Vymáhání pohledávek ve Španělsku

Máte obchodního partnera ve Španělsku, který nezaplatil fakturu? V rámci Evropy jsou Španělé známí svým uvolněným přístupem k termínům plateb. Vaši obchodní partneři pravděpodobně necítí tlak s blížícím se termínem splatnosti a lhůty pro splatnost faktur jsou oproti ostatním evropským státům dlouhé. Dlužníci mají poměrně silné postavení a při soudním sporu je třeba mít nepochybné důkazy. Naši španělští právníci jsou zkušení a vědí, jak docílit uspokojení Vaší pohledávky.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka ve Španělsku:

 • Obratem zákazníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pokud zákazník nereaguje, zašlete upomínku doporučeným dopisem (burofax).
 • Upozorněte dlužníka na nadcházející proces vymáhání pohledávky na jeho náklady.
 • Shromážděte písemnou dokumentaci.

Vymáhání pohledávek ve Španělsku

Vymáhání pohledávek ve Španělsku

 • Naši španělští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky ve Španělsku je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky ve španělštině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

Žádost o inkaso

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Procesní kroky při inkasu pohledávek ve Španělsku

Ve Španělsku můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Černá listina: Naši právníci mohou umístit Vašeho dlužníka na listinu dlužníků známou jako “ASNEF”. Tyto společnosti jen obtížně hledají nové obchodní partnery. Společnosti se snaží umístění na této listině vyhnout a tato hrozba je dobrou motivací k platbě.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Ve Španělsku se v závislosti na velikosti pohledávky nabízí několik variant soudního inkasa, z nichž nejdůležitějšími jsou:

 • Platební příkaz (Proceso monitorio): Pro nesporné pohledávky je možné využít řízení, v němž soud vydá platební příkaz. Ten dlužníkovi ukládá povinnost uhradit pohledávku. Dlužník má následně 20 dní na zaplacení nebo podání odporu. Podání odporu vede k automatickému zahájení běžného civilního řízení. Pokud není podán odpor a není zaplaceno, nabývá platební příkaz právní moci jako plnohodnotný rozsudek.
 • Zkrácené řízení (Juicio verbal) : Zkrácené řízení je možné u pohledávek v hodnotě do výše 6 000 EUR. Po podání písemné žádosti o zahájení řízení je dlužník vyzván k písemné reakci. Soud obvykle rozhodne na základě písemných podání, případně může nařídit jednání.
 • Běžné civilní řízení (Juicio ordinario): Běžné civilní řízení je nutné pro pohledávky v hodnotě nad 6 000 EUR. Délka řízení je běžně jeden až dva roky. Soud obvykle svolá předběžné jednání za účelem shromáždění dostatečného množství informací a důkazů. Následně je nařízeno samotné jednání, které se koná za přítomnosti stran.
 • Směnečné rozhodnutí (Juicio cambiario): Pokud je Vaše pohledávka založena na nekrytém šeku či nároku ze směnky, bude ve Španělsku projednávána ve speciálním řízení. Soud vyzve dlužníka k platbě ve lhůtě 10 dnů. Současně může soud nařídit předběžné opatření ve smyslu obstavení dlužníkova majetku.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.