale of Europese Betalingsbevelprocedure (Diatagi Pliromis- Διαταγή Πληρωμής) worden opgestart. Met deze procedure wordt redelijk snel en efficiënt een uitvoerbare titel behaald. Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, zal uw advocaat de nodige middelen inzetten om deze uitspraak te executeren, bijvoorbeeld door middel van beslaglegging op de rekeningen van uw debiteur.

Dagvaarden
Als de vordering wel door uw debiteur wordt betwist, kan uw advocaat hem ook dagvaarden (Agogi- Αγωγή). Op zitting zullen beide partijen hun zaak moeten verdedigen tegenover de rechter. Afhankelijk van de details van uw zaak moet bepaald worden of procesvoering wenselijk is.

Voorlopige rechtsmaatregelen
In meer dringende zaken, bijvoorbeeld om een risico te voorkomen of om een recht vast te stellen, kan ook een petitie worden ingediend om voorlopige rechtsmaatregelen (Asfalistika Metra – Ασφαλιστικά Μέτραte) te laten toepassen. In het geval van deze tijdelijke rechtsbescherming, bijvoorbeeld in de vorm van conservatoir beslag, zal binnen een maand alsnog een rechtsprocedure worden opgestart om te voorkomen dat de maatregel wordt opgeheven.

In ieder geval luidt het advies dat, voor het nemen van verdere stappen, onderzoek gedaan moet worden naar de juridische status en bezittingen van uw debiteur.