Vymáhání pohledávek ve Spojeném království

Máte obchodního partnera ve Spojeném království, který nezaplatil fakturu? Navzdory tomu, že pravděpodobně mluvíte anglicky, se můžete v souvislosti s vymáháním pohledávky v Británii dostat do nepříjemností. V Británii mají celkem tři samostatné právní systémy – jeden pro Skotsko, druhý pro Severní Irsko a třetí pro Anglii a Wales. Zároveň se jedná o zemi založenou na zvykovém právu, které je od práva kontinentálního velmi rozdílné. V Británii je běžné, že vymáhání pohledávky provádí již od raného stádia profesionálové. Britové berou právníky vážněji než inkasní agentury. Z tohoto důvodu je výhodou mít ve svých službách britského solicitora (anglický výraz pro právníka), jehož korespondence bude brána seriózně a vytvoří na dlužníka tlak. Tento faktor zvýší pravděpodobnost zaplacení pohledávky. Naši britští právníci udělají maximum, aby se k Vám navrátilo, co Vám právem náleží.

Doporučení pro případ neplatícího zákazníka ve Spojeném království:

 • Obratem dlužníka kontaktujte a zeptejte se na důvod zpoždění platby.
 • Pokud dlužník nereaguje, zašlete upomínku písemně.
 • Upomínka by měla obsahovat:
  • konkretizaci pohledávky,
  • dodatečnou lhůtu splatnosti v rozmezí 7 – 21 dnů,
  • okolnosti týkající se opoždění platby.
 • Je pravděpodobné, že bude dlužník vyčkávat, až do procesu zapojíte právníka.

Vymáhání pohledávek ve Spojeném království

 • Naši britští právníci znají místní legislativu

Tým právníků starající se o pohledávky ve Spojeném království je kolektiv zkušených a velmi znalých expertů. Ti při své objektivní tvorbě kvalitních právních konstrukcí jednají také v souladu s místními zvyklostmi a kulturou. Tyto faktory zjednodušují proces inkasa Vaší pohledávky a dovedou dlužníka k platbě.

 • Inkaso pohledávky v angličtině

Naši mezinárodní specialisté mluví jak Vaším jazykem, tak i jazykem Vašeho dlužníka. Díky tomu bude komunikace s oběma stranami probíhat bez jazykových bariér.

 • Individuální přístup

Náš přístup k inkasu obchodních pohledávek je vždy individualizován na základě konkrétní situace, ve které se nacházíte. Veškeré rady jsou poskytnuty po důkladném prozkoumání případu a společnosti, vůči které pohledávku máte.

 • Upřímné rady

Vždy Vám poskytneme upřímnou radu ohledně šancí na úspěch v procesu vymáhání pohledávky. Vaše zájmy jsou pro nás prioritou a vždy pečlivě zhodnotíme situaci a doporučíme vhodné kroky. Veškeré aktivity činíme v souladu s našimi klíčovými hodnotami.

Žádost o inkaso

Procesní kroky při inkasu pohledávek ve Spojeném království

Ve Spojeném království můžeme proces vymáhání pohledávky rozdělit na dvě stádia. V rámci mimosoudního inkasa dochází k vymáhání pohledávky bez účasti soudního orgánu, zatímco ve fázi soudní je účast soudu nevyhnutelná. Jako právní kancelář Vám můžeme pomoci v obou výše uvedených etapách. Většina pohledávek je uspokojena již ve fázi mimosoudní.

1. Mimosoudní inkaso

V zásadě zahajujeme proces vymáhání pohledávky vždy nejdříve mimosoudní cestou. Tímto způsobem se snažíme předejít soudní variantě, která může být zdlouhavá a nákladná. V mimosoudní fázi upomeneme dlužníka a vyzveme jej ke splacení dluhu. Nabízejí se následující možnosti:

