Państwa grecki klient nie płaci faktur? W Grecji bardzo często mamy do czynienia z opóźnieniami w płatnościach. W ostatnich latach Grecja była w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki istniejącym ograniczeniom administracja finansowa jest bardziej czasochłonna. Jako skutek kryzysu terminowa spłata roszczeń nie jest priorytetem Pańskiego greckiego partnera handlowego. Nasi adwokaci do spraw windykacji w Grecji dysponują środkami, które umożliwiają im wymuszenie na dłużniku spłaty zadłużenia. Od momentu przekazania nam zlecenia windykacji, robimy wszystko aby zaspokoić Państwa roszczenia.

Grecki klient nie płaci – wskazówki:

 • Należy skontaktować się z greckim dłużnikiem telefonicznie i spytać czym spowodowane jest opóźnienie w spłacie zadłużenia.
 • Wysyłanie wielu listów może zniszczyć Państwa stosunki handlowe.
 • Należy wysłać jedno wezwanie do zapłaty zawierające szczegółową i przejrzystą specyfikację wszystkich zaległych faktur.
 • Upomnienie powinno zawierać termin, w którym należy dokonać płatności, zazwyczaj jest to 7-15 dni.

Więcej

 • W Grecji często umowy zawierane są ustnie.
 • Warunki powinny być przedstawione w sposób zrozumiały, a najlepiej zrobić to na piśmie.

Windykacja w Grecji

Windykacja w Grecji

 • Nasi greccy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi greccy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa w Grecji. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u greckich dłużników.

 • Windykacja w języku greckim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku greckim.

Zlecenie windykacji

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady prawnej.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość oraz sprawiedliwość.

Proces windykacji w Grecji

W Grecji proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw windykacyjnych w Grecji udaje nam się rozwiązać na etapie pozasądowym.

1. Windykacja pozasądowa:

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa greckim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy w Grecji z następujących możliwości:

 • Pisemne wezwanie do zapłaty: Wysyłamy do Państwa dłużnika pisemne wezwania do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty
 • Ustalenie planu spłat: W Grecji często skuteczne jest ustalenie z dłużnikiem planu spłaty zadłużenia. Aby działania takie były skuteczne należy pokazać zrozumienie dla sytuacji Państwa greckiego partnera.
 • Wizja procedury sądowej: W sytuacji gdy płatność nie nastąpi, wizja procedury sądowej może sprawić, iż Państwa partner jednak zapłaci. Grecy zrobią wszystko aby uniknąć wezwania do sądu.

2. Windykacja sądowa:

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody. W Grecji istnieje kilka procedur sądowych, które można wszcząć. Poniżej przedstawimy najważniejsze z nich:

 • Grecki nakaz zapłaty (Diatagi Plimoris): W przypadku roszczeń niezakwestionowanych można wszcząć procedurę „Diatagi Pliromis”. Procedura ta pozwala relatywnie szybko uzyskać tytuł wykonawczy. Po tym jak sędzia ogłosi wyrok, nasz adwokat wykorzystując dostępne mu środki doprowadzi do wykonania wyroku. Na przykład poprzez zajęcie kont bankowych dłużnika.
 • Wezwanie do sądu (Agogi): W sytuacji gdy mamy do czynienia z roszczeniem zakwestionowanym, czyli gdy dłużnik ma poważne argumenty aby nie zapłacić roszczenia, adwokat może wezwać dłużnika stawiennictwa w sądzie (Agogi). Obie strony muszą uargumentować swoje stanowisko przed sądem.
 • Postępowanie zabezpieczające (Asfalistika Metra): Celem zabezpieczenia roszczenia można wnieść o zabezpieczenie mienia (Asfalistika Metra).  W terminie jednego miesiąca od ustalenia takiego zabezpieczenia należy wszcząć procedurę sądową. Jeśli procedura taka nie zostanie wszczęta, zabezpieczenie będzie musiało być zniesione.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.