Αντιμετωπίζετε προβλήματα ή καθυστερήσεις σχετικά με πληρωμές από τους επιχειρηματικούς σας πελάτες στη Ρουμανία; Κατά τη Ρουμανική συναλλακτική πρακτική απαιτείται νόμιμη θεώρηση και υπογραφή για την πλειονότητα των εγγράφων. Γι’ αυτό και είναι σημαντική η σύναψη εγγράφων συμφωνιών με τους συνεργάτες σας. Η εταιρεία μας μπορεί, μέσω των Ρουμάνων δικηγόρων μας, να σας συνδράμει στον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσής σας.

Αναθέστε μας την υπόθεσή σας

Πώς να χειριστείτε τον Ρουμάνο πελάτη σας:

 • η αποστολή υπενθύμισης δεν είναι υποχρεωτική, στην πράξη όμως συνηθίζεται, διαφορετικά το ρουμανικό δικαστήριο μπορεί να μην σας επιδικάσει τα έξοδα στα οποία προβήκατε,
 • είθισται η χορήγηση προθεσμίας 15-30 ημερών,
 • προτείνεται η τήρηση εγγράφων συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης εκπροσώπησης και υπογραφής.

Είσπραξη απαιτήσεων Ρουμανία

 • Οι Ρουμάνοι δικηγόροι μας

Οι Ρουμάνοι δικηγόροι μας είναι γνώστες όχι μόνο της κουλτούρας του οφειλέτη σας αλλά και της ρουμάνικης νομοθεσίας. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε τόσο στη γλώσσα σας, όσο και στα ρουμάνικα.

 • Εξατομικευμένη νομική υποστήριξη

Προσαρμόζουμε την πρακτική μας στις επιθυμίες σας και δεσμευόμαστε να προσφέρουμε την δέουσα προσοχή που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας.

 • Ειλικρίνεια και υπευθυνότητα

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι το συμφέρον του εντολέα μας και σας εγγυόμαστε την ειλικρινή εκτίμηση ως προς την πιθανότητα ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Επιδιώκουμε διαρκώς να διακρινόμαστε για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό μας, γι’ αυτό και η προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέα μας είναι το παν.

Η είσπραξη απαιτήσεων στη Ρουμανία

Η διαδικασία ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων στη Ρουμανία αποτελείται από δύο στάδια: Το εξωδικαστικό στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη και την αποστολή έγγραφης εξώδικης όχλησης, χωρίς την ανάμειξη δικαστηρίου, καθώς και το δικαστικό στάδιο, οπότε στρεφόμαστε στο αρμόδιο δικαστήριο.

1. Εξωδικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο πελάτης σας δεν αμφισβητεί την οφειλή του, συστήνουμε πάντα αυτόν τον τρόπο χειρισμού, προς εξοικονόμηση κόστους. Η πρακτική μας περιλαμβάνει:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή εξωδίκου: Στέλνουμε στον οφειλέτη σας έγγραφη όχληση και τον καλούμε να εξοφλήσει το χρέος του, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, εντός ορισμένης προθεσμίας.
 • Τελική και οριστική υπενθύμιση: Προτού ξεκινήσουμε δικαστικές ενέργειες, δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία στον οφειλέτη σας, ώστε να ανταποκριθεί.

2. Δικαστικές ενέργειες

Εφόσον ο εξώδικος συμβιβασμός δεν καταστεί επιτυχημένος, μπορούμε να εκκινήσουμε δικαστικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη σας. Δικαστικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα, μόνο αφού σας γνωστοποιήσουμε τα απαιτούμενα έξοδα και λάβουμε τις ακριβείς οδηγίες σας προς τούτο. Συχνά δεν έχουν όλα τα δικαστήρια στη Ρουμανία το ίδιο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, θα συζητήσουμε μαζί σας τις πιθανότητες ευδοκίμησης της υπόθεσής σας. Κατά την πρακτική των Ρουμάνων δικηγόρων μας, παρακάτω περιγράφονται οι πιο συνήθεις τρόποι χειρισμού:

