Το σημείο εκκίνησης είναι ότι τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο θα χειριστούμε την υπόθεση σας βάσει του κανόνα ‘No Win, No Fee’ . Μόνο στην περίπτωση που ο οφειλέτης αποπληρώσει μόνο το αρχικό κεφάλαιο, τότε μόνο θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα. Στην περίπτωση που εισπράξουμε το συνολικό οφειλόμενο ποσό, ήτοι συμπεριλαμβανομένων -εκτός του αρχικού κεφαλαίου- των τόκων αλλά και του ποσού των λοιπών εξόδων, τότε δεν θα υπάρξει καμία επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Στην πράξη και στις περισσότερες των περιπτώσεων, συνήθως καταφέρουμε να εισπράξουμε το 95% του αρχικού οφειλόμενου ποσού. Το ακριβές ποσοστό εξαρτάται από το αν ο οφειλέτης καλύψει το ποσό των τόκων υπερημερίας και του ποσού εύλογης αποζημίωσης λόγω της καθυστερημένης οφειλής, ή όχι. Αυτό βέβαια διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Μπορείτε εδώ να βρείτε μια συνοπτική περιγραφή της κλίμακας των αμοιβών της Bierens Δικηγορική Εταιρεία. Αυτός είναι ο πίνακας των αμοιβών για τις διασυνοριακές υποθέσεις. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε μόνο μια συνοπτική περιγραφή. Για την πλήρη έκδοση, παρακαλώ όπως διαβάσετε τους Γενικούς Όρους της εταιρίας μας.

Διεθνείς υποθέσεις

Εξωδικαστικό μέρος του χειρισμού (μη αμφισβητούμενες αξιώσεις):

*Αν ο οφειλέτης αποπληρώσει κατ’ ελάχιστο το αρχικό ποσό (προ τόκων και εξόδων):Θα λάβετε το 85%-100% του αρχικού οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγής σας και τις τις νομικές δυνατότητες στη χώρα του οφειλέτη σας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων λαμβάνετε το 95% του αρχικού οφειλόμενου ποσού.
* Αν ο οφειλέτης πληρώσει λιγότερο από το αρχικό οφειλόμενο ποσό:Θα λάβετε την τελική απόδειξη βάσει του εισπραχθέντος ποσού:
Για εισπραχθέντα ποσά μέχρι € 25.000,00 | 15%
Για τα εισπραχθέντα ποσά άνω των € 25.000 και μέχρι τις € 50.000 | 12,50%
Για τα εισπραχθέντα ποσά άνω των € 50.000 και μέχρι τις € 100.000 | 10%
Για τα παραπάνω ποσά | 8%
συν € 165,00 για τα έξοδα του γραφείου
Σε μια υπόθεση που θα εισπράξουμε το συνολικό (ή σχεδόν το συνολικό) οφειλόμενο ποσό στην οποία το αρχικό οφειλόμενο ποσό είναι μικρότερο των € 3.000,00, τότε θα υπάρχει μια έξτρα χρέωση € 125,00)
*Αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει τίποτα:Επωμίζεστε μόνο τα έξοδα του φακέλου € 165,00
Δικαστικό μέρος του χειρισμού:Οι υποθέσεις χειρίζονται εξολοκλήρου ή μερικώς βάσει των πάγιων τιμών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πρακτικής της Εταιρίας μας.
Αμφισβητούμενες αξιώσεις:Ο φάκελος θα χειρισθεί βάσει της μεταξύ μας εκ των προτέρων συμφωνημένης χρέωσης ανά ώρα.