Incasso in Spanje

Heeft u één of meer niet betalende handelspartners in Spanje? Schulden zijn meer ingebakken in de Spaanse handelscultuur waardoor de Spaanse debiteur minder druk voelt deze af te lossen. Voor een succesvolle incasso van uw facturen is uitvoerige kennis van de cultuur, taal en regelgeving essentieel.

Inhoud

Ken uw Spaanse handelspartner

De handelscultuur in Spanje verschilt sterk per regio. Waar de Zuid- Spanjaard vergelijkbaar is met een Italiaan, lijkt de handelscultuur in Catalonië meer op die van Nederland. In Spanje worden in de praktijk langere betalingstermijnen gehanteerd dan wij gewend zijn. Ook zijn Spaanse rechtsinstanties vaak geneigd de Spaanse debiteur in het gelijk te stellen.

Als u zaken doet met Spaanse ondernemers, wees u dan bewust van de meer formele zakencultuur. Door het hartelijke en spontane karakter van Spanjaarden wordt deze formele zakencultuur vaak verward met een meer informele sfeer. Hiernaast vindt u enkele algemene adviezen om in gedachten te houden in uw communicatie met Spaanse klanten.

Ken de Spaanse handelstradities

  • Spaanse ondernemers waarderen het als u investeert in het opbouwen van een vertrouwensrelatie. In zakelijke besprekingen wordt vaak ook veel tijd gemaakt voor een meer persoonlijke kennismaking;
  • Spanjaarden zijn vaak meer vrij in de naleving van overeenkomsten. Ben er alert op dat afspraken naar verwachting worden nagekomen;
  • Hoewel Spanjaarden geregeld iets later op besprekingen verschijnen, toont u wel respect door zelf op tijd te komen;
  • Spanjaarden zijn minder direct in hun communicatie dan Nederlanders. Vraag gerust om verduidelijking en voorkom dat u zaken als overeengekomen beschouwt zonder formeel akkoord;
  • Mondeling contact wordt als prettiger ervaren dan schriftelijke communicatie. Leg afspraken duidelijk en schriftelijk formeel vast maar volg deze op door een telefoontje of bezoekje;
  • Spanjaarden zijn trots en niet bang om in een zakelijke relatie fel te communiceren. Vat echter een hardere toon niet op als een belediging. Als uw Spaanse handelspartner u onderbreekt in een gesprek moet dit gezien worden als een hoge mate van betrokkenheid en interesse.

Wat kunt u doen?

Als uw Spaanse debiteur de facturen niet betaalt, is het allereerst aan te raden hem te bellen en te vragen naar de reden waarom nog niet betaald is. Als u er samen niet uitkomt, kunt u via aangetekende post een aanmaning versturen. Spaanse debiteuren staan erom bekend dat ze met discutabele betalingsregelingen of dito betwistingen proberen tijd te winnen. Wees volhardend, duidelijk en wacht niet te lang. Dit om te voorkomen dat u een langslepend traject in wordt getrokken.

Hoewel er geen specifieke eisen worden gesteld aan een aanmaning voor uw Spaanse debiteur, is het gebruikelijk om hierin een laatste betalingstermijn van drie tot zeven dagen te vermelden en hierbij aan te geven dat u helaas genoodzaakt bent andere maatregelen te nemen als hieraan geen gehoor wordt gegeven. Overeenkomsten gaat u bij voorkeur niet mondeling maar schriftelijk aan. Het is van belang dat u bij een onbetaalde factuur over de volgende informatie beschikt om uw vordering te kunnen onderbouwen:

Onderbouw uw Spaanse vordering

  • Overeenkomsten en orderplaatsing c.q. orderbevestiging, voorzien van handtekening of erkenning van uw klant;
  • Algemene voorwaarden, indien u deze hanteert; voorzien van handtekening van uw klant. Leg deze bij voorkeur tweetalig vast;
  • Kopie van facturen en afleveringsbewijzen; ondertekend door de debiteur, duidelijk met de gefactureerde goederen in verband te brengen;
  • Kopie van correspondentie met uw debiteur.

