Събиране на вземания във Франция

Вашата компания има френски клиент, който не си е погасил задълженията към вас? Френските компании са сред най-лошите длъжници в Европа, въпреки факта, че френската икономика остана стабилна през финансовата криза. Основно, френската икономика е основата на малки и средни предприятия и ако вашият длъжник попада в един от двата типа, това означава, че информацията относно компанията е по-трудно достъпна, което, разбира се, усложнява процеса по събиране на вашето вземане. Френските ни адвокати притежават инструментите да съберат вашето вземане от длъжника Ви. От момента, в който ни предоставите вашето вземане, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашето вземане.

Съвети при неизряден френски платец:

 • Колкото по-бързо предприемете мерки, толкова по-сериозно ще бъде отношението на длъжника Ви към вас.
 • Напомняне за плащане чрез телефонно обаждане често е по-ефикасно от писмено напомняне
 • Вашето телефонно напомняне не провокира нужния ефект? Тогава изпратете официално писмо по настояване

Повече

 • Напомнянето към френски длъжник трябва да включва:
  • Настояване за извършване на плащане
  • Посочване на дата за плащане
  • Задълженията на длъжника
  • Предупреждение за правните последици при неизпълнение на неговото задължение за плащане
 • Времевата рамка за извършване на плащане във Франция обикновено е 7 дневна
 • Обосновете се относно вашата претенция в напомнянето за плащане
 • Посочете, че ако длъжникът откаже плащане, дългът ще бъде предаден на събиране на трета страна, на разноски на длъжника
 • Французите се впечатляват лесно от адвокат, изискващ плащане от тях.

Събиране на вземания във Франция

Събиране на вземания във Франция

 • Френските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Френските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно френското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура във Франция, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия френски длъжник.

 • Събиране на вземания на Френски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания във Франция
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения във Франция

Събирането на задължения във Франция е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият френски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си.
 • Сключване на споразумение: Френските съдилища изискват, преди да се даде ход на съдебните дирения, страните да направят опит за споразумение. Поради това, в повечето случаи ние ще се опитаме да сключим споразумение с вашия длъжник преди да преминем към съдебните действия.
 • Използване на съдия-изпълнител: Френски съдия-изпълнител ще посети вашият длъжник с разбираемо за длъжника писмо по настояване, в което се задължава да плати издадените му фактури незабавно. Като допълнение, съдия-изпълнителя ще проучи, защо длъжника е останал пасивен в плащанията си и има ли други кредитори.
 • Обезпечение на вземането – Възможно е да се поиска от съда обезпечение на иска, като сметките на длъжника бъдат запорирани. Това означава, че сметките на длъжника ще бъдат замразени и той няма да има достъп до средствата в тях от момента на уважаване на обезпечителния иск, до постановяване на окончателна присъда от съда. Чрез обезпечението се гарантира, че длъжникът няма да изпразни сметките си, тъй като често на съда му отнема доста време да достигне до присъда. Ако поискате обезпечение върху сметките на длъжника сте задължени да започнете съдебни действия в следващите 30 дни, ако това не се случи, то ще изгуби своята валидност.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. Във Франция съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Injonction de payer”): Ако вашата претенция не е оспорена (например, длъжникът не възрази по задължената си по издадените му фактури), френските ни адвокати могат за приведат в изпълнение принудително изпълнение на задължението. Процедурите свързани с изпълнителното производство са относително евтин и бърз начин за събиране на вашето вземане. Френските ни адвокати ще поискат от съда да постанови незабавно изпълнение на издадената присъда. Ако длъжникът направи възражение пред съдия-изпълнителя, ще бъдат задействани по-скъпи съдебни процедури.
 • Изпълнително производство (Procedure de refere”): Ако длъжникът направи възражение срещу вашата претенция, това значи че вземането е оспорено. В съдебен спор или иск с голяма материална стойност, където длъжникът не може да предостави силни аргументи, ние съветваме на се заведе изпълнително производство. В това производство, вашият френски адвокат ще предостави на длъжника аргументи относно защо се иска плащане и на какви основания. Тези действия се осъществяват през съдия-изпълнител. Ако длъжника посочи, че е направил грешка или не успее да обори аргументите, съдът ще успее да вземе решение относно случая по-бързо. Съдът може да се произнесе в изпълнителното производство без изслушване на страните. Въпреки това, ако съда прецени, че са налице основателни аргументи, ще се пристъпи към исково производство.
 • Исково производство („Procedure au fond”): При случаи с по-голяма юридическа сложност е нужно исково производство. В това производство, е важно да се поддържа темпото по хода на делото. Кредиторът не е задължен да се явява за изслушване във френски съд. Цялото производство може да бъде поддържано от адвоката, действащ от името на кредитора.
 • Невалидни чекове: В случай на невалиден чек, съдия-изпълнителя може да издаде изпълнителна заповед. Адвокатът може незабавно да я използва срещу длъжника.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.