Windykacja należności w Hiszpanii

Jeśli prowadzą Państwo interesy w kraju bądź za granicą, ponoszą Państwo ryzyko, iż Państwa klient nie zapłaci za dostarczony towar bądź usługę.
Tak też może się zdarzyć w przypadku Państwa klientów z Hiszpanii. Kryzys ekonomiczny znacząco wpłynął na tempo płatności. Jak należy postąpić w sytuacji, kiedy klient nie płaci?

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Jeśli prowadzą Państwo interesy w Hiszpanii, ważnym jest, ażeby odbywało się to w uporządkowany sposób. Wiecie Państwo kim jest Wasz partner i upewniliście się, iż osoba podpisująca umowę jest do tego umocowana? W Hiszpanii istnieją firmy, u których można zasięgnąć tych informacji.
Należy pamiętać o tym, ażeby Państwa wierzytelność była solidnie udokumentowana. Należy co najmniej zadbać o: potwierdzenie zamówienia, list przewozowy i fakturę.
Ważnym jest również ażeby ogólne warunki zostały przekazane w odpowiedni sposób, co ma znaczenie przy ocenie czy mają one zastosowanie.
Również fakturacja powinna się odbyć zgodnie z holenderskimi i hiszpańskimi normami prawnymi.

Windykacja należności
W momencie, kiedy Państwa hiszpański klient nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, radzimy nawiązać z nim kontakt w celu ustalenia przyczyny zwłoki. Jeśli nie uda się tego ustalić w krótkim terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Wezwanie to należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru dowodzi, iż Państwa dłużnik nadal jest aktywny i nie zmienił adresu. Ponadto będą Państwo dysponować potwierdzeniem wysłania wezwania.
Hiszpański dłużnik będzie zawsze próbował znaleźć argumenty czy zarzuty aby zdobyć nieco więcej czasu. Ważnym jest jednak ażeby nie zwlekać z windykacją.

Przekazanie wierzytelności do windykacji
Jeśli Państwa klient nie reaguje na wezwanie płatnicze, radzimy jak najszybciej przekazać nam sprawę do windykacji. Bierens Incasso Advocaten to kancelaria specjalizująca się w windykacji należności. Z naszym hiszpańskim zespołem w Amsterdamie oraz oddziałem w Barcelonie, windykacja Państwa należności odbędzie się w sposób optymalny i fachowy.

Nasi native speakers w Holandii oraz Hiszpanii władają językami Państwa dłużników oraz dysponują fachową wiedzą w dziedzinie prawa, regulacji a także kultury danego kraju.
Nasz zespół włada nie tylko językiem Państwa dłużnika, lecz również językiem Państwa.
Oznacza to, ze możecie się Państwo po prostu komunikować w języku polskim.

Windykacja należności w Hiszpanii
Istnieje fundamentalna różnica kulturowa pomiędzy hiszpańskim a polskim systemem prawnym. O ile system polski zakłada ochronę wierzyciela, o tyle system hiszpański zakłada ochronę dłużnika.

Pozasądowa windykacja
Bierens Incasso Advocaten, po otrzymaniu od Państwa zlecenia windykacji, wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a także wezwie go do zapłaty telefonicznie.
Jeśli w ciągu wyznaczonego terminu płatności dłużnik nie dokona płatności, zostanie rozważone z Państwem wszczęcie procedury sądowej.

Procedura sądowa
W Hiszpanii istnieje kilka możliwości proceduralnych. Która z procedur będzie miała zastosowanie, zależy od typu Państwa wierzytelności.
Rodzaje procedur znane prawu hiszpańskiemu to:

„proceso monitorio”- hiszpański nakaz zapłaty: dla wierzytelności do kwoty 250 000 Euro. Za pomocą tej procedury uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec Państwa dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie, o ile strona przeciwna nie wniesie sprzeciwu. O ile sprzeciw zostanie wniesiony, sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego (juicio ordinario), bądź w zależności od wysokości zobowiązania, zastosowanie znajdzie procedura ustna.
procedura „juicio verbal”- dla zobowiązań do kwoty 6 000 Euro- w przypadku tej procedury po wniesieniu pozwu zostanie wyznaczona rozprawa, a następnie w ciągu sześciu tygodni od rozprawy zostanie wydany wyrok; poprzedzony ustnym przesłuchaniem.
procedura „juicio ordinario”- dla zobowiązań powyżej kwoty 6 000 Euro- procedura ta może trwać nawet 1 do 2 lat.
procedura „juicio cambiario”- ma ona zastosowanie dla czeków. Wierzyciel składa wniosek w sądzie do wezwania dłużnika do zapłaty w terminie 10 dni. Jednocześnie jest możliwym zajęcie majątku dłużnika.

W Hiszpanii w stosunku do zobowiązań, których kwota przekracza 905,00 Euro procedura musi być wszczęta przez prokurenta i adwokata, którzy muszą dysponować notarialnym upoważnieniem od klienta.

Porada prawna w sprawie windykacji należności w Hiszpanii
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności w Hiszpanii, proszę skontaktować się z naszym zespołem. Nr tel.: +31 20 312 11 00 bądź drogą mailową: [email protected].