Събиране на вземания в Германия

Вашата компания има германски клиент, който не си е погасил задълженията към вас? В по-голямата си част, германските клиенти плащат на време, но въпреки това е препоръчително да управлявате средствата си разумно. Често, още от отговора на първото изпратено писмо по настояване, може да се подразбере дали съдебни действия ще бъдат нужни. Германската правна система държи строго на ясните договорни отношения и приложимите документи към всеки случай, така че документите Ви трябва да бъдат в пълната си цялост, за да докажете претенцията си пред германски съд. Нашите германски адвокати притежават нужния опит и експертиза за събирането на вашето вземане. Чрез нашият офис в Дюселдорф, ние сме способни да възстановим вашата претенция ефективно.

Съвети при неизряден германски платец:

 • Ако вашият германски клиент не плаща на време, незабавно изпратете напомняне.
 • Предложете начин на плащане в напомнянето
 • Разплащателният период в Германия по принцип е 14 дневен
 • Бъдете конкретни в писмото по напомняне

Повече

 • Посочете в писмото по напомняне, че ако адресатът не плати, искът ще бъде обработен от адвокат/колекторска фирма за сметка на длъжника
 • Уверете се, че условията на уговорката с длъжника са манифестирани на хартия
 • Използвайте факс, като начин за кореспонденция с оглед на доказване на кореспонденцията или запазвайте имейлите си.

Събиране на вземания в Германия

Събиране на вземания в Германия

 • Нашите германски адвокати са запознати с местното законодателство

Германските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно немското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Германия, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия немски длъжник.

 • Събиране на вземания на Немски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Германия
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Германия

Събирането на задължения в Германия е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият германски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Най-ефикасният метод за оказване на натиск върху вашият немски длъжник е заявяването на готовност за започване на съдебни действия. Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си. Ето защо, нашият съвет е да се свържете възможно най-бързо с адвокат, който може да извърши тези процедури от ваше име. По този начин вие осуетявате проточването на процеса по събиране на вземания.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. Тъй като немската правна система е особено смекчаваща по отношение на длъжника, изискванията за започване на съдебни действия са по-строги. Немският съд настоява, взискателя да предостави на съда валидни основания за откриване на производство. В Германия имаме следните възможности за съдебно преследване на длъжника:

 • Mahnverfahren: „Mahnverfahren” е ускорена процедура за неоспорени претенции. В сравнително кратък срок, можете да се сдобиете с заповед на изпълнение („Vollsteckungesbescheid), която указва на длъжника да заплати претендираната сума и разноските по делото. Вашият длъжник има само няколко седмици на разположение, за да направи своето възражение. Ако това не се случи, тогава заповедта за изпълнение се ползва със силата на присъдено нещо и може да бъде принудително изпълнена, може да се получи достъп до неговите сметки или може да се изпрати съдия-изпълнител да възстанови средствата еквивалентни на дълга.
 • Исково производство (Klageverfahren”): Това може да бъде подходящата процедура ако вашият иск бъде оспорен, обаче, нашите германски адвокати винаги ще Ви посъветват, относно най-подходящото решение относно вашата претенция. В съдебното производство, двете страни трябва да представят доказателства, подкрепящи позициите им. След едно или повече изслушвания, съдът ще постанови решение. Ако съдът отсъди във ваша полза, присъдата трябва да бъде принудително изпълнена, като например да бъде даден достъп до банковите сметки на длъжника. Също така, постигането на споразумение в хода на процеса, остава като опция.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.