Posiadają Państwo francuskiego klienta, który nie płaci Państwa faktur? Pomimo faktu, iż francuska ekonomia pozostała relatywnie stabilna podczas kryzysu, francuskie przedsiębiorstwa należą do najgorszych płatników w Europie. Główną siłę napędową francuskiej ekonomii stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Istnieje więc spora szansa, że Państwa dłużnik właśnie do takich należy. Sprawia to, iż informacje o Państwa dłużniku są trudniejsze do uzyskania, a co się z tym wiąże trudniej jest na takim dłużniku wymusić spłatę zadłużenia. Od momentu zlecenia nam windykacji nasi francuscy adwokaci wykorzystują dostępne im środki w celu zaspokojenia Państwa roszczenia.

Francuski klient nie płaci – wskazówki:

 • Im szybciej podejmą Państwo działania, tym poważniej będą Państwo traktowani przez dłużnika.
 • Telefoniczne wezwanie do zapłaty jest często bardziej skuteczne od pisemnego.
 • W sytuacji gdy wezwanie telefoniczne nie skutkuje, należy wysłać oficjalne wezwanie do zapłaty.
 • Wezwanie takie należy wysłać zwykłą pocztą bądź listem poleconym.

Więcej

 • Wezwanie do zapłaty wysłane do francuskiego dłużnika powinno zawierać:
  • Wezwanie do zapłaty
  • Termin dokonania płatnosci
  • Obowiązki dłużnika
  • Ostrzeżenie o możliwych konsekwencjach na drodze sądowej
 • Termin płatności we Francji wynosi zazwyczaj 7 dni.
 • Wezwanie do zapłaty powinno zawierać specyfikację roszczenia.
 • Wezwanie do zapłaty powinno informować klienta, iż w przypadku braku płatności, roszczenie zostanie przekazane do windykacji zewnętrznej firmie na koszt klienta.
 • Na Francuzach robi wrażenie gdy są wzywani do zapłaty przez adwokata.

Windykacja we Francji

Windykacja we Francji

 • Nasi francuscy adwokaci znają lokalne prawodawstwo

Nasi francuscy adwokaci i prawnicy posiadają szerokie doświadczenie oraz wiedzę z zakresu prawa i ustawodawstwa we Francji. Oprócz tego znają tradycje handlowe oraz kulturę swojego kraju. Ułatwia to windykację należności u francuskich dłużników.

 • Windykacja w języku francuskim

Bariery językowe dla nas nie istnieją. Nasi adwokaci porozumiewają się zarówno w Państwa języku jak i w języku francuskim.

Zleć windykację

 • Windykacja według potrzeb

Każdą sprawę windykacyjną powinno charakteryzować indywidualne podejście. Dlatego też nie pracujemy ze standardowymi procesami. Każde zlecenie windykacji oceniamy osobno. Dzięki temu możemy Państwu udzielić rzetelnej i indywidualnej porady.

 • Rzetelna opinia

Zawsze otrzymują Państwo rzetelną opinię co do szans na odzyskanie należności. Państwa interes jest dla nas najważniejszy, dlatego też zawsze szukamy najlepszego dla Państwa rozwiązania. Nasze wartości to nie bez przyczyny prawość i sprawiedliwość.

Proces windykacji we Francji

We Francji proces windykacji należności możemy podzielić na 2 etapy. Na etapie pozasądowym windykacja odbywa się bez udziału sędziego, na etapie sądowym natomiast udział sędziego jest nieunikniony. Jako kancelaria adwokacka możemy służyć Państwu pomocą na obu wyżej wymienionych etapach. Większość spraw windykacyjnych we Francji udaje nam się rozwiązać na etapie pozasądowym.

1. Windykacja pozasądowa

Wychodzimy z założenia, iż każdą nową sprawę windykacyjną należy zacząć od etapu pozasądowego. Zawsze jak jest to możliwe staramy się uniknąć udziału sędziego. Nawiązujemy kontakt z Państwa francuskim klientem i podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby Państwa dłużnik zapłacił należność. Na etapie pozasądowym korzystamy we Francji z następujących możliwości:

