Windykacja należności w Polsce

Jeśli prowadzą Państwo interesy w kraju bądź za granicą, ponoszą Państwo ryzyko, iż Państwa klient nie zapłaci za dostarczony towar bądź usługę. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Wezwanie do zapłaty

W momencie, kiedy Państwa klient nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Istotnym jest wskazanie terminu płatności w wezwaniu płatniczym. Ważnym jest, ażeby wezwanie do zapłaty zawierało również: specyfikację wierzytelności oraz informację, iż w przypadku braku zapłaty bądź opóźnienia, sprawa będzie oddana do windykacji należności, z czym wiążą się dodatkowe koszty obciążające dłużnika.

Przekazanie wierzytelności do windykacji

Jeśli Państwa klient nie reaguje na wezwanie płatnicze, radzimy jak najszybciej przekazać nam sprawę do windykacji. Bierens Incasso Advocaten to kancelaria specjalizująca się w windykacji należności. Z naszym międzynarodowym zespołem windykacja Państwa należności odbędzie się w sposób optymalny i fachowy.

Nasi native speakers władają językami Państwa dłużników oraz dysponują fachową wiedzą w dziedzinie prawa, regulacji a także kultury danego kraju. Nasz zespół włada nie tylko językiem Państwa dłużnika, lecz również językiem Państwa. Oznacza to, ze możecie się Państwo po prostu komunikować w języku polskim.

Windykacja należności w Polsce

Istnieją fundamentalne różnice kulturowe pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych państw. O ile system polski zakłada ochronę wierzyciela, o tyle np. system niemiecki czy inne zakładają ochronę dłużnika. Wymusza to inne, bardziej rygorystyczne podejście do dłużnika.

Pozasądowa windykacja

Bierens Incasso Advocaten, po otrzymaniu od Państwa zlecenia windykacji, wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a także wezwie go do zapłaty telefonicznie. Jeśli w ciągu wyznaczonego terminu płatności dłużnik nie dokona płatności, zostanie rozważone z Państwem wszczęcie procedury sądowej.

Procedura sądowa

W Polsce możliwe są dwie różne procedury- postępowanie zwykłe bądź postępowanie uproszczone (tzw. nakaz zapłaty). Aby można było podjąć egzekucję długu, niezbędnym jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Może być nim wyrok lub nakaz zapłaty.

Postepowanie uproszczone (nakaz zapłaty)

Jest to uproszczona i stosunkowo niedroga procedura dla wierzytelności niezakwestionowanych. Za jej pomocą uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec Państwa dłużnika może się udać w relatywnie krótkim czasie. Czas trwania tej procedury, do momentu uzyskania nakazu zapłaty trwa średnio 4-6 tygodni. Strona przeciwna musi następnie w terminie 14 dni dokonać płatności albo może tez złożyć sprzeciw do sądu. Jeśli zostanie złożony sprzeciw, sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego.

Postępowanie zwykłe

W sytuacji, kiedy wierzytelność jeszcze w fazie pozasądowej jest zakwestionowana, bądź jeśli po wydaniu nakazu zapłaty przez sąd, strona złoży sprzeciw, wszczyna się postępowanie zwykłe. Wierzytelność w postępowaniu zwykłym musi być umotywowana i podparta środkami dowodowymi. W tym celu można się powołać na dokumenty, opinie biegłych czy na zeznania świadków. Proces zostanie zakończony wydaniem wyroku przez sąd. Postępowanie zwykłe trwa średnio 4- 6 miesięcy, ale może również potrwać znacznie dłużej.

Porada prawna w sprawie windykacji należności

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności w Polsce bądź za granicą, proszę skontaktować się z naszym zespołem. Nr tel.: +48 22 307 72 58 bądź drogą mailową: [email protected].