Vymáhání pohledávek v Nizozemí

Máte nizozemského zákazníka, který nezaplatil fakturu? V Nizozemsku jsou pohledávky ve většině případů spláceny rychleji než v jiných evropských státech. V případě neplatícího zákazníka v Nizozemsku si možná nejste vědomi místních obchodních zvyků, což může vést k obtížím v inkasním řízení. Naše společnost byla první advokátní kanceláří zaměřenou na inkaso pohledávek v Nizozemsku. Vzhledem k více než 60leté zkušenosti a širokému týmu právníků a specialistů jsme v inkasování pohledávek v Nizozemsku jedničkou na trhu. Od okamžiku, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Nizozemsku:

 • Obratem svému zákazníkovi zavolejte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pokud zákazník na telefon nereaguje, pošlete upomínku písemně.
 • Jasně definujte dodatečnou lhůtu k platbě.
 • Upozorněte dlužníka na nadcházející proces vymáhání pohledávky na jeho náklady.

Vymáhání pohledávek v Nizozemí

Vymáhání pohledávek v Nizozemí

 • Naši nizozemští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Nizozemsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě. Díky dvěma kancelářím v Amsterdamu a Veghelu je proces inkasa ještě efektivnější.

 • Inkaso pohledávky v nizozemštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Nizozemsku

V Nizozemsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Více než 95 % pohledávek je v Nizozemsku uspokojeno již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: V některých případech je vhodné dlužníkovi navrhnout možnost splátkového kalendáře. Tento dokument může být v budoucnu využit jako důkazní prostředek, neboť souhlasem dlužníka dochází zároveň k uznání dluhu.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.
 • Návrh na konkurz: Nejefektivnějším nástrojem pro inkaso pohledávky v Nizozemsku je navržení konkurzu dlužníka. Tímto krokem dojde k rychlému, nenákladnému a maximálnímu tlaku na tuto osobu.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Nizozemsku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Insolvenční řízení (Faillissementsaanvraag): V případě nesporné pohledávky může být zahájeno konkurzní řízení. Tato procedura je rychlá, neboť slyšení u soudu je nařízeno do tří týdnů. Během slyšení soud rozhodne, zda bude na dlužníka uvalena insolvence. Návrh na konkurz bude pro většinu dlužníků dostatečnou motivací k platbě. Pokud dlužník není schopen dluh uhradit, bude potvrzena jeho insolvence. Následně mohou věřitelé přihlásit své pohledávky a na konci procedury budou jejich pohledávky proporcionálně uhrazeny.
 • Běžné civilní řízení: Sporné i nesporné pohledávky mohou být řešeny v běžném civilním řízení. Základem je žaloba proti dlužníkovi. Soud bude často žádat obě strany o přítomnost a bude se snažit situaci urovnat dohodou. Soud může požadovat různorodé druhy dokazování. Běžné soudní řízení trvá šest měsíců až rok a v případě náročného sporu až dva roky. Je také třeba počítat s možností odvolání a následného prodloužení řízení.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.