Windykacja należności w Wielkiej Brytanii

Jeśli prowadzą Państwo interesy w kraju bądź za granicą, ponoszą Państwo ryzyko, iż Państwa klient nie zapłaci za dostarczony towar bądź usługę.
Tak też może się zdarzyć w przypadku Państwa klientów z Wielkiej Brytanii. Jak należy postąpić w tej sytuacji?

Wezwanie do zapłaty
71% małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii ma problemy z otrzymaniem płatności w terminie. W 2010 roku 62 biliony funtów brytyjskich zostało nie zapłaconych po upływie normalnego terminu płatności. Dlatego też w momencie, kiedy Państwa brytyjski klient nie wywiązuje się z płatności w wyznaczonym terminie, należy wysłać wezwanie do zapłaty. Ważnym jest, ażeby wezwanie do zapłaty zawierało: specyfikację wierzytelności oraz informację, iż w przypadku braku zapłaty bądź opóźnienia, sprawa będzie oddana do windykacji należności, z czym wiążą się dodatkowe koszty obciążające dłużnika.

Przekazanie wierzytelności do windykacji
Jeśli Państwa klient nie reaguje na wezwanie płatnicze, radzimy jak najszybciej przekazać nam sprawę do windykacji. Bierens Incasso Advocaten to kancelaria specjalizująca się w windykacji należności. Z naszym brytyjskim zespołem w Amsterdamie i Veghel, windykacja Państwa należności odbędzie się w sposób optymalny i fachowy.

Nasi native speakers władają językami Państwa dłużników oraz dysponują fachową wiedzą w dziedzinie prawa, regulacji a także kultury danego kraju.
Nasz zespół włada nie tylko językiem Państwa dłużnika, lecz również językiem Państwa.
Oznacza to, ze możecie się Państwo po prostu komunikować w języku polskim.

Windykacja należności w Wielkiej Brytanii
Istnieje fundamentalna różnica kulturowa pomiędzy brytyjskim a polskim systemem prawnym. O ile system polski zakłada ochronę wierzyciela, o tyle system brytyjski jest w tej kwestii neutralny- każdy jest równie silny wobec prawa. Wymusza to inne, bardziej rygorystyczne podejście do dłużnika.

Pozasądowa windykacja
Bierens Incasso Advocaten, po otrzymaniu od Państwa zlecenia windykacji, wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty, a także wezwie go do zapłaty telefonicznie.
Jeśli w ciągu wyznaczonego terminu płatności dłużnik nie dokona płatności, zostanie rozważone z Państwem wszczęcie procedury sądowej.

Procedura sądowa
W Wielkiej Brytanii możliwe są dwie różne procedury- postępowanie zwykłe bądź europejski nakaz zapłaty. Aby można było podjąć egzekucję długu, niezbędnym jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego. Może być nim wyrok lub nakaz zapłaty.

Europejski Nakaz Zapłaty
Kiedy wierzytelność nie jest kwestionowana przez stronę przeciwną, możliwe jest w niektórych przypadkach wszczęcie procedury europejskiego nakazu zapłaty. Za jej pomocą uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec Państwa dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie.
Procedura ta cechuje się: szybkością, nieskomplikowanym charakterem oraz niskimi kosztami.

Postępowanie zwykłe
W sytuacji, kiedy wierzytelność już w fazie pozasądowej jest zakwestionowana, wszczyna się postępowanie zwykłe.
Wierzytelność w postępowaniu zwykłym musi być umotywowana i podparta środkami dowodowymi.

Procedura i egzekucja w Wielkiej Brytanii 
Jeśli trzeba będzie wszcząć procedurę sądową, możliwych jest kilka opcji.
Kancelaria Bierens Incasso Advocaten dosyć często posługuje się procedurą europejskiego nakazu zapłaty.

W Wielkiej Brytanii, znane są również procedury:

„small claims track”- dla wierzytelności do 5 000,00 funtów brytyjskich. O ile strona przeciwna nie złoży sprzeciwu, w ciągu czterech tygodni zostanie wydany wyrok. Jeśli złoży ona sprzeciw, procedura potrwa nieco dłużej. Strona przeciwna zostanie obarczona kosztami procesu tylko w niewielkim zakresie. Procedura ta nie jest zatem korzystna dla wierzytelności opiewających na małe kwoty.
postępowanie zwykłe (fast track i multi track) ma zastosowanie dla wierzytelności opiewających na kwoty powyżej 5 000,00 funtów brytyjskich. Za jej pomocą uzyskanie tytułu egzekucyjnego wobec Państwa dłużnika może się udać w stosunkowo krótkim czasie, o ile dłużnik nie zakwestionuje Państwa wierzytelności. W przypadku sprzeciwu, procedura potrwa znacznie dłużej, nawet 1- 2 lata.

Koszty windykacji należności
Prawo Wielkiej Brytanii zezwala na obciążenie kosztami windykacji dłużnika. Jednakże koszty w fazie pozasądowej są ograniczone do kwoty 100,00 funtów brytyjskich.

Zajęcie majątku
W Wielkiej Brytanii istnieje możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zajęcie majątku („freezing injunction)”. Jest to jednak dosyć skomplikowana procedura, a zgodę uzyska się tylko w przypadku istnienia określonych warunków.
Jednym z najbardziej istotnych jest istnieje realnego ryzyka, iż strona przeciwna celowo pozbędzie się aktywów co uniemożliwi skuteczna egzekucję. Ponadto, jeśli w późniejszej fazie zajęcie majątku okaże się bezpodstawne, można zostać obciążonym obowiązkiem pokrycia szkody z tego tytułu.
Z uwagi na szereg warunków, które trzeba spełnić, zajęcie majątku jest w praktyce rzadko stosowane.

Wniosek o ogłoszenie upadłości
W przypadku, kiedy dług nie jest kwestionowany przez stronę przeciwną, wierzyciel może wystąpić o wysłanie dłużnikowi sądowego wezwania do zapłaty („Statutory Demand”). Jeśli dłużnik w ciągu 21 dni nie dokona płatności zgodnie z wezwaniem, wysuwa się wniosek, że jest on niewypłacalny i można złożyć wniosek o ogłoszenie jego upadłości.
Alternatywnie można postarać się o wydanie wyroku a następnie użyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako środek presji w celu sprawnej egzekucji wyroku.
Należy wziąć pod uwagę, iż sędzia dopiero wtedy zdecyduje się ogłosić upadłość dłużnika, jeśli inne środki egzekucji nie okażą się skuteczne.
Wniosek o ogłoszenie upadłości jest zatem stosowany jako ostateczny środek.
Koszty tej procedury są wysokie.

Egzekucja
Egzekucja wyroku wydanego przez sąd zagraniczny odbywa się przez sąd, a następnie przez komornika. Procedura egzekucyjna może potrwać dosyć długo a jej koszty są wysokie.

Porada prawna w sprawie windykacji należności w Wielkiej Brytanii
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące windykacji należności w Wielkiej Brytanii, proszę skontaktować się z naszym zespołem. Nr tel.: +31 20 312 11 00 bądź drogą mailową: [email protected].