Perintä Suomessa

Onko yrityksellänne asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Meidän perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan, teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä. Bierensin yli 60 vuoden kokemuksen ansiosta pystymme avustamaan teitä saatavienne takaisinperinnässä.

Ehdotuksia, kun asiakas ei maksaa:

 • Velkoja voi itse lähettää maksumuistutuksen, jos velallinen on laiminlyönyt maksun;
 • Maksumuistutuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua laskun eräpäivästä;
 • Mainitkaa tietty maksuaikaa muistutuksessa;
 • Lisäkää vaatimuksenne määrittely maksumuistutksessa;
 • Muistakaa ilmoittaa velallisellenne maksumuistutuksessa, että jos he eivät maksaa 14 päivän kuluessa muistutuskirjeen eräpäivästä lähetätte laskun perintään velallisen kustannuksella;
 • Muistutuskirjeen voi lähettää tavallisena tai kirjattuna kirjeenä;
 • Varmistakaa, että sopimukset ovat kirjallisia.

Perintä Suomessa

 • Perintä asianajaja vahvistaa asemanne

Saatavienne takaisinperintä on kanssamme tehokasta ja edullista. Pystymme avustamaan teitä vapaaehtoisen sekä oikeudellisen perinnän kanssa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Nopea Perintä

Ymmärrämme, että haluatte vaatimuksenne käsittelyyn niin nopeasti kuin mahdollista. Jos jätätte toimeksiantonne meille ennen 16:00pm CET, aloitamme käsittelyn samana päivänä. Annamme velalliselle vain muutaman päivän maksuaikaa.

Velkojen takaisinperintäprosessi

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Suomessa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat peritään ilman oikeudellista väliintuloa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Maksusuunnitelman laatiminen: Sopivissa tilanteissa voimme laatia maksusuunnitelman velallisen kanssa;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Suomessa oikeudellinen perintä käsittää tavallisesti kaksi vaihetta:

 • Haastehakemus: Velkoja toimittaa käräjäoikeuteen summaarisen haastehakemuksen, jossa vaaditaan velallista maksamaan velan kokonaismäärän (viivästyskorkoineen ja kuluineen). Tämän jälkeen haastehakemus kirjataan käräjäoikeuden tietoihin ja lähetetään velallisille. Haasteen tiedoksianto tapahtuu ensisijaisesti postitse. Tiedoksiannon saatuaan velallisella on 14 päivän aikaa edetä seuraavilla tavoilla:
 • Olla vastaamatta: Jos velallinen ei reagoi tiedoksiantoon, käräjäoikeus antaa velkojan vaatimuksen mukaisen yksipuolisen tuomion;
 • Velallinen voi myös tässä vaiheessa olla yhteydessä velkojan tai tämän edustajan kanssa maksaakseen koko saatavan tai neuvotellakseen maksusuunnitelman välttääkseen oikeudellisen menettelyjen aloittamista;
 • Vastata ja myöntää: Tällöin oikeus määrää tuomiolla velan maksettavaksi;
 • Riitauttaa asian: Velallinen voi riitauttaa asian, jos hän voi esittää perusteltuja väitteitä, jolloin asia käsitellään tuomioistuimessa. Riitaisessa saatavassa oikeudenkäynti on pidempi ja merkittävästi kalliimpi.
 • Ulosotto: Jos velallinen ei vapaaehtoisesti noudata käräjäoikeuden antamaa tuomiota, tuomio voidaan panna täytäntöön ulosotossa. Asia ei automaattisesti tule vireille ulosotossa, vaan velkojan pitää toimittaa ulosottomiehelle ulosottohakemus ja liittää tuomioistuimen antama päätös siihen. Asian tultua ulosottoon, ulosottomies lähettää velalliselle vireilletuloilmoituksen. Tämän lisäksi velalliselle lähetetään myös maksukehotus, jotta hän voi maksaa vapaaehtoisesti. Ulosottomies voi myös halutessaan laatia maksusuunnitelman velallisen kanssa välttääkseen ulosmittauksen toimenpiteitä. Jos velallinen ei kuitenkaan maksaa vapaaehtoisesti, velallisen tuloja tai omaisuutta joudutaan ulosmittaamaan niin paljon, että velka tule maksetuksi.
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.