Αν δραστηριοποιείστε στην ισπανική αγορά, πιθανότατα έχετε γίνει αποδέκτες καθυστέρησης στις πληρωμές σας. Για πολλές ισπανικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών επιχειρήσεων, η σχετική καθυστέρηση είναι συχνά αναμενόμενη. Συχνά οι χρόνοι πληρωμής στην Ισπανία ξεπερνούν σε διάρκεια τις λοιπές χώρες της Ευρώπης. Η εταιρεία μας μπορεί, μέσω των Ισπανών δικηγόρων μας και μέσω του γραφείου μας στη Βαρκελώνη, να σας συνδράμει στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Ισπανό πελάτη σας:

 • συνίσταται η άμεση τηλεφωνική υπενθύμιση,
 • αν δεν έχετε απάντηση, συστήνεται η αποστολή επιστολής μέσω συστημένου ταχυδρομείου ((“burofax”),
 • είθισται η χορήγηση προθεσμίας 3- 7 ημερών,
 • προτείνεται η σύναψη εγγράφων συμφωνιών.

Είσπραξη απαιτήσεων Ισπανία

Είσπραξη απαιτήσεων Ισπανία

 • Οι Ισπανοί δικηγόροι μας

Οι Ισπανοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της ισπανικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στα ισπανικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στην Ισπανία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην Ισπανία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην Ισπανία πολλές υποθέσεις επιλύονται χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Εγγραφή στην μαύρη λίστα “ASNEF: Ο χειριστής δικηγόρος, μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να εγγράψει τον οφειλέτη σας στη μαύρη λίστα ASNEF. Εταιρίες που καταχωρούνται σ’ αυτή τη λίστα συχνά δεν μπορούν να διατηρήσουν ή δημιουργήσουν συνεργασίες ούτε να λάβουν τραπεζική χρηματοδότηση.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής “Proceso monitorio: Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επιδίκασης μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Το δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην άμεση καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
 • Ταχεία διαδικασία Juicio verbal : Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για απαιτήσεις κάτω των 6.000€. Ο χειριστής δικηγόρος θα σας συμβουλεύσει, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνει προς την άσκηση αγωγής κατά την ταχεία διαδικασία. Το δικαστήριο σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είτε να εκδώσει απόφαση άμεσα είτε να ορίσει ημερομηνία δικασίμου ώστε να εξετάσει τους ισχυρισμούς των μερών στο ακροατήριο.
 • Τακτική διαδικασία “Juicio ordinario”: Η διαδικασία αυτή ακολουθείται για απαιτήσεις άνω των 6.000€. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων. Κατά την εμπειρία μας, αυτή η διαδικασία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρονοβόρα, κατά μέσο όρο 1-2 χρόνια.
 • Διαδικασία “Juicio cambiario”: Σε περίπτωση μη πληρωμής επιταγής ή συναλλαγματικής, ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να απευθυνθεί στη διαδικασία  Juicio cambiario και να ζητήσει την έκδοση εκτελεστού τίτλου. Συνεπεία αυτού, το ισπανικό δικαστήριο διατάσσει την πληρωμή του ποσού εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (10 ημέρες), ενώ μπορεί, ταυτόχρονα, να διατάξει και την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.