Αν θέλετε να αναθέσετε την αίτηση σας για είσπραξη απαιτήσεων, τότε πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί είσπραξης χρεών που μπορούν να σας βοηθήσουν στη συλλογή του ανεξόφλητου τιμολογίου σας. Για να βρείτε τον κατάλληλο εταίρο, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της είσπραξης οφειλών από ιδιώτες και της είσπραξης οφειλών από επιχειρήσεις.

Είσπραξη απαιτήσεων εναντίων ιδιωτών

Η είσπραξη χρέους από ιδιώτη περιλαμβάνει εκκρεμή τιμολόγια μεταξύ της εταιρείας και του καταναλωτή. Για παράδειγμα, μη καταβληθέντες λογαριασμοί από την ασφάλιση υγείας, από ενοίκια ή από υποθήκες υπερημερίας. Σε αυτή την κατηγορία συνήθως ειδικεύονται εισπρακτικές εταιρείες και όχι δικηγορικά γραφεία.

Ένας ιδιώτης-οφειλέτης χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση από ότι μια εταιρεία – οφειλέτης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιώτης μπορεί να ανήκει σε μια ευάλωτη ομάδα ατόμων που αντιμετωπίζουν πληθώρα προβλημάτων χρέους. Η γνώση αυτής της ομάδας-στόχου είναι σημαντική για είναι επιτυχής η διαδικασία είσπραξης χρεών.

Επιπλέον, η νομοθεσία στον τομέα της είσπραξης χρεών των καταναλωτών είναι αυστηρότερη σε πολλές χώρες από τη είσπραξη χρεών των εταιρειών. Οι καταναλωτές λαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία από τις εταιρείες επειδή οι εταιρείες αναμένεται να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και εκπαιδευμένες στον τομέα των νομικών υποθέσεων.

Είσπραξη απαιτήσεων εναντίων επιχειρήσεων

Η είσπραξη οφειλών έναντι επιχειρήσεων γίνεται όταν υπάρχουν εκκρεμή τιμολόγια μεταξύ δύο εταιρειών (B2B). Ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο επιχείρησης συχνά μπορεί να προκύψει από αρκετά διαφορετικούς λόγους από ένα ανεξόφλητο τιμολόγιο ιδιώτη. Για παράδειγμα, η άρνηση πληρωμής του τιμολογίου από τον οφειλέτη μπορεί να προκύψει από διενέξεις σχετικά με τους όρους που υπάρχουν στο συμβόλαιο.

Η είσπραξη χρεών από επιχειρήσεις απαιτεί νομική γνώση των επιχειρήσεων και των εμπορικών συμβάσεων. Επιπλέον, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να διατηρήσουν τις εμπορικές σχέσεις τους με τους πελάτες τους.

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει αυστηρή νομοθεσία στον τομέα της είσπραξης οφειλών για επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι λιγότερο ευάλωτες από ότι είναι οι ιδιώτες και για αυτό προσφέρεται λιγότερη νομική προστασία.

Aby wysłać skuteczne wezwanie do zapłaty, ważne jest, by pozostać profesjonalnym i grzecznym. Proszę powiedzieć klientowi, czego Państwo od niego oczekujecie, a nawet załączyć dokumenty związane ze sprawą. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać co najmniej poniższe elementy:

Ιδιώτης πελάτης ή επιχειρηματίας πελάτης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η είσπραξη απαιτήσεων από ιδιώτες απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από τη συλλογή χρεών των επιχειρήσεων, συνιστάται να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό με γνώση της κατηγορίας που ανήκει οφειλέτη σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είσπραξη χρέους επιχειρήσεων, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς μας στην είσπραξη απαιτήσεων. Θα χαιρόμασταν να σας βοηθήσουμε στην είσπραξη του εκκρεμούς τιμολογίου σας.