Έχετε επιχειρηματικούς πελάτες που δεν σας πληρώνουν; Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει στην είσπραξη των τιμολογίων σας. Η ομάδα των δικηγόρων μας και των τοπικών συνεργατών μας ειδικεύεται στο δίκαιο των επιχειρήσεων, το εμπορικό δίκαιο και την αναγκαστική εκτέλεση. Κανείς δεν μπορεί να χειριστεί την υπόθεσή σας πιο αποτελεσματικά από έναν επαγγελματία δικηγόρο.

 • Γιατί να επιλέξω εξειδικευμένο δικηγόρο;

Οι δικηγόροι μας είναι πιο αποτελεσματικοί από μια ιδιωτική εισπρακτική εταιρεία ή ένα δικηγόρο γενικής δικηγορίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο με εξώδικες όσο και με δικαστικές ενέργειες, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Συνεργαζόμαστε τόσο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες όσο και με πολυεθνικές εταιρείες και προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

 • Ταχύτητα

Είναι ευθύνη μας η ταχεία εξόφληση της απαίτησής σας. Αναθέστε μας την υπόθεσή σας πριν τις 16:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης ώστε να την χειριστούμε άμεσα και να επιδιώξουμε επικοινωνία με τον οφειλέτη σας την ίδια ημέρα!

Η διαδικασία είσπραξης απαιτήσεων

Η πρακτική ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην εταιρία μας αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους.  Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Παρακάτω ακολουθούν οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενη αξίωση, ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας θα καταθέσει αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτημα την έκδοση διαταγής πληρωμής. Αν δεν υποβληθεί ανακοπή από τον καθού, το δικαστήριο θα εκδώσει τον σχετικό εκτελεστό τίτλο (διαταγή πληρωμής), βάσει του οποίου ο δικηγόρος σας μπορεί να προχωρήσει σε εκτέλεση σε βάρους των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Αν όμως υποβληθεί ανακοπή, η απόφαση θα πρέπει να εκδικαστεί κατά την σχετική διαδικασία. Συνεπώς, η διαδικασία αυτή δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.
 • Αγωγή : Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας θα καταθέσει αγωγή στρεφόμενη προς τον οφειλέτη σας και θα τον καλέσει να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, αμφότερα τα μέρη θα πρέπει να καταθέσουν προτάσεις αναφορικά με τους ισχυρισμούς τους, καθώς και να προσκομίσουν το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Κατά την ορισθείσα δικάσιμο, η υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και χωρίς την παρουσία των μερών και των δικηγόρων τους. Πλην όμως, αν η εξέταση μαρτύρων κρίνεται αναγκαία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξέταση τους, ορίζοντας νέα δικάσιμο.
 • Ασφαλιστικά μέτρα : Για επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, όπως για παράδειγμα η εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη σας, ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Με δεδομένο ότι πρόκειται για προσωρινό τρόπο διαφύλαξης των δικαιωμάτων σας, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας θα πρέπει να ασκήσει αγωγή, εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από το δικαστήριο.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενη αξίωση μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων. Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.