Vymáhání pohledávek v Itálii

Pokud podnikáte v Itálii, s velkou pravděpodobností jsou Vašimi zákazníky rodinné podniky. Ty mají v Itálii dlouhou tradici a tvoří většinu společností na italském trhu. Pro tyto společnosti je stěžejním bodem udržování dobrých obchodních vazeb. Často tyto společnosti při svém podnikání operují s mnohem delšími lhůtami splatnosti, než je typické pro jiné evropské země. Máte zákazníka v Itálii, který nezaplatil fakturu? Dlužníci mají v Itálii poměrně silné postavení a jako věřitel tak budete vystaveni většímu tlaku. Naši italští právníci vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky. Společnost Bierens má jednu ze svých poboček v italském Římě, díky čemuž jsme italskému dlužníku ještě blíže.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Itálii:

 • Jednejte pohotově a obratem platbu připomeňte.
 • Určete dodatečnou lhůtu k plnění s konkrétně vymezeným datem.
 • V upomínce svou pohledávku specifikujte.
 • Upozorněte dlužníka, že v případě neuhrazení dluhu bude pohledávka vymáhána na jeho náklady.

Vymáhání pohledávek v Itálii

Vymáhání pohledávek v Itálii

 • Naši italští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Itálii je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v italštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Itálii

V Itálii můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: Podepsáním dohody o splátkovém kalendáři dojde k uznání dluhu dlužníkem. Tento dokument může být později použit jako důkazní materiál. Vždy je vhodné využít služeb italského právníka, který mluví plynule italsky a zná místní vyjednávací metody.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Itálii se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Platební rozkaz (Ingiunzione di pagamento): Řízení o platebním rozkazu je vedeno mezi věřitelem a soudem, bez přítomnosti dlužníka. Soud vydá platební rozkaz, který ukládá dlužníkovi povinnost zaplatit dluh. Dlužník má následovně 40 dní na platbu či odpor. V případě odporu soud automaticky zahájí běžné civilní řízení.
 • Běžné civilní řízení (Processo ordinario di cognizione): Pokud bude dlužník placení dluhu namítat, dojde ke spornému řízení. Je nutné, aby nezaplacená pohledávka byla opodstatněná a podložena dostatečnými důkazy. Soud nařídí i několik slyšení a strany musí dostatečně předvést své argumenty a důkazy. Toto řízení může trvat i více než rok.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.