Vymáhání pohledávek v Bulharsku

Máte zákazníka v Bulharsku, jehož faktura je po splatnosti? Malé a střední podniky platí své pohledávky převážně včas nebo pouze s drobným zpožděním a snaží se předejít soudnímu řízení. Naši bulharští právníci vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky. Od momentu, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Bulharsku:

 • Zavolejte svému dlužníkovi a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Zašlete jednu komplexní upomínku s podrobným popisem nezaplacených faktur.
 • Určete dodatečnou lhůtu k platbě v rozmezí 7 – 15 dnů.
 • Podmínky musí být domluveny jasně a nejlépe v písemné podobě.

Vymáhání pohledávek v Bulharsku

Vymáhání pohledávek v Bulharsku

 • Naši bulharští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Bulharsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v bulharštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Bulharsku

V Bulharsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Na bulharského zákazníka zapůsobí, když je kontaktován právníkem. Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.
 • Uzavření dohody: Pokud to bude situace umožňovat, vždy se pokusíme nalézt přátelské řešení bez nutnosti zapojení soudní soustavy. Soudy v Bulharsku se snaží čím dál více povzbuzovat strany k mimosoudnímu vyrovnání dříve, než dojde k zahájení soudního řízení.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Bulharsku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Řízení o platebním rozkazu (Изпълнително производство): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu soud vydá platební rozkaz, který dlužníkovi ukládá povinnost uhradit dluh. Pokud dlužník proti platebnímu rozkazu podá odpor, bude se konat běžné civilní řízení. Pokud dlužník na platební rozkaz reagovat nebude, může tento být vykonán například obstavením dlužníkova účtu.
 • Běžné civilní řízení (Исково производство): V případech sporných pohledávek nebo pokud dlužník podá odpor proti platebnímu rozkazu, dojde k běžnému civilnímu řízení. Obě strany budou soudem vyzvány k prezentaci svých argumentů a důkazů. Soud může rozhodnout na základě předložených dokumentů, nebo nařídí v dané věci slyšení. Dle konkrétní situace Vám náš právník poradí, zda je toto řízení vhodným řešením.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dnů na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.