 • Pisemne oraz telefoniczne wezwanie do zapłaty: Kontaktujemy się z Państwa dłużnikiem i wzywamy go do zapłaty. Zazwyczaj ustalony zostaje kilkudniowy termin na dokonanie wpłaty.
 • Wizja procedury sądowej: Pisma od adwokata wywierają na Francuzach duże wrażenie. Wizja procedury sądowej często skłania francuskiego dłużnika do spłaty zadłużenia.
 • Zawarcie ugody: Sąd we Francji wymaga, aby jeszcze przed rozpoczęciem procedury sądowej spróbować zawrzeć ugodę z dłużnikiem. My również zazwyczaj rozpoczynamy nasze działania od próby zawarcia ugody z Państwa klientem.
 • Skorzystanie z komornika: Francuski komornik uda się do Państwa dłużnika i dostarczy mu osobiście wezwanie do zapłaty. Oprócz tego przeprowadzi on z dłużnikiem wywiad, który pomoże ustalić przyczyny w zwłoce w płatności oraz ewentualnych innych  wierzycieli.
 • Zajęcie mienia: Za zgodą sądu istnieje możliwość wystąpienia o zabezpieczenie na majątku dłużnika. Oznacza to, iż majątek dłużnika zostanie zamrożony. Dłużnik nie może wtedy korzystać ze swojego majątku, aż do momentu ogłoszenia wyroku. Ponieważ czekanie na wyrok może być czasochłonne można od razu przejść do zajęcia mienia. W terminie 30 dni od wspomnianego zajęcia mienia powinna się rozpocząć  procedura sądowa.

2. Windykacja sądowa

Jeśli Państwa dłużnik odmawia zapłaty na etapie pozasądowym, możemy w porozumieniu z Państwem przejść do etapu sądowego. Zawsze z góry informujemy o przewidywanych kosztach i rozpoczynamy działania dopiero po uzyskaniu od Państwa zgody. Poniżej przedstawimy najważniejsze procedury jakie możemy wszcząć we Francji:

 • Francuski nakaz zapłaty (Injonction de payer): W przypadku roszczeń niezakwestionowanych nasi francuscy adwokaci mogą wszcząć procedurę “injonction de payer”. Jest to w miarę szybka i niedroga procedura pozwalająca na wymuszenie płatności. Francuski adwokat występuje z wnioskiem do sądu o wydanie nakazu. Gdy dłużnik zgłasza (poprzez komornika) sprzeciw jest to równoznaczne ze wszczęciem zwykłej procedury.
 • Procedura przyspieszona (Procédure de référé): W przypadku roszczeń zakwestionowanych lub roszczeń gdzie kwota główna jest wysoka a równocześnie dłużnik nie posiada silnych argumentów tłumaczących brak płatności, zachęcamy do skorzystania z procedury przyspieszonej. Państwa francuski adwokat przedstawia dłużnikowi argumenty mające go zmotywować do płatności. Pośredniczy tutaj komornik. Jeśli dłużnik uzna roszczenie, sąd w krótkim terminie wydaje wyrok. Jeśli okaże się, że istnieją mocne podstawy do zakwestionowania roszczenia, wszczęta zostanie procedura zwykła.
 • Procedura zwykła (Procédure au fond): W bardziej skomplikowanych sprawach należy skorzystać z procedury zwykłej. Wierzyciel nie musi stawiać się na rozprawie we francuskim sądzie. Procedura może w całości zostać poprowadzona przez adwokata.
 • Procedura w sytuacji niezapłaconego czeku: W przypadku niezapłaconego czeku, komornik może wydać tytuł wykonawczy.  Na podstawie takiego tytułu adwokat może natychmiast przejść do zajęcia mienia.
 • Procedura Europejskiego Nakazu Zapłaty: Jeśli mamy do czynienia z niezakwestionowanym roszczeniem międzynarodowym, możliwe jest wszczęcie procedury Europejskiego Nakazu Zapłaty. Prowadzący Państwa sprawę adwokat może ocenić czy sąd w Państwa kraju jest sądem właściwym, a co za tym idzie czy może on rozstrzygać o Państwa międzynarodowym sporze. Podczas tej procedury wypełniony przez wierzyciela formularz zostaje złożony do sądu, który wydaje na jego podstawie Europejski Nakaz Zapłaty. Jest on automatycznie uznany za wykonalny, również w kraju, w którym zostanie wykonany, bez konieczności stwierdzania jego wykonalności. Dłużnikowi przysługuje 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli w podanym terminie nie nastąpi reakcja ze strony dłużnika, nakaz zapłaty stanie się prawomocny. Europejski Nakaz Zapłaty może być przeprowadzony w prawie wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ma zastosowanie jedynie w przypadku spraw niezakwestionowanych, czyli spraw gdzie nie ma sporu co do roszczenia. Procedura ta charakteryzuje się  krótkim czasem trwania oraz niskimi kosztami.