Vymáhání pohledávek v Polsku

Polská ekonomika je jednou z nejrychleji rostoucích v rámci Evropy. Máte v Polsku zákazníka, který nezaplatil fakturu? Je důležité jednat rychle. Pokud Váš zákazník neplatí, naši polští právníci mají zkušenosti a vědí, jak docílit uhrazení dluhu. Navzdory faktu, že většina polských obchodníků mluví anglicky, spousta z nich preferuje komunikaci v polštině. Od okamžiku, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Polsku:

 • Obratem zákazníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pokud zákazník nereaguje, zašlete mu upomínku písemně.
 • Jasně určete dodatečnou lhůtu k platbě. Tento krok je důležitý pro silnou pozici v případném soudním řízení.
 • Upozorněte dlužníka na nadcházející proces vymáhání pohledávky na jeho náklady.

Vymáhání pohledávek v Polsku

Vymáhání pohledávek v Polsku

 • Naši polští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Polsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v polštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Polsku

V Polsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je v Polsku uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: Dohoda o splátkovém kalendáři je vhodným řešením dluhu. Podepsáním dohody dojde k uznání dluhu dlužníkem. Tento dokument může být později použit jako důkazní materiál. Vždy je vhodné využít služeb polského právníka, který mluví plynule polsky a zná místní vyjednávací metody.
 • Černá listina: Naši právníci mohou umístit Vašeho zákazníka na listinu dlužníků zvanou “Krajowy Rejestr Długów”. Tyto společnosti jen obtížně hledají nové obchodní partnery. Společnosti se snaží umístění v tomto registru vyhnout a jedná se o vhodný nástroj, jehož aplikaci se dlužníci snaží předejít.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Polské soudnictví nemá dané lhůty jednotlivých řízení a ta jsou často velmi zdlouhavá. V Polsku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Platební rozkaz (Nakaz zapłaty): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení, ve kterém soud vydá platební rozkaz. Dlužník má následně 14 dnů na platbu či podání odporu. Pokud dlužník podá odpor, bude následovat běžné soudní řízení. Platební rozkazy jsou často využívané, jejich vydání je rychlé a procedura je méně nákladná. Celé řízení o platebním rozkazu trvá v průměru 12 týdnů.
 • Běžné civilní řízení (Postępowanie zwykłe): Běžné civilní řízení následuje po podání odporu proti platebnímu rozkazu a je typické pro případy sporných pohledávek. Obvykle soud nařídí slyšení, během kterého budou strany vyzvány k předložení dokumentů a důkazů ve prospěch svých tvrzení. Běžná délka řízení je více než 6 měsíců.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dnů na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.