Vymáhání pohledávek v Rumunsku

Máte zákazníka v Rumunsku, který nezaplatil fakturu? Vysoké požadavky na kvalitu dokumentů mohou vést k obtížné cestě k uhrazení pohledávky. Z tohoto důvodu je důležité mít veškerou komunikaci a dohody s rumunským zákazníkem v písemné podobě. Naši rumunští právníci jsou zkušení a vědí, jak docílit uhrazení dluhu. Od okamžiku, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka v Rumunsku:

 • Zaslání upomínky není v Rumunsku nutné, i přesto tento krok doporučujeme.
 • V upomínce zmiňte, že v případě neuhrazení bude pohledávka vymáhána.
 • Vždy svého rumunského zákazníka předem informujte o zamýšleném soudním řízení a dejte mu šanci k přátelskému řešení. Pokud tak neučiníte, soud popře Vaše právo na uhrazení pohledávky.
 • Vše si písemně zaznamenejte a mějte dokumenty včetně podpisů. Důležité dokumenty zašlete doporučenou poštou.

Vymáhání pohledávek v Rumunsku

Vymáhání pohledávek v Rumunsku

 • Naši rumunští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky v Rumunsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v rumunštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek v Rumunsku

V Rumunsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. V Rumunsku může dojít k rozdílných výsledkům, pokud podobné případy řeší různé soudy. Taktéž jednotlivé soudy nahlížejí rozdílně na ujednání vyplývající z mailové konverzace. Naši rumunští právníci jsou zkušení a poskytnou Vám nejlepší možnou asistenci při otázkách soudního inkasa v Rumunsku. Nabízí se několik variant, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Předběžné opatření: V případě nesplacených pohledávek je v Rumunsku možné zažádat o dočasné obstavení dlužníkova movitého i nemovitého majetku. Tato varianta je možná pouze v situaci, kdy je již zahájeno soudní řízení, které povede k získání rozsudku ve prospěch věřitele. Stejným způsobem mohou být postiženy pohledávky, které má dlužník vůči třetím osobám.
 • Řízení o drobných pohledávkách (Procedura privind cereri cu valoare redusă): Řízení o drobných pohledávkách je možné u pohledávek v hodnotě nepřesahující 10 000 RON (cca 55 600 Kč). Je možné se tohoto řízení účastnit i bez zastoupení právníkem, tuto variantu však nedoporučujeme. Věřitel podá návrh na zahájení řízení na formuláři a dlužník bude vyzván k vyplnění formuláře obsahujícího jeho obhajobu a důkazy. Pokud je to nutné, může soud povolat svědky, či zažádat o další důkazy. V průměru vydají soudy rozsudek do 90 dnů.
 • Platební rozkaz (Procedura somaţiei de platā): Za procedurální poplatek pouhých 40 EUR je možné zažádat o vydání platebního rozkazu. Tato varianta je u nesporných pohledávek velmi efektivní a během tří měsíců tak věřitel získá titul, který je možné vykonat. Není zde stanovena maximální ani minimální hodnota pohledávky.
 • Běžné soudní řízení: Pokud neexistují přímé písemné důkazy ohledně pohledávky, nemohou být provedena předchozí řízení. Naši rumunští právníci Vám budou při běžném soudním řízení rádi nápomocni.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.