Vymáhání pohledávek v Německu

Máte obchodního partnera v Německu, který nezaplatil fakturu? Ve většině případů se němečtí zákazníci snaží zaplatit své faktury včas. Vždy je vhodné mít dobré nastavení správy pohledávek. Často je již z reakce na první upomínkový dopis zřejmé, zda bude potřeba zahájit soudní řízení. Pro úspěch u soudu je třeba mít v pořádku kompletní dokumentaci. Naši němečtí právníci mají mnoholeté zkušenostmi a vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky. Společnost Bierens má jednu ze svých poboček i v německém Düsseldorfu a díky tomu je místnímu dlužníku ještě blíže.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Německu:

 • Obratem zákazníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Určete dodatečný termín platby s konkrétním datem.
 • Dejte dlužníkovi najevo, že v případě nezaplacení pohledávky dojde k jejímu vymáhání na jeho náklady.
 • Ujistěte se, že máte písemné podklady vzájemného závazku.

Vymáhání pohledávek v Německu

Vymáhání pohledávek v Německu

 • Naši němečtí právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Německu je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v němčině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Německu

V Německu můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Dlužníci mají v Německu silné postavení a na rozdíl od jiných evropských zemí nabízí mimosoudní inkaso v Německu méně možností:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Nejúčinnější jednání ve směru tvorby tlaku na dlužníka je blížící se soudní proces. Běžně toto oznámení přiměje dlužníka k platbě. Jako advokátní kancelář Vám pomůžeme i v nadcházejícím soudním řízení.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zahájíme soudní proceduru. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Dlužníci mají v německém právním prostředí poměrně silné postavení a pro úspěšné soudní řízení je třeba splnit náročné podmínky a je nutné prokázat platnost pohledávky.  Pro soudní inkaso v Německu se nabízejí následující možnosti:

 • Zkrácené soudní řízení (Mahnverfahren): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu soud vydá platební rozkaz, který dlužníku ukládá povinnost uhradit dluh i náklady řízení. Dlužník má následně lhůtu několika týdnů pro případné rozporování. Pokud se tak nestane, platební rozkaz se stane právně závazným a vykonatelným. Následovat může obstavení dlužníkova účtu či exekuce.
 • Běžné civilní řízení (Klageverfahren): Běžné civilní řízení je řešením pro pohledávky sporné. Obě strany jsou soudem vyzvány k předložení dokumentů a důkazů v jejich prospěch. Po jednom či více slyšeních vydá soud rozsudek. Pokud dlužník nebude konat ani poté, je možné přistoupit k výkonu rozhodnutí například obstavením dlužníkova účtu. Vždy může i v průběhu soudního řízení dojít ke smírnému urovnání sporu.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.