Събиране на вземания в Румъния

Вашата компания има клиент в Румъния, който не си е погасил задълженията към вас? Изискванията относно подписването и подпечатването на документите, често може да доведе до проблеми с плащанията. Императивно е всички документи и споразумения с вашият румънски клиент да бъдат в писмен вид. Румънските ни адвокати притежават нужните инструменти за събиране на вашето вземане. От момента в който ни предоставите вашият случай, ние ще направим всичко по нашите сили, за да съберем вашето вземане.

Съвети при неизряден румънски платец:

 • Изпращането на напомняне не е задължително в Румъния, но ние Ви съветваме все пак да изпратите напомняне
 • Във вашето напомняне посочете, че ще предоставите претенцията си за събиране на адвокат, ако плащане не бъде направено
 • В Румъния, разплащателният период е межди 15 и 30 дни
 • Винаги информирайте вашият румънски клиент за намеренията Ви относно предприемане на съдебни действия и непосредствено с това му предоставете още един шанс да се издължи. Ако не го направите, съдът може да Ви присъди съдебните разходи.
 • Документирайте всичко писмено и надлежно подписано, също така винаги изпращайте важни документи и кореспонденция чрез държавни пощи. В Румъния, кредиторът трябва да притежава неоспорими доказателства за всички уговорки и договори с длъжника.

Събиране на вземания в Румъния

Събиране на вземания в Румъния

 • Румънските ни адвокати са запознати с местното законодателство

Румънските ни адвокати имат голям опит и дълбоки познания относно румънското право и законодателство. Още повече, те са напълно запознати с търговските обичаи и култура в Румъния, като това допринася за безпроблемното събиране на вашето вземане от вашия румънски длъжник.

 • Събиране на вземания на Румънски език

Адвокатите ни говорят майчиния език както на клиентите ни, така и на техните длъжници, което им помага да преодоляват езиковите бариери без затруднения.

Прикачи файл

 • Персонализирано събиране на задължения

Нашият подход към събирането на вземания е персонализиран към всеки един уникален случай, също както и нашите съвети, касаещи случая.

 • Честни съвети

Ние винаги ще Ви предоставяме честни съвети, относно шансовете за успех във вашия случай по събиране на вземания. Поставянето на вашите интереси на първо място е важно за нас. Ние ще Ви предоставим вашите възможни опции за действие и нашия съвет, относно най-добрият път за поемане. Лесно ще разпознаете как имплементираме нашите ценности – справедливост и почтеност на практика.

0
в събирането на вземания в Румъния
+
0
години опит
+
0
международен екип

Процесът по събиране на задължения в Румъния

Събирането на задължения в Румъния е разделено в две фази. Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда. Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази. Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза.

1. Извънсъдебно събиране на задължения

По принцип, ние винаги подхождаме първо с извънсъдебни действия, тъй като съдебните действия могат да бъдат доста скъпи. Ние се свързваме с вашият румънски длъжник и настояваме за плащане. На този етап имаме следните опции:
 • Писма по настояване и телефонни обаждания: Ние изпращаме на длъжника писма по настояване и директна връзка с тях чрез телефонни обаждания, настоявайки да изплатят задълженията си към вас, плюс лихвите и разходите.
 • Готовност за съдебни действия: Често, изразявайки намерение за събирането на задължения посредством съдебни действия, мотивира длъжника да заплати дълга си.
 • Запор на активи – В Румъния, ако имате неплатено задължение, е възможно да бъде направено искане за запор на движимите и недвижимите активи на длъжника. Това е опция, само ако процедурите по сдобиването със заповед за изпълнение са стартирани. Под тези условия, кредитора може да се опита да прихване приходи, постъпващи в сметките на длъжника от трети лица.

2. Съдебно събиране на вземания

Ако вашият длъжник откаже да плати в извънсъдебната фаза, след дискусия с вас, можем да пристъпим към съдебни действия. Винаги ще Ви информираме предварително за потенциалните разходи по съдебния процес и само след вашето одобрение ще предприемем действия. В Румъния, случаи с един и същи фактически състав, но разглеждани от различни съдилища, могат да имат напълно различни последици. Още повече, валидността на уговорките направени по имейл, биха били приети от някои съдилища, но от други отхвърлени. Румънските ни адвокати притежават знанията и опита, за да Ви предоставят най-добрата асистенция относно вашия случай за събиране на вземания в Румъния. По време на съдебната фаза, имаме следните възможности:

 • Процедура за дела с малък материален интерес („Procedura privind cereri cu caloare redisa”):Въпреки, че съветваме против това, вие имате възможността в това производство да представлявате сам себе си. Тази процедура може да бъде стартирана при претенции с максимален материален интерес от 10,000 румънска леи или приблизително 2.200 евро. Ще трябва да попълните формуляр със спецификите по претенцията и да изпратите формуляра в съда. Вашият длъжник също ще получи формуляр, даващ му възможността да предостави насрещни аргументи. Обикновено, достигането до присъда отнема около 90 дни. В допълнение на писмената документация, съдът може да изиска привличане на свидетели и вещи лица.
 • Заповед за изпълнение („Procedura somatiei de plata”): При такса само от 40 евро, чрез адвокат, можете да започнете процедура за издаване на заповед за изпълнение от румънски съд. Това е най-ефективният начин за сдобиване на присъда в рамките на 3 месеца, която може да се приведе в изпълнение принудително. Тук няма максимален размер на претенцията.
 • Исково производство: Ако договора между вас и вашият клиент не представлява формален писмен договор, не може да се използват процедурите за дела с малък материален интерес и заповед за изпълнение. Ето защо, в такъв случай се преминава директно към исково производство. Румънските ни адвокати с радост ще изложат пред вас възможните Ви стъпки за предприемане.
 • Европейска заповед за плащане: В случай на неоспорена претенция между две страни, намиращи се на територията на Европейския съюз(без Дания), е възможно издаването на европейска заповед за плащане. Адвокатът, поел вашият случай, ще прецени дали това е правилният подход към събирането на вашето вземане.За предприемане на действия и издаване на европейска заповед за плащане, кредиторът трябва да попълни стандартен формуляр и да го депозира в съда. След това съдът издава европейската заповед за плащане. След издаването и, длъжникът разполага с 30 дневен срок да възрази. Ако възражение не постъпи, можете да поискате от съда да финализира вече издадената европейска заповед за плащане. Това е валидна и приложима присъда, която е приложима във всички страни членки на Европейския съюз(без Дания). Европейската заповед за плащане не е приложима за оспорени вземания (когато длъжника възрази срещу претенцията). Предимствата на подобна процедура са бързината при приложение и ниските такси (някои страни членки дори не изискват съдебна такса), но недостатъците на процедурата са, че веднъж оспорена, се преминава към исково производство, ако кредитора иска да продължи съдебните действия.