Събиране на вземания в Полша

Вашата компания има германски клиент, който не си е погасил задълженията към вас? В по-голямата си част, германските клиенти плащат на време, но въпреки това е препоръчително да управлявате средствата си разумно. Често, още от отговора на първото изпратено писмо по настояване, може да се подразбере дали съдебни действия ще бъдат нужни. Германската правна система държи строго на ясните договорни отношения и приложимите документи към всеки случай, така че документите Ви трябва да бъдат в пълната си цялост, за да докажете претенцията си пред германски съд. Нашите германски адвокати притежават нужния опит и експертиза за събирането на вашето вземане. Чрез нашият офис в Дюселдорф, ние сме способни да възстановим вашата претенция ефективно.

Съвети при неизряден полски платец:

 • Свържете се незабавно с вашият клиент и поискайте обяснение защо плащане не е направено
 • Ако не получите отговор, изпратете писмено напомняне
 • Ясно посочете периода за плащане на задължението в напомнянето. Това ще Ви бъде полезно, при потенциални съдебни действия
 • В Полша, периода за плащане на задълженията обикновено е между 14 и 30 дни.

Повече

 • Направете уточнения относно претенцията Ви в напомнянето до длъжника
 • Заявете, че ако плащане не бъде направено в посочения срок, вземането ще бъде прехвърлено за събиране на адвокат, за сметка на длъжника
 • Ако уговорите условия, погрижете се да бъдат в писмена форма

Събиране на вземания в Полша

Събиране на вземания в Полша

 • Полските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Полските ни адвокати притежават дългогодишен опит и дълбоки познания относно полското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Полша, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия полски длъжник.

 • Събиране на вземания на Полски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Полша
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Полша

Събирането на задължения в Полша е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият полски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си.
 • Сключване на споразумение: В някои случаи, можем да се споразумеем за кратки срокове за плащане. Предимството при сключване на споразумение е че по този начин той признава своето задължение към вас и ако не се придържа към разплащателните рамки, в последващи процедури той не може да оспори истинността на вземането.
 • Черен списък: Нашите адвокати са в позиция да регистрират неизрядни полски длъжници в така нареченият черен списък „Krajowy Rejestr Dfugow”. Компании, вписани в списъка изпитват големи затруднения при намирането на нови и продължаването на работа с настоящите бизнес партньори. Тъй като, несъмнено, вашият длъжник, не иска да попада в този списък, това е добро средство за указване на натиск върху него.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Полша съществуват редица съдебни процедури, които можете да предприемете, за събиране на вашето вземане. Най-важните процедури са обяснени както следва:

 • Заповед за изпълнение („Nakaz zaplaty”): При неоспорена претенция съществува възможността за издаване на заповед за изпълнение от съдам, при която длъжникът разполага само с 14 дни, за да направи своето възражение. Ако длъжникът оспори вашата претенция, автоматично се преминава към исково производство. Заповедта за изпълнение е много популярен инструмент с оглед на относително малкото време което отнема и своята ефективност. В обобщение,издаването на заповед за изпълнение отнема около 12 седмици.
 • Исково производство („Postepowanie zwykte”): Исковото производство, започва когато длъжникът възрази в процеса по издаване на заповед за изпълнение или оспори изцяло претенцията на кредитора. В случаите, когато претенцията е оспорена от самото начало, длъжникът трябва да посочи причините, за неосъществяване на своето задължение да заплати. Обикновено, изслушване в съдебна зала ще бъде насрочено. Искът трябва да бъде подкрепен от доказателства, като е възможно и привикване на свидетели. Съдебните процедури в Полша траят най-малко 6 месеца и могат да отнемат повече от 1 година.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия