Vymáhání pohledávek v Řecku

Máte obchodního partnera v Řecku, který nezaplatil fakturu? Pro Řecko je běžné, že faktury nejsou placeny včas. V posledních letech řecká ekonomika přestála těžká období. Vzhledem k rozsáhlým omezením v řeckých bankách dochází k administrativním průtahům. Ty mohou způsobovat zpoždění Vašeho zákazníka. Nemusí tedy být primárně chyba či neochota na jeho straně. Od okamžiku, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Řecku:

 • Obratem svému zákazníkovi zavolejte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pošlete jeden obsáhlý upomínkový dopis s vysvětlením všech nedoplatků.
 • Určete dodatečnou lhůtu k platbě v rozmezí 7 – 15 dnů.
 • Podmínky musí být domluveny jasně a vždy je vhodné je mít písemně s podpisy obou stran.

Vymáhání pohledávek v Řecku

Vymáhání pohledávek v Řecku

 • Naši řečtí právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Řecku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v řečtině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Řecku

V Řecku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Splátkový kalendář: Dohoda o splátkovém kalendáři je v Řecku běžná a efektivní. K dosažení úspěšného výsledku jednání je důležité projevit porozumění vůči řecké straně.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě nadcházející soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Řekové nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Řecku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Zkrácené soudní řízení (Diatagi Pliromis): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu soud vydá platební rozkaz. Náš právní zástupce se následně ujistí, že je tento vykonán. K výkonu může dojít například obstavením dlužníkova bankovního účtu.
 • Běžné civilní řízení (Agogi): Pokud je pohledávka sporná, dojde k tradičnímu civilnímu řízení. Obě strany budou vyzvány k prezentaci svých argumentů. Soud může rozhodnout i bez nařízení jednání. Náš právní zástupce Vás bude informovat, zda je civilní řízení pro Váš případ vhodné.
 • Prozatímní opatření (Asfalistika Metra): V naléhavých situacích je možné požádat o některé z prozatímních opatření, které zabrání dlužníkovi ve zbavování se majetku a usnadní následný výkon rozhodnutí. Tato opatření jsou dočasná a je nutné, aby na ně v určité lhůtě navazovalo soudní řízení.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.