Η προθεσμία παραγραφής κατά το ισπανικό δίκαιο

|
Author:
2 min.

Είναι δυνατή η διεκδίκηση απαιτήσεων κατά το ισπανικό δίκαιο όταν πρόκειται για τιμολόγια με παλαιά ημερομηνία έκδοσης;  Καταρχήν, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από τον Ισπανό πελάτη σας την εξόφληση του τιμολογίου σας. Πλην όμως, καμία απαίτηση δεν μένει ενεργής για πάντα. Όταν πρόκειται για τιμολόγια με παλαιά ημερομηνία έκδοσης, είναι πιθανό η αξίωση σας να έχει παραγραφεί. Ποια είναι όμως η προθεσμία παραγραφής κατά το ισπανικό δίκαιο; Υπάρχουν τρόποι διακοπής της παραγραφής; Με το παρόν άρθρο εξετάζουμε την προθεσμία παραγραφής και την διακοπή αυτής σύμφωνα με το ισπανικό δίκαιο.

Αλλαγές στην προθεσμία παραγραφής

Όσον αφορά τις απαιτήσεις από τιμολόγια, στην Ισπανία ισχύει η λεγόμενη ‘γενική‘ προθεσμία παραγραφής. Η γενική προθεσμία παραγραφής αφορά γενικές υποχρεώσεις, π.χ. από σύμβαση πώλησης. Πλην όμως αναφορικά με ειδικότερες υποχρεώσεις, π.χ. από συμβάσεις μεταφοράς, παροχή υπηρεσιών, ενοίκια, το ισπανικό δίκαιο προβλέπει διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής.  Μέχρι πρότινος η γενική προθεσμία παραγραφής ανερχόταν σε 15 χρόνια, αλλά από το Νοέμβριο του 2015 και έπειτα, η γενική προθεσμία παραγραφή ανέρχεται πλέον σε 5 χρόνια. Μετά την πάροδο της προθεσμίας η αξίωση θεωρείται ότι έχει λήξει και δεν μπορεί να ζητηθεί.

Διακοπή παραγραφής σύμφωνα με τους Κώδικες

Προκειμένου να μην θεωρηθεί λήξασα η απαίτησή σας, εσείς, σαν πιστωτής μπορείτε να επιδιώξετε την διακοπή της παραγραφής. Μετά από κάθε διακοπή παραγραφής, η προθεσμία ξεκινά να ανατρέχει εκ νέου. Πώς διακόπτεται όμως η προθεσμία παραγραφής κατά το ισπανικό δίκαιο; Καταρχήν η διακοπή παραγραφής ρυθμίζεται τόσο από τον Ισπανικό Εμπορικό Κώδικα όσο και από τον Ισπανικό Αστικό Κώδικα. Σύμφωνα και με τους δύο κώδικες, η έγγραφη αναγνώριση οφειλής αποτελεί μέσο διακοπής της παραγραφής. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, ακόμη και η αποστολή μιας εξώδικης όχλησης επαρκεί για την διακοπή της παραγραφής. Πλην όμως, σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα, η αποστολή μιας εξώδικης όχλησης δεν επαρκεί, αλλά απαιτείται η έναρξη δικαστικών ενεργειών.

Διακοπή παραγραφής στην πράξη

Παρότι ο ισπανικός Εμπορικός Κώδικας προβλέπει ότι μόνο η έναρξη δικαστικών διαδικασιών μπορεί να επιφέρει διακοπή παραγραφής, στην πράξη, η νομολογία έχει υποδείξει το αντίθετο. Σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ισπανικού Ανωτάτου δικαστηρίου, ακόμη και μια εξώδικη όχληση αρκεί για να επιφέρει διακοπή της προθεσμίας παραγραφής. Προκειμένου να επέλθει η λεγόμενη διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, απαιτείται η απόδειξη ότι ο οφειλέτης έχει λάβει γνώση τόσο του σχετικού εγγράφου, όσο και ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου αυτού. Στο παρελθόν, η ισπανική πρακτική έχει καταδείξει δυσκολίες ως προς την απόδειξη της γνώσης του περιεχομένου του εγγράφου, με απογοητευτικά αποτελέσματα για αρκετές δικαστικές υποθέσεις.

Απόδειξη του περιεχομένου εξώδικης όχλησης μέσω ‘Burofax’

Συνοψίζοντας, προκειμένου να επέλθει η διακοπή της προθεσμίας παραγραφής, ώστε να μην θεωρηθεί η απαίτηση λήξασα, απαιτείται η απόδειξη του περιεχομένου της εξώδικης όχλησης. Κατά αυτό τον τρόπο, η αποστολή ενός απλού εξωδίκου, με email ή ταχυδρομείου, δεν γίνεται δεκτή από τον ισπανό δικαστή. Ούτε το συστημένο ταχυδρομείο αρκεί, καθώς δεν αποδεικνύει τη λεγόμενη ‘’γνώση του περιεχομένου του εγγράφου’’. Τέτοιου είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται στην ισπανική πρακτική, με έναν καινοτομικό τρόπο: τη χρήση της υπηρεσίας ‘Burofax’. Η υπηρεσία Burofax αποδεικνύει τόσο τη λήψη του ιδίου του εγγράφου αυτού καθεαυτού, όσο και του περιεχομένου του εγγράφου. Πλέον τα ισπανικά δικαστήρια θεωρούν την υπηρεσία Burofax ως νόμιμο μέσο απόδειξης αποστολής της εξώδικης όχλησης.

Επομένως η χρήση της υπηρεσίας Burofax αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο διακοπής της προθεσμίας παραγραφής. Μέσω της υπηρεσίας αυτής, θα μπορείτε να αποδείξετε την αποστολή της εξώδικης όχλησης, εφόσον χρειαστεί να προσφύγετε στα ισπανικά δικαστήρια.

Αν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά το εν θέματι ζήτημα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους δικηγόρους μας. Οι Ισπανοί δικηγόροι μας θα αναλάβουν μετά χαράς να σας συμβουλεύσουν σχετικά με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να λάβετε, όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή αντιδικίες με επιχειρηματικούς συνεργάτες σας στην Ισπανία.