Μυστικά για μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση.

Μυστικά για μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση

Θέλετε να προστατέψετε την επιχείρησή σας περιορίζοντας τον πιστωτικό σας κίνδυνο και τις ανείσπρακτες απαιτήσεις; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε την επιχείρησή σας από διάφορους κινδύνους που θέτουν σε κίνδυνο την ρευστότητά της. Ζητείστε τη νομική μας συμβουλή σε ζητήματα όπως η στρατηγική διαχείριση πιστώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο έλεγχος της φερεγγυότητας του πελάτη σας, οι γενικοί όροι συναλλαγών σας ή θέματα εμπορικών συμβάσεων.

Οι δικηγόροι μας μπορούν να σας παρέχουν συμβουλές ως προς :

 • την στρατηγική διαχείριση των πιστώσεών σας (credit management),
 • την αφερεγγυότητα των υποψηφίων και τρεχόντων πελατών σας,
 • τις συμβάσεις σας με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας,
 • την θέσπιση και διαχείριση των όρων συναλλαγών σας,
 • την αποστολή και την αποδοχή προσφορών προς τρίτους,
 • τους όρους των εταιριών /οργανισμών ασφάλισης πιστώσεων .

Επιπλέον, οι δικηγόροι μας εξειδικεύονται στο δίκαιο της χώρας τους καθώς και τους διεθνείς κανόνες, ως προς τους παρακάτω κλάδους δικαίου:

 • ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
 • εμπορικό δίκαιο
 • δίκαιο επιχειρήσεων
 • αναγκαστική εκτέλεση (απαίτηση και εκτέλεση αξιώσεων)
 • δίκαιο αξιογράφων
 • πτωχευτικό δίκαιο και διαδικασίες αφερεγγυότητας