Perintä Saksassa

Onko yrityksellänne saksalainen asiakas, joka ei maksaa laskuaan? Suurin osa saksalaisista asiakkaista yrittävät maksaa ajoissa, mutta hyvää luotonhallintaa on kuitenkin suositeltu. Yleensä ensimmäisen maksuvaatimuksen reaktion perusteella tule selväksi, tarvitaanko oikeudellisia menettelyjä vai ei. Saksan oikeusjärjestelmä on keskittynyt selkeiden sopimuksien ylläpitämiseen, joten on suositeltavaa saada kaikki asiakirjat järjestykseen ennen oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamista. Meidän saksalaisilla asianajajilla on kattava kokemus ja asiantuntemus suostutella velallisenne maksamaan. Bierensin Düsseldorfissa sijaitsevan toimipisteen avulla, pystymme suorittamaan velkojenne takaisinperinnän ilman viivettä.

Ehdotuksia, kun saksalainen asiakas ei maksaa:

 • Laiminlyötyyn maksuun tulee reagoida viiveettä lähettämällä maksumuistutus;
 • Mainitkaa tietty maksuaikaa;
 • Maksuaika Saksassa on yleensä 14 päivää;
 • Lisäkää vaatimuksenne määrittely maksumuistutuksessa;
 • Muistakaa ilmoittaa velallisellenne maksumuistutuksessa, että jos hän ei maksaa lähetätte laskun perintään velallisen kustannuksella;
 • Varmistakaa, että sopimukset ovat kirjallisia;
 • Lähettäkää kaikki kirjeenvaihto velalliselle faksilla ja liittäkää todiste siitä, että se on lähetetty tai tallentakaa kaikki sähköpostit.

Perintä Saksassa

Perintä Saksassa

 • Saksalaiset asianajajamme tuntevat paikallisen lainsäädännön

Saksalaisilla perintä asianajajillamme on laaja kokemus ja tietämys Saksan lainsäädännöistä, määräyksistä, kaupallisesta tavasta ja kulttuurista. Näin pystymme kehottamaan velallisenne maksamaan nopeasti.

 • Velkojen takaisinperintä saksaksi

Asianajajamme puhuvat sekä teidän kielenne että saksaa, joten kielimuuri ei toimi esteenä perinnässä.

Jätä toimeksianto

 • Räätälöity Perintä

Räätälöimme sopivan perintätavan saatavillenne, jokaisessa kaupallisessa tapauksessa muistaen, että jokaisen toimeksiannon taustalla on asiakassuhteenne.

 • Rehellistä neuvoa

Annamme teille aina rehellistä neuvoa toimeksiantonne menestysmahdollisuuksien suhteen. Meillä Bierensissä on ensiarvoisen tärkeää asettaa asiakkaidemme edun ennen muuta, siksi pyrimme aina tarjoamaan teille kaikki mahdolliset vaihtoehdot, ennen kuin pääsemme minkäänlaiseen päätökseen. Läpinäkyvyytemme asiakkaidemme kanssa takaa, että he ovat aina tietoisia ja ettei ikäviä yllätyksiä pääse syntymään.

Velkojen takaisinperintäprosessi Saksassa

Kun on kyse velkojen takaisinperinnästä Saksassa, perintäprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen – vapaaehtoinen perintä ja oikeudellinen perintä. Vapaaehtoisen perinnän aikana, takaisinperintä aloitetaan ilman oikeudellista väliintuloa ja oikeudellisen perinnän aikana oikeustoimet otetaan käyttöön. Koska olemme perintä lakifirma, pystymme avustamaan teitä molemmissa vaiheissa, joka säästää teidän aikaa ja rahaa.

1. Vapaaehtoinen perintä

Periaatteessa aloitamme perinnän aina vapaaehtoisella perintämenettelyllä – tarkoituksena on saada velallinen maksamaan vapaaehtoisesti. Yritämme välttää oikeudellista väliintuloa ja niistä aiheutuvia lisäkuluja tässä vaiheessa. Verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin Saksassa on vähemmät vaihtoehdot vapaaehtoisessa perinnässä. Toimeksiantonne saavuttuaan otamme yhteyttä velalliseen ottaen käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

