Αν δραστηριοποιείστε στην ιταλική αγορά, πιθανότατα συνεργάζεστε με οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ιταλικής οικονομίας. Η διατήρηση των επαγγελματικών σχέσεών σας είναι σημαντική για την ιταλική αγορά. Συχνά οι χρόνοι πληρωμής στην Ιταλία ξεπερνούν σε διάρκεια τις λοιπές χώρες της Ευρώπης. Η εταιρεία μας μπορεί, μέσω των Ιταλών δικηγόρων μας και μέσω του γραφείου μας στη Ρώμη, να σας συνδράμει στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Ιταλό πελάτη σας:

 • συνίσταται η αποστολή υπενθύμισης άμεσα,
 • είθισται η χορήγηση προθεσμίας 3- 7 ημερών

Είσπραξη απαιτήσεων Ιταλία

Είσπραξη απαιτήσεων Ιταλία

 • Οι Ιταλοί δικηγόροι μας

Οι Ιταλοί δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της ιταλικής νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στα ιταλικά.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στην Ιταλία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στην Ιταλία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην Ιταλία πολλές υποθέσεις επιλύονται χωρίς τη μεσολάβηση δικαστηρίου.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας εξώδικη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.
 • Διακανονισμός οφειλής: Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε την σταδιακή εξόφληση της απαίτησής σας, συνάπτοντας με τον οφειλέτη σας ιδιωτικό συμφωνητικό εξώδικου συμβιβασμού και αναγνώρισης οφειλής.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των Ιταλών δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού :

 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής “Ingiunzione di pagamento: Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής αποτελεί ένα ταχύτατο τρόπο επιδίκασης μη αμφισβητούμενων αξιώσεων. Το ιταλικό δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει), εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην άμεση καταβολή του οφειλόμενου ποσού.
 • Τακτική διαδικασία (Processo ordinario di cognizione) : Σε περίπτωση που η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη, οι Ιταλοί δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία. Οι διάδικοι θα πρέπει να παρουσιάσουν τους ισχυρισμούς στο δικαστήριο, το οποίο θα εκδώσει απόφαση, μετά τον ορισμό μίας ή περισσότερων δικασίμων. Κατά την εμπειρία μας, αυτή η διαδικασία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρονοβόρα, ανάλογα με τις περιστάσεις.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.