Събиране на вземания в Обединеното кралство

Вашата компания има клиент в Обединеното кралство, който не си е погасил задълженията към вас? Въпреки, че най-вероятно сте запознати с английският език, можете да срещнете големи затруднения с осъществяването на събиране на вашите задължения в Великобритания. Знаете ли, че има три различни правни системи в Обединеното кралство? Правните системи в Шотландия, Северна Ирландия и Англия и Уелс са различни. Обединеното кралство оперира под Обичайното право, което съществено се различава от правото на другите европейски държави. В Обединеното кралство, често кредиторите прибягват до услугите на организации за събиране на вземания в ранен етап. Британците приемат по-сериозно адвокатите, отколкото агенциите за събиране на вземания. Ето защо, предоставяйки събирането на вашето вземане на адвокат, Ви поставя в по-силна позиция. Поставяйки под напрежение вашият длъжник, чрез адвокатска намеса увеличава шансовете за удовлетворяването на вземането. Британските ни адвокати ще направят всичко по техните сили да съберат вашето вземане.

Съвети при неизряден британски платец:

 • Незабавно се свържете с вашият клиент и поискайте обяснение, защо плащане не е постъпило
 • Не сте съумели да разрешите проблема? Изпратете писмо по настояване
 • Вашият клиент може да изчаква, докато не потърсите услугите на адвокат, тъй като това е доста често срещано в Обединеното кралство.

Повече

 • Препоръчително е да изпратите последно писмо по настояване, като споменете, че предавате дълга за събиране на адвокат. Писмото трябва да включва следната информация:
  • Детайли, относно претенцията ви
  • Период за плащане на дълга между 7 и 21 дни
  • Последствията при неразплащане в посочения времеви срок

Събиране на вземания в Обединеното кралство

Събиране на вземания в Обединеното кралство

 • Британските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Британските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно британското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Обединеното кралство, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия британски длъжник.

 • Събиране на вземания на Английски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Обединеното кралство
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Обединеното кралство

Събирането на задължения в Обединеното кралство е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият британски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Сключване на споразумение: Адвокатите ни ще използват познанията си относно правните и търговски обичаи и ще се опитат да сключат споразумение с вашият длъжник. Сключване на споразумение е обичаен инструмент в Обединеното кралство. Споразумение може да бъде сключено също и в съдебен процес.
 • Алтернативно решаване на спорове: Това е евтин, бърз и лесен начин разрешаване на спор без съдебна намеса. Пример за това е Медиацията. Този процес осигурява бързина и гъвкавост на страните. Алтернативните начини за разрешаване на спорове активно биват препоръчвани от съдилищата. Кой метод за алтернативно решаване на спорове е най-подходящ във вашият случай е въпрос на склонността на длъжника за участие в този процес и типа на договорни отношения, който имате с длъжника.
 • Готовност за предприемане на съдебни действия: Често, изразявайки намерението си за започване на съдебни процедури, провокира длъжника да извърши плащане.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако длъжникът Ви откаже да плати извънсъдебно, след консултация с вас, ще пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия.Кои правни действия са на наше разположение зависи от юрисдикцията, под която вашият клиент е регистриран. Разяснение за някои процедури в Англия и Уелс можете да намерите по-долу. Родовата и местната подсъдност на съда, който ще разгледа вашето дело се определя от материалния размер на претенцията и нейната сложност. В зависимост от типа и размера на претенцията, ние имаме следните опции:

 • Заповед за изпълнение: За разлика от повечето европейски държави, в Англия и Уелс няма точен еквивалент на заповед за изпълнение. Преминава се директно към исково производство.
 • Исково производство: В Англия и Уелс, съдебните процедури се осъществяват в следните три категории:
  • Дела с малък материален интерес: Дела под 10,000 паунда попадат в категорията на дела с малък материален интерес. Обикновено, изслушванията при тези дела не отнемат толкова време, колкото при дела с висок материален интерес. Понякога дори няма и изслушвания. Единственият недостатък в тази категория е че разходите по делото рядко се присъждат на осъдената страна.
  • Бърза процедура: Тази процедура е за дела с материален интерес до 25,000 паунда, които не са с комплексен характер. Тази процедура съответно отнема повече време, отколкото делата с малък материален интерес. Също така, понякога, съдът може да присъди на осъдената страна да заплати част от разходите по делото, като този размер се определя от съда.
  • Дела с висок материален интерес: Претенции, попадащи в тази категория биват в размер по-голям от 25,000 паунда и с комплексен характер. Обикновено тази категория дела отнема повече време от другите, като последното изслушване на страните може да продължи повече от един ден. При тези дела, съдът, в по-голямата си част, присъжда на загубилата страна да заплати съдебните разноски.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия