Vymáhání pohledávek ve Slovinsku

Máte zákazníka ve Slovinsku s fakturou po splatnosti? Ve Slovinsku je většina faktur placena na čas, ovšem existují výjimky. To se v posledních letech změnilo důsledkem finanční krize, která silně otřásla slovinským obchodním prostředím. Rozhodujícím faktorem při inkasu pohledávek je rychlost jednání a dostatečně shromážděná dokumentace. V případě neplatícího zákazníka ve Slovinsku znají naši zkušení právníci metody, jak dospět k uspokojení Vaší pohledávky. Slovinci přikládají důležitost dokumentům, které přišly z právní kanceláře. Jsou si vědomi, že proces se může prodražit, což nechtějí riskovat. Slovinci preferují komunikaci ve svém rodném jazyce. Od momentu, kdy nám zadáte pohledávku k inkasu, uděláme maximum, abychom docílili pozitivního výsledku.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka ve Slovinsku:

 • Kontaktujte svého dlužníka a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pokud zákazník nereaguje na telefon, zašlete svou upomínku písemně.
 • V upomínkovém dopisu svou pohledávku jasně specifikujte.
 • Určete dodatečnou lhůtu splatnosti s konkrétním určením počtu dnů.

Vymáhání pohledávek ve Slovinsku

Vymáhání pohledávek ve Slovinsku

 • Naši slovinští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky ve Slovinsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky ve slovinštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Prosesní kroky při inkasu pohledávek ve Slovinsku

Ve Slovinsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Ve Slovinsku se nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Řízení o platebním rozkazu (Tožba za izterjavo): Pro nesporné pohledávky je možné využít zkráceného řízení. Za relativně krátkou dobu soud vydá platební rozkaz, který dlužníku ukládá povinnost uhradit dluh. Pokud dlužník pohledávku nezaplatí, bude platební rozkaz podkladem pro vykonávací řízení, ve kterém může být například částka stržena z dlužníkova bankovního účtu. Pokud podá dlužník proti platebnímu rozkazu odpor, dojde k běžnému civilnímu řízení.
 • Běžné civilní řízení (Tožba): V případech sporných pohledávek nebo pokud dlužník podá odpor proti platebnímu rozkazu, dojde k běžnému civilnímu řízení. Obě strany budou soudem vyzvány k prezentaci svých argumentů a důkazů. Soud rozhodne na základě předložených dokumentů nebo nařídí v dané věci slyšení. Dle konkrétní situace Vám náš právník poradí, zda je toto řízení vhodným řešením.
 • Předběžné opatření (Začasna odredba): V naléhavých případech může soud nařídit předběžné opatření a zabránit dlužníkovi manipulaci s jeho majetkem. Po nařízení předběžného opatření je nutné ve lhůtě určené soudem zahájit soudní řízení ve věci. Pokud by soudní řízení zahájeno nebylo, opatření by zaniklo.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranamy v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.