Събиране на вземания в Белгия

Ако осъществявате търговска дейност на територията на Белгия, трябва да вземете в предвид факта, че се говори повече от един език. Дълговото събиране често се осъществява при относително ниска цена, но съдебните действия могат да бъдат проточени. Нашите белгийски адвокати притежават знанията и уменията да убедят вашият длъжник да плати. С нашият белгийски клон в Антверпен, сме убедени, че ще съберем вашите вземания.

Съвети при неизряден белгийски платец

 • Незабавно изпратете напомняне към клиента, за пропуснато плащане
 • Посочете период от няколко дни, в които трябва да Ви се издължи
 • Периодът за плащане в Белгия обикновено е 14 дневен
 • Поддържайте любезния тон в напомнянията
 • Създайте впечатление, че вярвате, забавянето да е породено от човешка грешка

Събиране на вземания в Белгия

Събиране на вземания в Белгия

 • Белгийските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Белгийските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно белгийското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Белгия, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия белгийски длъжник.

 • Събиране на вземания на Нидерландски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Белгия
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процес по събиране на задълженията в Белгия

Събирането на задължения в Белгия е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият белгийски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Изготвяне на погасителен план: Ако се налага, ще уговорим плащане на вноски с вашия длъжник
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си.
 • Изземване на активи: Възможно е изземването на активите на длъжника. Съдебните действия не винаги са задължителни за тази процедура. Възможно е изземването на активи, основавайки се на нотариален акт или неплатена фактура, дължана от трета страна. Но специфични критерий трябва да бъдат покрити. Вашият длъжник може да не бъде уведомен предварително за изземването, но възможността за възражение остава.
 • Проучване на платежоспособността: Вашият адвокат и съдебния изпълнител са способни да проучат платежоспособността на вашия длъжник. Съдебният изпълнител ще извърши оглед на имуществото на длъжника, за да бъде придобита по-добра представа за ситуацията и финансовото му състояние. На базата на това разследване, ние ще Ви предоставим нашият съвет, относно потенциалните по нататъшни действия.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Белгия съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Исков ред („Bodemprocedure): Използвайки съда като начин за събиране на задължения, нашите адвокати могат да призоват длъжника да се яви в съдебна зала. Ако длъжника откаже плащане, претенцията преминава в статут оспорена. Това не означава, че длъжникът не може да плати, а че е предоставил на съда доводи, оспорващи претенцията. Когато защитата е подадена, по искане на страните, съдът ще насрочи дата за подаване на исковите молби, така че страните да имат възможност за отговор една към друга. Въпреки това, в повечето случаи, отговор на искова молба не се внася. Ако това се случи, обикновено, съдът ще отсъди в полза на кредитора.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз, е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.

За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз. Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.