Събиране на вземания в Италия

Ако осъществявате търговска дейност в Италия, има голяма вероятност да работите със семейни бизнеси. Голям процент от бизнеса в Италия са семейни компании. Поддържането и продължаването на добрите търговски отношения са от голямо значение. Често, бизнесите в Италия оперират с дългосрочни времеви рамки за разплащане в сравнение с бизнесите от другите европейски държави. Имате бизнес отношения с компания от Италия, която не си плаща задълженията към вас? Тъй като италианската правна система е благосклонна към длъжника, вие като кредитор ще трябва да направите по-големи усилия, за да възстановите вземанията си. Италианските ни адвокати, опериращи от офиса ни в Рим, ще направят всичко по техните сили, за да съберат вашето вземане.

Съвети при неизряден италиански платец:

 • Изпратете на вашия италиански клиент напомняне незабавно
 • Укажете времева рамка за плащане за задължението от три до седем дни
 • Добавете уточнения относно претенцията Ви в напомнянето
 • Уточнете в напомнянето, че ако навременно плащане не постъпи, ще предадете случая на адвокат на разноски на длъжника
 • Бързите действия повишават вероятността за получаване на плащане от страна на длъжника

Събиране на вземания в Италия

Събиране на вземания в Италия

 • Италианските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Италианските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно френското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Италия, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия италиански длъжник.

 • Събиране на вземания на Италиански език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Италия
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Италия

Събирането на задължения във Италия е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият италиански длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си. Италианския длъжник не би поел риска да бъде заведено дело срещу него.
 • Сключване на споразумение: Сключване на споразумение за плащане често е препоръчвано. Вашият длъжник, подписвайки споразумението, признава задължението за плащане. Това може да бъде полезно на по-късен етап. Също така, сключвайки споразумение за разплащане, е важно да прибегнете до услугите на адвокат, говорещ перфектно италиански и е запознат с италианските тактики за преговори.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Италия съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Ingiunzione di pagamento”): Процедурата по прилагане на италианската заповед за изпълнение се осъществява между кредитора и съда, без участието на длъжника. Тези процедури позволяват на кредитора да изиска от съда решение, което от своя страна е доброволно или принудително изпълнимо. Длъжникът разполага с 40 дневен период на възрази срещу заповедта за изпълнение. Ако това се случи, автоматично се преминава към исково производство.
 • Исково производство („Processo ordinario di cognizione”): Ако длъжникът Ви е възразил срещу заповедта за изпълнение или срещу претенцията Ви, тогава се стартира исковото производство. Това да се случи, вашият иск трябва да бъде основателен и правно обоснован. Няколко изслушвания ще последват, в посочена от съда времева рамка. Възможно е свидетели да бъдат привикани за изслушване с оглед обосновката на иска Ви. Тези процедури понякога отнемат повече от една година.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия