Δραστηριοποιείστε στην Γερμανία αλλά οι Γερμανοί συνεργάτες σας δεν σας πληρώνουν; Ως επί το πλείστον, οι γερμανικές επιχειρήσεις ανταποκρίνονται με συνέπεια στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, παρόλα αυτά, εφιστούμε την προσοχή σας στην διαφύλαξη της θέσης σας. Κατά την εμπειρία μας, το γερμανικό δίκαιο κρίνει την εκάστοτε αξίωση με γνώμονα τις συμβατικές συμφωνίες των μερών. Επομένως σας προτείνουμε πάντοτε να τηρείτε σε αρχείο την αλληλογραφία σας με τον πελάτη σας. Η εταιρεία μας τηρεί στο Ντίσελντορφ γραφείο-παράρτημα, μέσω του οποίου μπορούμε να συνδράμουμε στον επιτυχή χειρισμό των υποθέσεών σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Γερμανό πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή υπενθύμισης άμεσα,
 • στην πράξη είθισται η χορήγηση προθεσμίας 14 ημερών,
 • προτείνεται η τήρηση εγγράφων συμφωνιών,
 • αν επικοινωνείτε μέσω φαξ ή email, τηρείστε στο αρχείο σας τα αποδεικτικά.

Είσπραξη απαιτήσεων Βέλγιο

Είσπραξη απαιτήσεων Βέλγιο

 • Οι Γερμανοί δικηγόροι μας

Οι Γερμανοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της γερμανικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στα ελληνικά, όσο και στα γερμανικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στη Γερμανία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στη Γερμανία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Το γερμανικό σύστημα προσανατολίζεται στην προστασία του οφειλέτη και συνήθως απαιτείται η τήρηση αυστηρών προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των Γερμανών δικηγόρων μας, δύο είναι οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής “Mahnverfahren: Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής Mahnverfahren αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επιδίκασης μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Το γερμανικό δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτελεστό τίτλο (“Vollstreckungsbescheid”), βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή της απαίτησης καθώς και των δικαστικών εξόδων.
 • Άσκηση αγωγής (“Klageverfahren”): Σε περίπτωση που η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη, οι Γερμανοί δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.
 • Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.