Vymáhání pohledávek v Maďarsku

Máte zákazníka v Maďarsku, který nezaplatil pohledávku? Pro Maďarsko je typické, že pohledávky nejsou zaplaceny včas. V několika posledních letech prošla maďarská ekonomika těžkými časy. Naši maďarští právníci vědí, jak docílit uhrazení Vaší pohledávky. Od momentu, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Maďarsku:

 • Zavolejte svému dlužníkovi a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Opakované zasílání upomínkových dopisů může ohrozit budoucí obchodní vztah.
 • Zašlete jednu komplexní upomínku s podrobným popisem nezaplacených faktur.
 • Podmínky musí být domluveny jasně a nejlépe v písemné podobě.

Vymáhání pohledávek v Maďarsku

Vymáhání pohledávek v Maďarsku

 • Naši maďarští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Maďarsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v maďarštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Maďarsku

V Maďarsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: V případě potřeby navrhneme a domluvíme s dlužníkem splátkový kalendář. Dohoda o splátkovém kalendáři je často efektivní. Pro úspěšné sjednání dohody je třeba ukázat porozumění vůči Vašemu maďarskému obchodnímu partnerovi.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Maďarsku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Řízení o platebním rozkazu (FMH): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za krátkou dobu soud vydá platební rozkaz, který uloží dlužníkovi povinnost zaplatit dluh. Pokud dlužník pohledávku nezaplatí nebo pokud proti ní podá odpor, bude se konat běžné civilní řízení. Pokud dlužník odpor nepodá, stane se platební rozkaz právně závazným a vykonatelným.
 • Běžné civilní řízení: Běžné civilní řízení je typické pro případy sporných pohledávek a pro situace, kdy dlužník podá odpor proti platebnímu rozkazu. Obě strany budou soudem vyzvány k prezentaci svých argumentů a důkazů. Soud může rozhodnout na základě předložených dokumentů, případně nařídí v dané věci slyšení. Dle konkrétního situace Vám náš právník poradí, zda je toto řízení vhodným řešením.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.