 • Kirjalliset maksuvaatimukset ja puhelut: Lähetämme velalliselle kirjallisen maksuvaatimuksen ja otamme heihin yhteyttä myös puhelimitse. Pyydämme erääntyneen saatavan välitöntä maksua korkoineen ja kuluineen;
 • Oikeudenkäyntimenettelyjen aloittamisen ilmoitus: Tehokkain tapa saada saksalainen velallinen maksamaan on ilmoitus siitä, että aiot aloittaa oikeudenkäyntimenettelyt. Usein pelkkä ilmoitus menettelyjen aloittamisesta motivoi velallisen maksamaan. Tästä syystä on hyvä ottaa perintä asianajajan palvelut käyttöön heti, jotta hän voi aloitta menettelyt puolestanne ja tällöin estä tarpeettoman pitkän takaisinperintä prosessin.

2. Oikeudellinen perintä

Mikäli vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta, siirrytään oikeudelliseen perintään. Ennen kuin me aloitamme oikeudellisia toimenpiteitä, keskustelemme teidän kanssa oikeudellisen perinnän kannattavuudesta ja kustannuksista, emmekä etene ilman luvanne. Saksan oikeusjärjestelmä on suotuisampi velalliselle, minkä takia oikeudellisiin menettelyihin liittyy tiukempia vaatimuksia. Saksalainen tuomioistuin vaatii velkojalta, että hän esittää kelvollisen vaatimuksen. Saksassa meillä on seuraavat vaihtoehdot käräjöidä velallista vastaan:

 • Mahnverfahren: "Mahnverfahren" on nopeutettu menettely kiistattomille vaatimuksille. Suhteellisen lyhyessä ajassa voitte saada täytäntöönpanomääräyksen ("Vollstreckungsbescheid"); joka velvoittaa velallisen maksamaan sekä saatavianne, että oikeudenkäyntikulut. Velallisella on vain muutaman viikon aika haasta tämän määräyksen – jos näin ei tapahdu, maksumääräyksestä tulee laillisesti sitova ja voimme aloittaa täytäntöönpanomenettelyn, kuten esimerkiksi velallisen pankkitilien takavarikointi;
 • Tavallinen siviiliprosessi (“Klageverfahren”): Tämä voi olla sopiva menettely, jos vaatimuksenne on riitautettu, mutta asianajajamme voivat aina neuvoa teitä parhaasta ratkaisusta. Molempien osapuolten on esitettävä asiakirjatodisteet tukeakseen oman aseman. Yhden tai useamman käsittelyn jälkeen tuomioistuin tekee päätöksen – jos tuomio on puolellanne ja saatavianne ovat yhä maksamatta, voimme käyttää tätä päätöksen täytäntöönpanemiseksi, esimerkiksi takavarikoimalla velallisen pankkitilin. Asian voidaan ratkaista myös siten, että vahvistetaan sovinto asianosaisten kesken ennen tuomiota;
 • Eurooppalainen maksumääräys: Jos kyseessä on kiistaton vaatimus EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevien kahden osapuolen välissä (paitsi Tanskassa), on mahdollista aloittaa eurooppalainen maksamismääräysmenettely. Asianajajamme voivat arvioida sopiiko tällainen menettely teidän tapauksessanne.
 • Eurooppalainen maksamismääräysmenettelyn hakiessa velkoja yleensä täyttää vakiolomakkeen ja toimittaa sen tuomioistuimelle. Tuomioistuin tutkii täyttyvätkö eri edellytykset ja vaikuttaako vaatimus perustellulta. Kun ehdot täyttyvät, tuomioistuin antaa eurooppalaisen maksamismääräyksen. Velallinen voi lähettää vastineen maksamismääräyksen lähettäneelle tuomioistuimelle 30 päivän sisällä. Vastineen lähettämiselle asetetun 30 päivän määräajan kuluttua umpeen, voitte pyytä tuomioistuimen tunnustamaan ja panemaan määräyksen täytäntöön. Täytäntöönpanomenettelyihin sovelletaan määräyksen antavan EU-maan lainsäädäntöä. Eurooppalaisen maksamismääräyksen edellytys on, että vaatimuksen pitäisi olla kiistaton. Menettelyn etuna on nopeus ja alhaiset kustannukset (jotkut jäsenvaltiot eivät edes veloita oikeudenkäyntimaksua), mutta haittapuolena on, että jos vaatimus riitautuu, menettely lopetetaan ja jos velkoja haluaa edetä, tavanomainen siviiliprosessi on aloitettava.