 • Διαδικασία μικροδιαφορών “Procedura privind cereri cu valoare redusă: Παρότι δεν το προτείνουμε, για τη διαδικασία αυτή δεν απαιτείται η συνδρομή δικηγόρου. Η διαδικασία αυτή είναι εφικτή για απαιτήσεις κάτω των 10.000,00 RON (περίπου 2.000,00€) και στηρίζεται στην συμπλήρωση μια σχετικής φόρμας, η οποία κατατίθεται στο δικαστήριο. Αντίστοιχα, το δικαστήριο θα στείλει στον οφειλέτη σας σχετική φόρμα βάσει της οποίας χορηγείται η δυνατότητα αμφισβήτησης της οφειλής. Κατά μέσο όρο, απαιτείται χρονικό διάστημα 3 μηνών για την έκδοση απόφασης.
 • Διαδικασία διαταγής πληρωμής (“Procedura somaţiei de platā”): Έναντι δικαστικών εξόδων ποσού 40, ο δικηγόρος σας μπορεί να καταθέσει αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο χορηγεί, εφόσον ο οφειλέτης δεν αμφισβητήσει την αξίωση (πχ ορίζοντας λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί να πληρώσει) εκτελεστό τίτλο βάσει του οποίου ο οφειλέτης υποχρεούται στην καταβολή της απαίτησης καθώς και των δικαστικών εξόδων. Συνήθως μια μη αμφισβητούμενη διαταγή πληρωμής εκδίδεται εντός 3 μηνών.
 • Τακτική διαδικασία : Σε περίπτωση που η απαίτηση αμφισβητείται από τον οφειλέτη ή η απαίτησή σας δεν υποστηρίζεται από το απαιτούμενο έγγραφο υλικό, καμία από τις παραπάνω διαδικασίες δεν είναι εφικτή. Ακολούθως, οι Ρουμάνοι δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν, με γνώμονα τον ενδεδειγμένο τρόπο χειρισμού της υπόθεσής και θα σας κατευθύνουν προς την άσκηση αγωγής κατά την τακτική διαδικασία.
 • Προσωρινά μέτρα : Είναι πιθανό να ζητηθούν προσωρινά/ασφαλιστικά μέτρα (λ.χ για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σας ή απαιτήσεων του εις χείρας τρίτων), αλλά μόνο μετά την εκκίνηση δικαστικών ενεργειών. Ο δικηγόρος που χειρίζεται την υπόθεσή σας, θα σας συμβουλεύσει ως προς τον στρατηγικό τρόπο χειρισμού της υπόθεσής σας.
 • Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής: Εφόσον πρόκειται για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις μεταξύ κατοίκων σε δύο χώρες της ΕΕ (εξαιρουμένης της Δανίας), ο χειριστής δικηγόρος σας μπορεί να συμβουλεύσει ως προς την διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής.

Κατά την διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής καταθέτουμε για λογαριασμό σας αίτηση, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής φόρμας και με αίτημα την απευθείας έκδοση εκτελεστού τίτλου. Εφόσον το Δικαστήριο εκδώσει διαταγή και αυτή επιδοθεί στον καθού οφειλέτη σας, θα δοθεί στον τελευταίο προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να υποβάλει δήλωση αντιρρήσεων.  Αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, το δικαστήριο θα εκδώσει τη σχετική διαταγή, η οποία καθίσταται εκτελεστός τίτλος και ως εκ τούτου μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αν όμως υποβληθούν αντιρρήσεις, η υπόθεση θα πρέπει να συνεχιστεί κατά την τακτική διαδικασία των δικαστηρίων εκάστης χώρας. Συνεπώς, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής δεν συστήνεται για αμφισβητούμενες απαιτήσεις.