Inkasso i Belgien

I Belgien finns det flera officiella språk. Det är viktigt att känna till om du vill bedriva verksamhet i Belgien. Inkasso i Belgien är oftast möjlig för en relativt liten kostnad, men mer långtgående rättsliga åtgärder kan ofta bli långdragna. Våra belgiska advokater har styrkan och kunskapen att få din kund att betala. Med en belgisk filial i Antwerpen kan vi hjälpa dig att driva in din fordran.

Vad du kan göra när din belgiska kund inte betalar:

 • Skicka genast en påminnelse när din kund inte betalar i tid;
 • Ange när din kund senast ska betala;
 • Betalningsfristen i Belgien är i regel 14 dagar;
 • Tänk på att påminnelsen bör vara skriven i en vänlig ton;
 • I din påminnelse bör du ge kunden intryck av att förseningen beror på den mänskliga faktorn.

Inkasso i Belgien

Inkasso i Belgien

 • Våra belgiska advokater kan lagstiftningen

Våra belgiska advokater har gedigen erfarenhet av och kunskap om regelverk och lagstiftning i Belgien. De har därtill mycket god kunskap om affärsseder och betalningskultur. Det gör det lättare för oss att snabbt driva in din fordran.

 • Inkasso på nederländska, franska och tyska

Våra advokater pratar både ditt språk och de officiella språken nederländska, franska och tyska flytande, vilket innebär att det inte finns några språkliga hinder för att driva in din fordran.

Ladda upp ditt krav

 • Kundanpassad inkasso

Vi bedriver inkasso på ett sätt som är anpassat för dina behov. Vi ger råd som är unika för de förutsättningar som gäller i just ditt fall.

 • Inkasso för ditt bästa

Vi ger dig alltid vår uppriktiga uppfattning om sannolikheten att driva in din fordran. Vi sätter dina intressen främst. Vi kommer därför att beskriva vilka åtgärder som är lämpliga att vidta mot din kund. Vi ger dig samtidigt råd om vad vi anser vara bäst i just ditt fall.

Så här fungerar inkasso i Belgien

Inkassoprocessen i Belgien delas in i två steg. Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Om din kund ändå inte betalar kommer vi att vidta de rättsliga åtgärder som behövs, vilket ofta sker i domstol. Vi kan hjälpa dig i båda fallen. I Belgien löses de flesta krav i det första steget, det vill säga utan rättsliga åtgärder i domstol.

1. Inkasso utan domstols medverkan

Vi försöker alltid att driva in din fordran utan att vidta rättsliga åtgärder i domstol. Detta beror på att sådan handläggning ofta blir dyr. Vi kommer att kontakta din belgiska kund gällande ditt krav. I detta skede kan vi göra följande:

 • Skriftliga kravbrev och telefonsamtal: Vi skickar ett kravbrev till din kund och kontaktar denne via telefon. Vi kräver att din kund ska betala din fordran tillsammans med ränta och inkassokostnader inom ett par dagar;
 • Avbetalningsplan: Om det behövs kommer vi att upprätta en avbetalningsplan med din kund;
 • Hot om rättsliga åtgärder: Ofta kan hot om rättsliga åtgärder övertyga din kund att betala;
 • Utmätning: Utmätning av din kunds tillgångar kan vara möjlig. Det är inte alltid nödvändigt att gå till domstol för att göra detta. Det kan vara möjligt att utmäta tillgångar med hjälp av ett beslut från en notarius publicus eller en icke-bestridd fordran från tredjeman. Några övriga förutsättningar måste inte vara uppfyllda. Din kund kommer inte att få kännedom om utmätningen i förväg, men har möjlighet att överklaga.
 • Undersökning av betalningsförmåga: Din advokat och en fogde från domstolen kan undersöka din kunds betalningsförmåga. Fogden kommer att besöka din kund för att undersöka vilka tillgångar denne har. Detta ger oss uppdaterad information om din kunds ekonomiska förmåga. Vi kan använda informationen mot din kund och ge dig råd om hur du kan agera.

2. Inkassoåtgärder i domstol

Om din kund vägrar att betala kan vi överväga att vidta rättsliga åtgärder. Det gör vi endast efter att ha diskuterat det med dig. Vi berättar alltid i förväg vad kostnaderna kan uppgå till, och vi vidtar inga åtgärder utan att först ha inhämtat ditt samtycke. I Belgien finns det flera olika rättsliga åtgärder som kan vidtas för att driva in din fordran. De mest betydelsefulla åtgärderna förklaras här nedan:

 • Ordinarie domstolsförfarande (“Bodemprocedure”): Våra advokater kan kalla din kund till domstolen för att driva in din fordran. Om din kund vägrar att betala anses fordringen vara bestridd. Det handlar i sådana fall inte om att kunden faktiskt inte kan betala, utan snarare om kunden har försett domstolen med argument om varför fordringen inte kommer att betalas (ett svaromål har upprättats). Domstolen kommer då, på begäran av parterna, att kalla till förhandling där deras ståndpunkter närmare kan utväxlas. I de allra flesta fall inkommer inte något svaromål. Om så är fallet kommer domstolen i regel att utfärda en tredskodom mot svaranden. Det är en dom som innebär att din kund förpliktas att betala din fordran.
 • Europeiskt betalningsföreläggande: Under vissa förutsättningar kan ett europeiskt betalningsföreläggande utfärdas. Så är fallet om fordringen inte har bestridits och parterna i avtalet har sina säten i länder som är med i EU. Vi kan ge dig närmare råd om hur ett europeiskt betalningsföreläggande kan användas i just ditt fall.
 • Ett europeiskt betalningsföreläggande kräver i de flesta länder att du som fordringsägare fyller i en blankett och skickar den till domstolen. Domstolen kommer då att utfärda ett föreläggande. Din kund har då 30 dagar på sig att bestrida kravet. Om något svar inte har inkommit inom trettiodagarsperioden kommer domstolen att meddela utslag. Utslaget kan användas för verkställighet i alla medlemsstater i EU utom Danmark. Ett europeiskt betalningsföreläggande är inte lämpligt för bestridda fordringar, dvs. när din kund har framfört en eller flera anledningar för sin betalningsvägran. Fördelen med detta förfarande är dock att det går snabbt till förhållandevis låga kostnader (en del medlemsstater tar inte ut någon kostnad alls). Nackdelen är att du behöver inleda ett domstolsförfarande om din kund bestrider föreläggandet. Detta under förutsättning att du fortfarande vill driva ditt krav vidare.