Vymáhání pohledávek v Belgii

Pokud podnikáte v Belgii, musíte si být vědomi faktu, že se v této zemi mluví více jazyky. Inkasování pohledávky je často možné za nízký poplatek, ovšem v případě soudní cesty se může procedura prodražit a prodloužit. Náš tým belgických právníků tvoří zkušení a znalí experti, kteří vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky. Společnost Bierens má jednu ze svých poboček i v belgických Antverpách a díky tomu je místnímu dlužníku ještě blíže.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Belgii:

 • Obratem zákazníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Určete dodatečný termín platby s konkrétním datem.
 • V konverzaci buďte přívětiví.
 • Dejte najevo, že připouštíte možnost nezaplacení v důsledku pouhého omylu.

Vymáhání pohledávek v Belgii

Vymáhání pohledávek v Belgii

 • Naši belgičtí právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Belgii je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasování Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v nizozemštině, francouzštině i němčině

V Belgii se mluví několika jazyky. Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i všemi oficiálními jazyky v Belgii. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Belgii

V Belgii můžeme proces vymáhání pohledávek rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávek bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: V případě potřeby navrhneme a domluvíme s dlužníkem splátkový kalendář. Podmínky placení budou upraveny podle charakteru dané pohledávky a podle aktuální situace dlužníka.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.
 • Předběžné zadržení majetku: Je možné zadržet dlužníkův majetek i bez účasti soudu. K zadržení může dojít formou notářského zápisu nebo na základě nesporné faktury třetí osoby. Je ovšem potřeba splnit zákonné podmínky. Dlužník není o tomto kroku informován, může však následně podat námitky.
 • Finanční report: Váš právník a soudní vykonavatel mohou prošetřit dlužníkovu solventnost. Soudní vykonavatel je oprávněn k návštěvě dlužníkova majetku a k nahlédnutí do firemní dokumentace. Díky tomuto postupu získáme aktuální informace o finanční situaci dlužníka, a jsme tak schopni lépe posoudit situaci a poskytnout doporučení pro další procesní vývoj.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zahájíme soudní proceduru. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Belgii se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Běžné civilní řízení (Bodemprocedure): Po zapojení soudu do procesu vymáhání pohledávky bude Váš dlužník soudně vyzván k platbě. Pokud bude dlužník placení dluhu namítat, dojde ke spornému řízení. Tento scénář se nevztahuje na situace, kdy by byla daná společnost v platební neschopnosti. V případě sporného řízení by byla soudem určena lhůta k podání vyjádření, která platí pro obě strany. Ve většině případů dlužníci nenamítají a ke spornému řízení nedochází. Řízení poté končí vydáním rozsudku ve prospěch věřitele.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení pohledávky či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.