Събиране на вземания в Гърция

Вашата компания има гръцки клиент, който не си е погасил задълженията към вас? В Гърция, задълженията най-често не се плащат на време. През последните няколко години, Гърция претърпя тежки икономически трусове. Поради капиталовите рестрикции в гръцките банки, възможността финансовата администрация да отнема голяма част от времето на вашите клиенти е голяма. Поради кризата, приоритета на вашият гръцки бизнес партньор не се състои в плащане на издадените му фактури. Гръцките ни адвокати разполагат със инструментите и опита да съберат вашето вземане. От момента на предоставянето на случая Ви на нас, ние ще направим всичко по нашите сили да съберем вашето вземане.

Съвети при неизряден гръцки платец:

 • Обадете се на вашия гръцки длъжник и попитайте защо плащането не е извършено
 • Изпращането на постоянни запитвания може да застраши бизнес отношенията Ви
 • Изпратете едно писмо по настояване, в което посочвате всички неплатени фактури и мотивирате претенцията си

Повече

 • В писмото по настояване посочете период за плащане между 7 и 15 дни
 • Устните уговорки са обичайни в Гърция
 • Условията трябва да са представени точно и ясно, като предпочитаната форма е писмена с поставени подписи

Събиране на вземания в Гърция

Събиране на вземания в Гърция

 • Гръцките ни адвокати са запознати с местното законодателство

Гръцките ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно френското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Гърция, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия гръцки длъжник.

 • Събиране на вземания на Гръцки език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Гърция
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Гърция

Събирането на задължения във Гърция е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият гръцки длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си. Гръцките длъжници ще направят всички възможно да избегнат съдебни действия.
 • Сключване на споразумение: В Гърция, един от ефективните инструменти е изготвянето на споразумение за разплащане. С оглед постигането на желаните резултати е важно да се покаже разбиране към вашите гръцки бизнес партньори.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Гърция съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Diatagi Pliromis”): Ако вземането Ви не е оспорено (например, длъжникът не възрази по задължената си по издадените му фактури), тогава може да се пристъпи към издаването на заповед за изпълнение. Тази процедура води до издаването на заповед за изпълнение, като процедурата е относително бърза и ефективна. След като съдът се е произнесъл, нашите адвокати ще направят нужните действия заповедта да бъде изпълнена.
 • Исково производство („Agogi): Ако претенцията бъде оспорена (длъжникът мотивира причината за неизпълнение на своето задължение), тогава вашият адвокат може да внесе иск срещу длъжника. Тогава и двете страни трябва да обосноват гледните си точки пред съда. Съдиите понякога се произнасят без изслушване на страните, но възможността за назначаване на дата за съдебно изслушване не е изключена. В съответствие с детайлите на вашето дело, вашият адвокат ще Ви посъветва дали е разумно съдебното преследване да продължи.
 • Обезпечителни мерки („AsfalistikaMetra”): При спешни случаи, като на пример да бъде избегнато разсейване на средствата от страна на длъжника, може да бъде депозирано искане за обезпечение „Asfalistika Metra”. Това е временна предпазна мярка на вашите законни права, като например под формата на запориране на сметки. Съдебните процедури трябва да бъдат стартирани в посочено от съдията времева рамка, за да бъде избегнато оттегляне на обезпечението.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.