Събиране на вземания в Испания

Вашата компания има клиент в Испания, който не си е погасил задълженията към вас? В Европа, испанските граждани са известни с тяхното спокойствие, когато се стигне до погасяване на задължения и изпълняване на задълженията си на време. Дори испанското правителство е известно с забавянията на плащанията си. Испанските компании често оперират в широк диапазон на плащания в сравнение с другите европейски държави. Преди да започнете съдебни процедури срещу испанска компания, трябва да знаете, че испанската правна система е добре оборудвана да защитава длъжника. Това означава, че ще трябва да направите по-големи усилия, за да съберете вземането си от испанския си длъжник. Испанските ни адвокати добре познават правната система и притежават нужния опит, за да съберат успешно вашето вземане.

Съвети при неизряден испански платец:

 • Обадете се на вашият клиент и поискайте обяснение, защо плащане не е постъпило
 • Не сте съумели да разрешите проблема? Изпратете писмо по настояване чрез официалната поща (burofax)
 • Периодът за разплащане в Испания варира от три до седем дни.
 • Трябва да знаете, че вашият испански длъжник може да се опита да спечели време чрез съмнителни погасителни планове и конфронтиране на претенцията Ви. Бъдете настоятелни и ясни.

Повече

 • Посочете във вашето напомняне, че ще бъдете принудени да предприемете мерки, ако длъжникът не Ви съдейства.
 • За предпочитане е всяка ваша кореспонденция и уговорка да е в писмена форма.

Събиране на вземания в Испания

Събиране на вземания в Испания

 • Испанските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Испанските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно испанското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Испания, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия испански длъжник.

 • Събиране на вземания на Испански език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Испания
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Испания

Събирането на задължения в Испания е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият испански длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Регистрация на длъжника в черен списък: Испанският ни екип може да постави длъжника Ви в черен списък (ASNEF). Компании, регистрирани в списъка, често изпитват големи затруднения при намирането на нови бизнес партньори и поддържането на добри взаимоотношения с настоящи. Още повече, компании, присъстващи в горепосоченият списък, изпитват големи затруднения при кандидатстването за кредит. Тъй като вашият бизнес партньор/клиент, несъмнено би искал да предотврати тези последици, този метод бива добро средство за оказване на натиск.
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако длъжникът Ви откаже да плати извънсъдебно, след консултация с вас, ще пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Испания съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Proceso monitorio”): В процеса по издаване на заповед за изпълнение се подава молба до съда, а съда изпраща на длъжника известие. След което, длъжникът разполага с 20 дни да възрази срещу вашата претенция. Ако възрази се преминава автоматично към исково производство. Ако не възрази, съдът издава заповедта относително бързо.
 • Изпълнително производство(„Juicio verbal”)(За искове до €6,000): В изпълнителното производство, отново се подава молба до съда, при което длъжникът отново може да възрази. Обикновено съдията постановява своята присъда на хартиен носител, но страните имат свободата да изискат изслушване.
 • Исково производство („Juicio ordinario”)(За искове над €6,000): Исковото производство при искове с материален интерес над 6,000 евро могат да бъдат скъпи и времепоглъщащи (средната продължителност е между една и две години). Отново, кредиторът входира исковата си молба, като длъжника има право на насрещна искова молба. Процесът обикновено започва с предварителни изслушвания, за да бъдат установени обстоятелствата, депозиране на доказателства, свидетели и след това се постановява дата за процеса.
 • „Juicio cambiario”: Ако вашата претенция е основана на чек, който не може да бъде осребрен или ценна книга,тогава в Испания има отделна процедура за това. Основаващ се на чека или ценната книга, съдът нарежда на длъжника да извърши плащане към кредитора в срок от десет дни. Същевременно, съдът може да запорира движими и недвижими вещи на длъжника.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.