Perintä Kroatiassa

Onko yrityksellänne kroatialainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Saatavien takaisinperintä Kroatiassa voi helposti monimutkaistua tämänhetkisen taloudellisen tilanteen sekä monien byrokraattisten esteiden takia. Tämän takia Kroatian oikeusjärjestelmä on nyt erityisen keskittynyt sopimusten ylläpitoon, mikä on hyödyllinen velkojalle. Meidän kroatialaisilla perintä asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Toimeksiantonne saavuttuaan teemme kaikkemme suorittaakseen velkanne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun kroatialainen asiakas ei maksaa:

 • Ottakaa heihin heti yhteyttä ja kysykää miksi lasku on jäänyt maksamatta;
 • Lähettäkää kirjallinen maksumuistutus;
 • Lisäkää vaatimuksenne määrittely maksumuistutuksessa;
 • Mainitkaa 15 – 30 päivän maksuaika muistutuksessa;
 • Varmistakaa, että sopimukset ovat kirjallisia ja allekirjoitettuja.

Perintä Kroatiassa

Perintä Kroatiassa

 • Kroatialaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Kroatialaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Kroatian lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä kroatiaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että kroatia, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Kroatiassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Kroatiassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa. Useimmat erääntyneet saatavat Kroatiassa peritään ilman oikeudellista väliintuloa. Kroatian velanperintäprosessin tärkein toimija on Kroatian rahoitusvirasto.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Sovintosopimus: Kroatiassa tuomioistuimet rohkaisevat sovintosopimuksen pääseminen ja eivät pidä siitä, jos jompikumpi osapuoli on kohtuuttomasti kieltäytynyt siitä. Neuvottelujen aikana, jos teillä on kroatialainen asianajaja toimissanne, se lisää mahdollisuuksianne suotuisan tuloksen saavuttamiseksi;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Usein pelkkä ilmoitus oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan. Kroatian oikeudenkäyntimenetelmät ovat pitkiä ja kalliita ja velalliset usein haluavat välttää niitä kaikin keinoin.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman suostumustanne. Kroatiassa on useita oikeudenkäyntimenettelyjä, joita voidaan käyttää velkojen takaisinperinnässä. Tärkeimmät menettelyt ovat:

 • Täytäntöönpanomenettely (“Ovršni postupak”): Näissä menettelyissä on mahdollista periä saatavianne joko tuomioistuimen tai julkisen notaarin antaman täytäntöönpanomääräyksen perusteella. Täytäntöönpanomääräyksen voidaan antaa, jos: tuomioistuin on antanut päätöksen; vaatimus on kiistaton; tai vaihtoehtoisen riidanratkaisun (ADR:in) perusteella;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Sudski postupak”): Jos saatavianne ovat riitautettuja (ja velallinen on ilmoittanut syyt maksun vastustukseen), asianajajanne voi esittää vaatimuksen (“Tužba”) velallista vastaan. Velallisella on sen jälkeen 15 päivää esittää vastineen. Molempien osapuolten on esitettävä oman puolensa. Joskus tuomari päättää asiasta lyhyesti (summaarisella menettelyllä) ja joskus hän asettaa päivämäärän käsittelylle. Asianajajanne päättää tämän menettelyn sopivuudesta vaatimuksestanne riippuen;
 • Varojen jäädyttäminen (“Blokada računa”): Jos saatavianne ei ole peritty maksuvaatimuksesta huolimatta, rahoitusvirasto voi jäädyttä velallisen varat, kunnes maksu on suoritettu. Kun saatavianne on peritty, rahoitusvirasto pyytää pankkia ‘vapauttamaan’ varat;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.