Vymáhání pohledávek ve Francii

Máte obchodního partnera ve Francii, který nezaplatil fakturu? Francouzský trh je založen především na malých a středních podnicích. Pokud je Váš dlužník jedním z nich, dostupnost informací bude nižší a vymáhání pohledávky obtížnější. Naši francoužští specialisté mají mnoho zkušeností a vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky. Od okamžiku, kdy nám vymáhání pohledávky zadáte, uděláme maximum, abychom dospěli k pozitivnímu výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka ve Francii:

 • Obratem zákazníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Upřednostněte telefonát a až v případě neúspěchu pošlete upomínku písemně.
 • Upomínkový dopis by měl obsahovat:
  • specifikaci pohledávky,
  • výzvu k platbě s dodatečnou lhůtou,
  • varování před soudním řešením v případě neuhrazení platby.
 • Na Francouze udělá dojem, pokud za Vás bude komunikovat právník.

Vymáhání pohledávek ve Francii

Vymáhání pohledávek ve Francii

 • Naši francoužští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky ve Francii je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky ve francouzštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek ve Francii

Ve Francii můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Na Francouze dělá dojem, pokud jsou kontaktováni právníkem. Oznámení blížící se soudní fáze je často motivací k zaplacení pohledávky.
 • Dohoda: Před zahájením soudní procedury je nutné nejdříve projevit snahu o přátelské vyřešení problému.
 • Zapojení soudního vykonavatele: Soudní vykonavatel navštíví dlužníka s okamžitou výzvou k zaplacení pohledávky, dále může soudní vykonavatel provést vyšetřování za účelem zjistění důvodu zpoždění platby či zjištění existence dalších věřitelů.
 • Předběžné opatření: Soud může nařídit předběžné opatření na dlužníkův majetek za účelem znemožnění manipulace s ním. Dlužníkovi bude znemožněno nakládání s jeho majetkem až do vydání finálního rozsudku. Vzhledem k délce trvání soudního procesu je často toto opatření vhodné, neboť zabraňuje dlužníkovi ve zbavování se majetku. Po nařízení předběžného opatření je třeba do 30 dnů zahájit soudní proces. Pokud se tak nestane, opatření zanikne.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Ve Francii se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Zkrácené řízení (Injonction de payer): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu vydá soud platební rozkaz, který dlužníku ukládá povinnost uhradit dluh. Pokud bude dlužník odporovat, dojde k souhrnnému řízení.
 • Souhrnné řízení (Procédure de référé): Poté, co dlužník podá odpor, se pohledávka stane spornou. V tomto stadiu francouzský právník argumentuje, z jakých důvodů by měl dlužník plnit. Vyjednávání se koná skrz soudního vykonavatele. Pokud se situace objasní, soud vydá rozhodnutí i bez nařízení jednání. V případě většího sporu dojde k běžnému civilnímu řízení.
 • Běžné civilní řízení (Procédure au fond): Komplexní případy jsou řešeny v běžném civilním řízení. Jako procesní strana nemusíte být u slyšení přítomni, vše za Vás obstará náš francouzský právník, který se bude soudních jednání účastnit Vaším jménem.
 • Nekrytý šek: Pro případ nekrytého šeku vydá soudní vykonavatel obratem vykonávací titul. Ten může být aplikován proti dlužníkovi naším právníkem a rozhodnutí tak bude efektivně vykonáno.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.