Οι γενικοί όροι ισχύουν όταν το περιεχόμενο τους είναι άρτιο και μόνο αν τους χρησιμοποιείτε σωστά. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος οι γενικοί όροι σας να μην είναι έγκυροι. Διαβάστε παρακάτω πώς μπορείτε να διασφαλίσετε με 3 βήματα την εγκυρότητα των γενικών όρων και προϋποθέσεων σας.

Βήμα 1: Δηλώστε ότι ισχύουν γενικοί όροι

Προκειμένου οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις να αποτελούν μέρος της συμφωνίας σας, πρέπει να ανακοινώσετε εκ των προτέρων ή κατά τη σύναψη της συμφωνίας ότι ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Αν δεν το επιβεβαιώσετε αυτό πριν τη σύναψη μιας συμφωνίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις σας δε θα έχουν νομική ισχύ.

Βήμα 2: Στείλτε τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στον αντισυμβαλλόμενο

Πρέπει να προσφέρετε στον αντισυμβαλλόμενο την ευκαιρία να διαβάσει τους όρους και προϋποθέσεις. Μπορείτε να συμμορφωθείτε με αυτή την υποχρέωση παροχής πληροφοριών με τον ακόλουθο τρόπο:

  • Παραδώσετε τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις στον αντισυμβαλλόμενο πριν ή κατά τη διάρκεια της σύναψης μιας σύμβασης.
  • Αν δεν είναι δυνατή η παράδοση των γενικών όρων, μπορείτε να ενημερώσετε τον αντισυμβαλλόμενο ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι για έλεγχο. Για αυτό πρέπει να καταθέσετε τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σας στο Εμπορικό Επιμελητήριο ή στον γραμματέα ενός δικαστηρίου.
  • Μπορείτε επίσης να στείλετε τους γενικούς όρους ψηφιακά ή να τους τοποθετήσετε στον ιστότοπο σας. Στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι ο αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το έγγραφο.
  • Είστε υποχρεωμένοι να στείλετε τους όρους και τις προϋποθέσεις μόνο μία φορά. Εάν συνεργάζεστε πιο συχνά με τον αντισυμβαλλόμενο, μπορείτε να ανατρέξετε στους ήδη αποσταλμένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στο μέλλον. Σε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων και προϋποθέσεων, πρέπει να στείλετε τους ενημερωμένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε εκπληρώσει τις απαιτήσεις

Πρέπει να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε ενημερώσει εγκαίρως ότι οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για τη σύμβαση. Επομένως, ο αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υπογράψει την προσφορά ή τη συμφωνία στην οποία αναφέρεται ότι ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Πρέπει επίσης να είστε σε θέση να αποδείξετε ότι έχετε παράσχει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις έγκαιρα και σωστά. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες γραπτές αποδείξεις με την κατάθεση των γενικών όρων και προϋποθέσεων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Κάνετε δωρεάν τη γρήγορη σάρωση (Quickscan) και μάθετε αν οι όροι και οι προϋποθέσεις σας είναι ακόμα ενημερωμένοι.

  • Τι πρέπει να τηρείτε στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις;
  • Πώς αναφέρομαι στους όρους και τις προϋποθέσεις;
  • Σε ποιά γλώσσα πρέπει να καταρτιστούν οι γενικοί όροι;

Περισσότερες πληροφορίες

Θα θέλατε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους γενικούς όρους; Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.