Αν δραστηριοποιείστε στο Βέλγιο θα πρέπει να γνωρίζετε τη σημαντική ιδιαιτερότητα της χώρας: οι κάτοικοί της ομιλούν περισσότερες από μια γλώσσα. Επιπλέον, αν και συνήθως τα έξοδα που απαιτούνται για την είσπραξη απαιτήσεων στο Βέλγιο δεν είναι υψηλά, συχνά οι δικαστικές διαδικασίες αποβαίνουν ιδιαίτερα χρονοβόρες. Η εταιρεία μας τηρεί στην Αμβέρσα γραφείο-παράρτημα, μέσω του οποίου μπορούμε να συνδράμουμε στον επιτυχή χειρισμό των υποθέσεών σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Βέλγο πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή υπενθύμισης άμεσα,
 • επιβάλλεται η τήρηση ευγενικής και καλοπροαίρετης διάθεσης,
 • θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Βέλγιο είθισται η χορήγηση προθεσμίας 14 ημερών.

Είσπραξη απαιτήσεων Βέλγιο

Είσπραξη απαιτήσεων Βέλγιο

 • Οι Βέλγοι δικηγόροι μας

Οι Βέλγοι δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της Βελγικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη δική σας γλώσσα, όσο και στη γλώσσα του Βέλγου οφειλέτη σας, ήτοι στα φλαμανδικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Φροντίζουμε να προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στο Βέλγιο

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στο Βέλγιο αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Κατά την εμπειρία μας, πολλές υποθέσεις στο Βέλγιο επιλύονται χωρίς δικαστικές ενέργειες.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.
 • Κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων χωρίς δικαστικές ενέργειες: Το Βελγικό δίκαιο επιτρέπει την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, χωρίς την απαραίτητη ανάμειξη του δικαστηρίου, με μόνα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση,  μια συμβολαιογραφική πράξη και τα τιμολόγια. Ο οφειλέτης σας δεν ενημερώνεται εκ των προτέρων, μπορεί όμως να προσφύγει στα δικαστήρια σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Έλεγχος αφερεγγυότητας του πελάτη σας: Ο χειριστής δικηγόρος και ο συνεργαζόμενος δικαστικός επιμελητής θα ερευνήσουν τη νομική κατάσταση του οφειλέτη, ιδίως ως προς το ενδεχόμενο πτώχευσης. Ο δικαστικός επιμελητής θα επισκεφτεί τον πελάτη σας, ώστε να εκτιμήσει την πραγματική του κατάσταση, ιδίως την ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων, αποθεμάτων κλπ, και με τις πληροφορίες αυτές θα εκτιμήσει την οικονομική κατάστασή του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της έρευνας, θα σας συμβουλεύσουμε ως προς την ευδοκίμηση της υπόθεσής σας.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Κατά την πρακτική των δικηγόρων μας στο Βέλγιο, δύο είναι οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Τακτική διαδικασία (“Bodemprocedure”): Οι δικηγόροι μας καταθέτουν αγωγή στρεφόμενη προς τον οφειλέτη σας και τον καλούν να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Αν ο οφειλέτης αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), το βέλγικο δικαστήριο θα ορίσει προθεσμία για την υποβολή ισχυρισμών και από τις δύο πλευρές. Αν η απαίτηση δεν αμφισβητείται από τον οφειλέτη, το δικαστήριο θα εκδώσει απόφαση σε βάρος του.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.
 • Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.