Wat kunnen wij doen?

Als uw klant niet reageert op uw aanmaning, dan is het zaak dat u snel handelt en uw vordering ter incasso overdraagt. Met name door de verschillen tussen incasso in Spanje en Nederland, heeft u hiervoor een incasso advocaat nodig die thuis is in de regelgeving, taal en cultuur van uw handelspartner. De meeste vorderingen in Spanje weten wij buitengerechtelijk, al dan niet in de vorm van een betalingsregeling, te incasseren.

Buitengerechtelijke incasso in Spanje

Als u uw vordering ter incasso aan ons overdraagt, zullen wij de debiteur schriftelijk en telefonisch sommeren. Indien nodig zullen we tevens face to face met de debiteur in gesprek gaan.

Ook kan ons Spaanse team uw debiteur bijvoorbeeld op de ASNEF, een zogenaamde zwarte lijst, inschrijven. Bedrijven die op deze lijst staan bijgeschreven, zullen in de regel meer moeite hebben om nieuwe handelsrelaties te vinden of bestaande relaties te behouden. Bovendien is het voor bedrijven die op deze lijst staan moeilijker om kredieten te verkrijgen. Uw Spaanse afnemer zal dit dan ook willen voorkomen, waardoor dit een goed pressiemiddel vormt.

Daarnaast kunnen onze Spaanse advocaten een huisbezoek laten verrichten. Een recherchebureau zou bij dit bezoek een concept dagvaarding van uw advocaat aan de debiteur kunnen overhandigen. Tevens kan hij een rapport opmaken van de situatie zoals hij deze bij de debiteur aantreft. Op basis van dit rapport kan worden beoordeeld wat de slagingskansen zijn van een eventuele gerechtelijke procedure.

Gerechtelijke incasso in Spanje

Onze Spaanse advocaten kunnen zowel voor de Nederlandse als de Spaanse rechtbank procederen. Hierbij moet de afweging worden gemaakt wat de meest gunstige situatie biedt voor uw zaak. Als de algemene voorwaarden van uw overeenkomst dit niet toelaten of in het geval dat procederen voor de Nederlandse rechtbank in uw geval niet het meest gunstig is, kunnen onze Spaanse advocaten de gerechtelijke procedure ook succesvol voeren voor de Spaanse rechtbank.

Spanje kent verschillende mogelijkheden om tegen debiteuren te procederen. Welke procedure van toepassing kan zijn, is afhankelijk van het type vordering en de hoogte hiervan.

Betalingsbevelprocedure
De proceso monitorio is een Spaanse betalingsbevelprocedure waarbij relatief snel een vonnis wordt gewezen als er geen verweer wordt gevoerd. De debiteur wordt door de rechtbank aangemaand om binnen 20 dagen te betalen of verweer te voeren. Als er wel verweer wordt gevoerd, wordt de zaak automatisch doorgeleid naar een uitvoerige bodemprocedure.

Dagvaardingsprocedure (juicio verbal)
De juicio verbal, een dagvaardingsprocedure, is een optie voor vorderingen tot € 6.000,-. Bij deze procedure wordt na een dagvaarding door de rechtbank een zitting gepland. Binnen zes weken na de zitting wordt een vonnis gewezen.

Dagvaardingsprocedure (juicio ordinario)
De juicio ordinario, tevens een dagvaardingsprocedure en vergelijkbaar met de Nederlandse bodemprocedure, geldt voor vorderingen van meer dan € 6.000,-, waarbij uitvoerig wordt geprocedeerd. Dit kan één à twee jaar duren.

Juicio cambiario
Indien uw vordering is gebaseerd op een onbetaalde cheque of wissel, bestaat in Spanje een aparte procedure, namelijk de juicio cambiario. Op basis van deze wissels of cheques maant de rechter de debiteur tot betaling binnen tien dagen. De rechter kan tegelijkertijd conservatoir beslag leggen op goederen van debiteur.