Αντιμετωπίζετε προβλήματα ή καθυστερήσεις σχετικά με πληρωμές από τους επιχειρηματικούς σας πελάτες στη Γαλλία; Παρά τη σταθερότητα της γαλλικής οικονομίας, πολλές εταιρίες στη Γαλλία θεωρούνται ως ‘κακοπληρωτές’. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και συχνά η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν είναι εύκολη. Η εταιρεία μας μπορεί, μέσω των Γάλλων δικηγόρων μας, να σας συνδράμει στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Γάλλο πελάτη σας:

 • συνίσταται η άμεση αποστολή υπενθύμισης,
 • η τηλεφωνική υπενθύμιση είναι συχνά αποτελεσματική, αν δεν έχετε απάντηση, τότε σας προτείνουμε να στείλετε έγγραφη υπενθύμιση,
 • είθισται η χορήγηση προθεσμίας 7 ημερών,
 • στην πράξη μια επιστολή υπογραφόμενη από δικηγόρο έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Είσπραξη απαιτήσεων Γαλλία

 • Οι Γάλλοι δικηγόροι μας

Οι Γάλλοι δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της γαλλικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στα γαλλικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στη Γαλλία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στη Γαλλία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Στη Γαλλία πολλές υποθέσεις επιλύονται πριν τη μεσολάβηση δικαστηρίου.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.
 • Απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης: Η γαλλική νομοθεσία επιβάλλει την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης, ως στάδιο που προηγείται υποχρεωτικά από ενέργεια ενώπιον των δικαστηρίων.
 • Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή: Σε πολλές περιπτώσεις, είθισται η επίδοση του εξωδίκου από τοπικό δικαστικό επιμελητή, ο οποίος θα απαιτήσει την άμεση εξόφληση του οφειλόμενου ποσού από τον οφειλέτη σας και θα διερευνήσει την κατάστασή του (πχ αν υπάρχει αδυναμία πληρωμών, αν υπάρχουν άλλοι πιστωτές).

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των Γάλλων δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού:

 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής “ Injonction de payer: Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής injonction de payer αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επιδίκασης μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Το γαλλικό δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην άμεση καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
 • Συνοπτική διαδικασία (“Procédure de référé”): Ακόμη και αν ο οφειλέτης σας αμφισβητεί την οφειλή του, ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να σας συμβουλεύσει ως προς την προκείμενη διαδικασία. Μέσω δικαστικού επιμελητή αποστέλλονται στον οφειλέτη σας οι ισχυρισμοί στους οποίους στηρίζεται η απαίτηση. Εφόσον αποστείλει και ο οφειλέτης τους ισχυρισμούς του, αμφότεροι τίθενται υπόψη του δικαστή. Το γαλλικό δικαστήριο μπορεί είτε να εκδώσει απευθείας απόφαση σε βάρος του οφειλέτη σας, είτε να παραπέμψει την υπόθεση κατά την τακτική διαδικασία, αν κρίνει την ύπαρξη αντιδικίας.
 • Τακτική διαδικασία (Procédure au fond) : Σε περίπτωση που η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη, οι Γάλλοι δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων.
 • Προσωρινά μέτρα : Είναι πιθανό να ζητηθούν προσωρινά/ασφαλιστικά μέτρα και πριν την εκδίκαση της υπόθεσης (λ.χ για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σας). Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας, θα σας συμβουλεύσει ως προς τον στρατηγικό τρόπο χειρισμού της υπόθεσής σας. Αν ο δικαστής χορηγήσει το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο, το αργότερο εντός 30 ημερών, θα πρέπει να ασκηθεί αγωγή κατά την τακτική διαδικασία, άλλως το ασφαλιστικό μέτρο θα θεωρηθεί ως μη χορηγηθέν.
 • Ακάλυπτες επιταγές : Σε περίπτωση μη πληρωμής επιταγής, η οποία εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να ζητήσει από γάλλο δικαστικό επιμελητή την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.