Perintä Espanjassa

Onko yrityksellänne espanjalainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Kun on kyse laskujen maksamisesta määräajassa, Espanjalaiset ovat paljon rennompia kuin muut Eurooppalaiset. Espanjalaiset yritykset, sekä itse valtio ovat tunnettuja maksuviivästyksistä ja rennosta asenteesta laskujen maksamisessa. Verrattuna muihin Euroopan maihin Espanjalaiset yritykset usein toimivat melko pitkällä maksuajalla. Espanjan oikeusjärjestelmä on suotuisampi velalliselle, minkä takia velkojan pitää panostaa enemmän saadakseen Espanjalaisen yrityksen maksamaan. Meidän espanjalaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Bierensin Barcelonassa sijaitsevan toimipisteen avulla pystymme suorittamaan velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun espanjalainen asiakas ei maksaa:

 • Soittakaa heille ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Jos ette pääse yhteisymmärrykseen, lähettäkää maksuvaatimus kirjattuna kirjeenä (“burofax”);
 • Huomioikaa, että velallisenne voi yrittää saada lisäaikaa ehdottamalla epäilyttäviä maksujärjestelyjä tai kiistämällä velkansa. Älkää odottako liian kauan – olkaa itsepintaisia ja selkeitä;
 • Ilmoittakaa heille, että jos he eivät suorita maksua määräajassa lähetätte vaatimuksenne perintään, josta kertyvät kulut ja kustannukset ovat velallisen vastuulla;
 • Kun teette sopimuksen velallisen kanssa, laatikaa se mieluiten kirjallisesti.

Perintä Espanjassa

Perintä Espanjassa

 • Espanjalaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Espanjalaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Espanjan lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä espanjaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että espanjaa, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Espanjassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Espanjassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Espanjassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Rekisteröinti mustalle listalle: Asianajajamme pystyvät rekisteröimään espanjalaisia velallisia niin sanotulle mustalle listalle, “ASNEF”. Listalla olevilla yrityksillä on usein vaikeuksia löytää uusia kaupankäyntikumppaneita tai ylläpitää olemassa olevia suhteita. Yrityksille voi myös aiheutua maksuhäiriömerkintä. Tämä on hyvä painostuskeino, sillä velallinen epäilemättä haluaa estää tämän aiheutumista.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Espanjassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Saatavien määrästä riippuen, vaihtoehtoina ovat seuraavat menettelyt:

 • Maksumääräys (“Proceso monitorio”): Kiistattomille saataville on mahdollista hakea tuomioistuimelta maksumääräys. Velallisella on vain 20 päivää aikaa vastata siihen. Velallinen voi joko maksaa velkansa maksumääräyksen mukaisesti tai osoittaa, että hän haluaa esittää vastineen kanteeseemme. Jos velallinen esittää vastineen, aloitetaan tavallinen siviiliprosessi; jos näin ei tapahdu, maksumääräyksestä tulee laillisesti sitova;
 • Summaarinen menettely (“Juicio verbal”) (saatavat enintään €6,000): Näissä menettelyissä velkoja lähettää haasteen tuomioistuimelle, jossa velallisella on mahdollisuus esittää vastineen. Yleensä tuomari tekee päätöksen paperille ja lähettää sen molemmille osapuolille, mutta osapuolet voivat myös pyytää käsittelyn;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Juicio ordinario”) (saatavat yli €6,000): Nämä menettelyt ovat aikaa vieviä (keskimäärin 1 – 2 vuotta). Velkoja lähettää haasteen tuomioistuimelle ja velallinen voi esittää vastineen. Yleensä pidetään ensin esitutkinta, jossa vahvistetaan faktat, todisteet ja todistajia, jonka jälkeen asetetaan oikeudenkäyntiä varten päivämäärän;
 • Juicio cambiario”: Espanjassa on erillinen menettely katteettoman shekkiin tai vekseliin koskevissa vaatimuksissa. Shekkien ja vekselien perusteella tuomioistuin määrää velallisen suorittamaan maksun kymmenen päivän sisällä. Samanaikaisesti tuomioistuin voi tehdä ennakkopäätöksen takavarikoida velallisen omaisuutta.
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.