 • Upomínkové dopisy a telefonáty: Zašleme dlužníkovi upomínkový dopis a budeme jej telefonicky kontaktovat. Dlužník bude vyzván k zaplacení pohledávky včetně jejího příslušenství v rozmezí několika dnů.
 • Dohoda: Naši právníci využijí svých zkušeností a na základě obchodních zvyků navrhnou dlužníkovi přátelské východisko. Řešení nezaplacených pohledávek dohodou je pro inkasní řízení typické. Tento dokument může být následně využit i v soudním řízení.
 • Alternativní řešení sporů: Alternativní řešení sporů je levnější, rychlejší a jednodušší variantou řešení sporu, než je varianta soudního řízení. Mezi tato řešení patří například rozhodčí řízení či mediace. Strany naleznou řešení v krátkém intervalu. Vhodnost jednotlivých typů procesů se liší dle typu dlužníka, vzájemného závazku a zda je dlužník ochoten spolupracovat na nalezení řešení. Není třeba čekat na soudní rozhodnutí.
 • Oznámení nadcházející soudní fáze: Často právě blížící se soudní proces motivuje dlužníka k platbě. Dlužníci nechtějí riskovat možné náklady spojené se soudním řízením.

2. Soudní inkaso

Pokud dlužník nezaplatí dluh ve fázi mimosoudní, po konzultaci s Vámi zvolíme cestu soudní. Vždy budete v předstihu informováni o možných nákladech a nikdy nezahájíme soudní řízení bez Vašeho souhlasu. Možnosti jednotlivých soudních cest závisí na jurisdikci Vašeho dlužníka. Zde uvádíme několik možností soudních řízení v Anglii a Walesu. Výše a komplikovanost pohledávky rozhoduje o tom, jaká procedura bude vedena. Na základě velikosti pohledávky jsou k dispozici následující možnosti:

 • Platební rozkaz: Na rozdíl od většiny evropských států, v Anglii a Walesu není ekvivalent pro zkrácené řízení, jehož výsledkem by byl národní platební rozkaz. Pohledávka musí být vždy řešena v běžném soudním řízení.
 • Běžné soudní řízení:
  • Drobné pohledávky (Small claims): Pohledávky v hodnotě menší než £10,000 jsou označeny jako „drobné”. Slyšení jsou obvykle kratší a v některých případech soud rozhodne i na základě dokumentace. Jako negativum této procedury můžeme uvést, že není zvykem uložit náhradu nákladů řízení.
  • Zkrácené řízení (Fast track): Toto řízení je běžné pro prosté pohledávky ve vyšší hodnotě, obvykle až do výše £25,000. Toto řízení trvá déle než řízení o drobných pohledávkách a někdy je částečně uložena náhrada nákladů řízení v neprospěch strany, která ve sporu prohraje. Tato částka však závisí na soudu.
 • Komplexní řízení (Multi track): V komplexním soudním řízení jsou řešeny pohledávky, jejichž hodnota přesahuje £25,000 nebo jiné složité případy. Toto řízení trvá déle a hlavní slyšení běžně trvá více než jeden den. Běžně soudy v rozsudku uloží náhradu nákladů řízení ve prospěch strany, která spor vyhraje. Výše záleží opět pouze na soudu samotném.
 • Insolvenční řízení: Na rozdíl od mnoha evropských zemí není ve Spojeném království insolvenční řízení rychlou a nenákladnou variantou. Pro proces inkasa pohledávky se jedná o poslední možné řešení. Insolvenční řízení trvá několik měsíců a je velmi nákladné. Náš britský právník s Vámi prokonzultuje, zda je tato varianta vhodná.
 • Evropský platební rozkaz: Pro případy nesporných přeshraničních pohledávek mezi stranami v EU (s výjimkou Dánska) je možné využít procedury vydání evropského platebního rozkazu. Náš právník Vás bude informovat, zda je tato procedura pro Váš případ vhodná.
 • Proces vydání evropského platebního rozkazu je zahájen vyplněním standardizovaného formuláře a jeho předložením příslušnému soudu. Soud na jeho základě rozkaz vydá a dlužník má následně 30 dní na uhrazení či popření nároku. Pokud nedojde k podání odporu, prohlásí soud evropský platební rozkaz za vykonatelný. Tento dokument může sloužit jako podklad pro výkon rozhodnutí ve státě dlužníka. Výhodami této procedury jsou efektivita a nízké náklady. V případě podání odporu je tato procedura ukončena a může následovat běžné vnitrostátní civilní řízení.